Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2018 253/1994 Z. z. Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení 320/2018 Z. z.
05.12.2018 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 343/2018 Z. z.
12.12.2018 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
v znení , 350/2018 Z. z.
15.12.2018 43/2005 Z. z. Nariadenie o strategických hlukových mapách a plánoch ochrany pred hlukom
v znení , 150/2018 Z. z.
20.12.2018 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 365/2018 Z. z.
30.12.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 366/2018 Z. z.
30.12.2018 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 367/2018 Z. z.
30.12.2018 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 366/2018 Z. z., 351/2018 Z. z.
30.12.2018 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 351/2018 Z. z.
31.12.2018 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
v znení , 358/2018 Z. z.
31.12.2018 646/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
v znení , 391/2018 Z. z.