Oznámenie č. 301/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Platnosť od 06.11.2018
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 s výnimkou čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

OBSAH

301

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie zo 17. októbra 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje druhovú, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na nové právne predpisy a sú v ňom premietnuté aj ďalšie zmeny vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 s výnimkou čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a pod poradovým číslom 22/2018 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421 (oznámenie č. 329/2014 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421 (oznámenie č. 261/2015 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421 (oznámenie č.159/2016 Z. z.), opatrenia z 18. mája 2016 č. MF/013944/2016-421 (oznámenie č. 182/2016 Z. z.), opatrenia zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421 (oznámenie č. 346/2016 Z. z.) a opatrenia z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017-421 (oznámenie č. 106/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe sa prvá časť dopĺňa kódom 13, ktorý znie:

„13 rozpočet verejnej výskumnej inštitúcie“.

2. V prílohe druhej časti sa písmeno G. dopĺňa kódom 130, ktorý znie :

„130 Verejná výskumná inštitúcia“.

3. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 139 dopĺňa podpoložkou 139004, ktorá znie:

„139004 Daň z poistenia“.

4. V prílohe tretej časti písmene A. názov položky 195 znie:

„Príspevok na financovanie riešenia krízových situácií“.

5. V prílohe tretej časti písmene A. sa kategória 190 dopĺňa položkami 196 a 197, ktoré znejú:

„196 Odvod obchodných reťazcov

197 Ďalšie iné dane“.

6. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 229 dopĺňa podpoložkou 229006, ktorá znie:

„229006 Za obchodovanie s emisnými kvótami“.

7. V prílohe tretej časti písmene A. položke 292 sa za podpoložku 292021 vkladá podpoložka 292022, ktorá znie:

„292022 Z príspevkov do Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií“.

8. V prílohe tretej časti písmene A. položke 292 sa za podpoložku 292022 vkladá podpoložka 292023, ktorá znie:

„292023 Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry“.

9. V prílohe tretej časti písmene A. sa vypúšťajú položky 314 a 324.

10. V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637041 vkladá podpoložka 637042, ktorá znie:

„637042 Garantované energetické služby“.

11. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 641 dopĺňa podpoložkou 641020, ktorá znie:

„641020 Verejnej výskumnej inštitúcii“.

12. V prílohe tretej časti písmene B. názov položky 644 znie:

„Transfery nefinančným subjektom“.

13. V prílohe tretej časti písmene B. položke 644 sa vypúšťa podpoložka 644004.

14. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 721 dopĺňa podpoložkou 721015, ktorá znie:

„721015 Verejnej výskumnej inštitúcii“.

15. V prílohe tretej časti písmene B. názov položky 723 znie:

„Transfery nefinančným subjektom“.

16. V prílohe tretej časti písmene B. položke 723 sa vypúšťa podpoložka 723005.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019.


Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky