Zákon č. 94/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 53/2007
Platnosť od 07.03.2007
Účinnosť od 01.01.2019

94

ZÁKON

zo 7. februára 2007,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z. a zákona č. 21/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 31 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16) Inšpekčná činnosť vykonávaná spôsobom a za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 15 a uplatňovanie právomocí úradu uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) až e), j), k) a ods. 2 a 3 je výkonom štátneho dozoru.“.

2. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a

Príspevky na výkon štátneho dozoru

(1) Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 je povinný platiť ročný príspevok na výkon štátneho dozoru (ďalej len „ročný príspevok").

(2) Ak je právnická osoba alebo fyzická osoba držiteľom viacerých povolení podľa § 5 ods. 3, je takýto držiteľ povinný platiť ročný príspevok za každú činnosť, na ktorú bolo vydané povolenie.

(3) Ročný príspevok za uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzku jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. b) a c)] podľa druhu jadrového zariadenia je

a) 10 500 Sk za každý MWt nominálneho inštalovaného tepelného výkonu pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) prvého bodu,

b) 1 000 Sk za každý palivový článok skladovaný ku koncu predchádzajúceho roka pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) druhého bodu,

c) 1 150 Sk za každý GBq prepracovanej aktivity upravenej do vláknobetónového kontajnera v priebehu predchádzajúceho roka v jadrovom zariadení podľa § 2 písm. f) tretieho bodu,

d) 2 500 Sk za každý vláknobetónový kontajner uložený v priebehu predchádzajúceho roka v jadrovom zariadení podľa § 2 písm. f) štvrtého bodu.

(4) Ročný príspevok za stavbu jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. a)] podľa druhu jadrového zariadenia je 50 % ročného príspevku podľa odseku 3 písm. a), b), c) alebo d), pričom

a) pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) prvého bodu sa nominálnym inštalovaným tepelným výkonom rozumie projektovaný nominálny inštalovaný tepelný výkon,

b) pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) druhého až štvrtého bodu sa stavom ku koncu predchádzajúceho roka rozumie predpokladaný stav k 31. decembru roka, v ktorom uplynie dvanásť mesiacov prevádzky jadrového zariadenia.

(5) Ročný príspevok za etapu vyraďovania jadrového zariadenia [§ 5 ods. 3 písm. d)] podľa druhu jadrového zariadenia je

a) 50 % ročného príspevku podľa odseku 3 písm. a),

b) 5 % ročného príspevku podľa odseku 3 písm. b) až d), pričom sa stavom ku koncu roka rozumie stav k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na etapu vyraďovania.

(6) Ročný príspevok za činnosti podľa § 5 ods. 3 písm. e) až n) je 5 000 Sk.

(7) Povinnosť držiteľa povolenia platiť ročný príspevok vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť jeho povolenie.

(8) Držiteľ povolenia je povinný zaplatiť ročný príspevok v štyroch rovnakých splátkach, a to do 10. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka, s výnimkou podľa odseku 9.

(9) Ak ročný príspevok neprevyšuje sumu 10 000 Sk, platí sa jednou splátkou do 10. dňa prvého mesiaca kalendárneho roka.

(10) Držiteľ povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť v priebehu kalendárneho roka, zaplatí za tento kalendárny rok pomernú časť ročného príspevku, a to do 10. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla. Ak pomerná časť ročného príspevku neprevyšuje 10 000 Sk, platí sa jednou splátkou.

(11) Držiteľ povolenia, ktorému v priebehu kalendárneho roka bolo povolenie zrušené, povolenie mu zaniklo alebo bolo nahradené iným druhom povolenia, platí za tento kalendárny rok pomernú časť ročného príspevku.

(12) Pomerná časť ročného príspevku podľa odsekov 10 a 11 sa vypočíta ako 1/12 ročného príspevku vynásobená počtom kalendárnych mesiacov, v ktorých bolo alebo bude povolenie právoplatné.

(13) Povinnosť platiť ročný príspevok zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení povolenia alebo v ktorom povolenie zaniklo.

(14) Ak ročný príspevok alebo jeho splátka alebo pomerná časť ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, je držiteľ povolenia povinný zaplatiť úrok z omeškania z dlžnej sumy podľa odseku 8 alebo 9 za každý deň omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k prvému dňu omeškania. Úrad nie je povinný vymáhať úrok z omeškania, ak neprevyšuje 100 Sk.

(15) Ročný príspevok, splátky ročného príspevku, pomerná časť ročného príspevku a úroky z omeškania sú príjmom štátneho rozpočtu. Ročné príspevky, splátky ročného príspevku, pomernú časť ročného príspevku a úroky z omeškania vyberá úrad.

(16) Ročný príspevok, splátky ročného príspevku, pomerná časť ročného príspevku a úroky z omeškania sa platia prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov na príslušný príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici. Variabilným symbolom je číslo pridelené úradom jednotlivým držiteľom povolenia.“.

3. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

(1) Držiteľovi povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2008, vzniká povinnosť uhradiť ročný príspevok 1. januára 2008.

(2) Držiteľ povolenia podľa odseku 1 je povinný uhradiť prvú splátku ročného príspevku podľa § 34a ods. 8 za rok 2008 alebo celý ročný príspevok podľa § 34a ods. 9 za rok 2008 najneskôr do 31. januára 2008.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.