Vyhláška č. 363/2018 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 505/2019 Z. z.

OBSAH

363

VYHLÁŠKA

Úradu vlády Slovenskej republiky

z 12. decembra 2018,

ktorou sa mení vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest sa mení takto:

V § 6 sa slová „§ 1 ods. 7, § 3, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019“ nahrádzajú slovami „§ 3, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, a § 1 ods. 7 a § 5 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Matúš Šutaj Eštok v. r.