Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2019 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení 5/2019 Z. z.
01.02.2019 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí
v znení , 4/2019 Z. z.
01.02.2019 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 6/2019 Z. z.
01.02.2019 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 4/2019 Z. z.
01.02.2019 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 6/2019 Z. z.
01.02.2019 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 6/2019 Z. z.
01.02.2019 345/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode
v znení , 118/2017 Z. z.
01.02.2019 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 6/2019 Z. z.
01.02.2019 446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov
v znení , 4/2019 Z. z.
01.02.2019 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 6/2019 Z. z.
01.02.2019 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
v znení , 395/2018 Z. z.
01.02.2019 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení , 2/2019 Z. z.
01.02.2019 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 4/2019 Z. z.
01.02.2019 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 296/2016 Z. z.
01.02.2019 176/2004 Z. z. Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií
v znení , 4/2019 Z. z.
01.02.2019 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 6/2019 Z. z., 3/2019 Z. z.
01.02.2019 592/2005 Z. z. Oznámenie o postupe účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
v znení , 360/2018 Z. z.
01.02.2019 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
v znení , 358/2018 Z. z.
01.02.2019 9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach
v znení , 6/2019 Z. z.
01.02.2019 321/2014 Z. z. Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 4/2019 Z. z.
01.02.2019 296/2016 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.02.2019 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 6/2019 Z. z.
01.02.2019 395/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
11.02.2019 49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu
v znení , 34/2019 Z. z.
11.02.2019 206/2009 Z. z. Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
v znení , 34/2019 Z. z.
11.02.2019 140/2014 Z. z. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
v znení , 33/2019 Z. z.
19.02.2019 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 37/2019 Z. z.
20.02.2019 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 38/2019 Z. z.
22.02.2019 435/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne
v znení , 39/2019 Z. z.
23.02.2019 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení , 40/2019 Z. z.
23.02.2019 38/1993 Z. z. Zákon o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení , 40/2019 Z. z.
23.02.2019 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 40/2019 Z. z.
23.02.2019 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 40/2019 Z. z.
25.02.2019 36/2015 Z. z. Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
v znení , 46/2019 Z. z.
26.02.2019 55/2014 Z. z. Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení , 56/2019 Z. z.
28.02.2019 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 57/2019 Z. z.