Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení 30/2019 Z. z.
01.03.2019 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 54/2019 Z. z., 314/2018 Z. z.
01.03.2019 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 54/2019 Z. z.
01.03.2019 305/2003 Z. z. Nariadenie o identifikácii a registrácii zvierat
v znení , 61/2019 Z. z.
01.03.2019 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 551/2003 Z. z. Novela zákona o štátnej službe
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 54/2019 Z. z.
01.03.2019 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 352/2018 Z. z.
01.03.2019 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 374/2018 Z. z.
01.03.2019 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 351/2018 Z. z.
01.03.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 351/2018 Z. z.
01.03.2019 586/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 690/2004 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
v znení , 301/2018 Z. z.
01.03.2019 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 54/2019 Z. z., 314/2018 Z. z.
01.03.2019 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 54/2019 Z. z.
01.03.2019 94/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 122/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
v znení , 54/2019 Z. z.
01.03.2019 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 54/2019 Z. z.
01.03.2019 659/2007 Z. z. Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 70/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 520/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 640/2008 Z. z. Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v znení , 59/2019 Z. z.
01.03.2019 478/2009 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 479/2009 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 102/2010 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 374/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 514/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 33/2011 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 79/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 286/2012 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 439/2012 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách a zákona o správnych poplatkoch
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 135/2013 Z. z. Novela Colného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 195/2014 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 333/2014 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 353/2014 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 217/2018 Z. z.
01.03.2019 402/2015 Z. z. Novela zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 410/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
v znení , 49/2019 Z. z.
01.03.2019 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 54/2019 Z. z., 30/2019 Z. z., 314/2018 Z. z.
01.03.2019 386/2016 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 54/2019 Z. z., 314/2018 Z. z.
01.03.2019 67/2018 Z. z. Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
v znení , 47/2019 Z. z.
01.03.2019 115/2018 Z. z. Nariadenie úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby
v znení , 58/2019 Z. z.
01.03.2019 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.03.2019 274/2018 Z. z. Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
v znení , 29/2019 Z. z.
01.03.2019 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
v znení , 314/2018 Z. z.
01.03.2019 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.03.2019 352/2018 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.03.2019 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
06.03.2019 480/2002 Z. z. Zákon o azyle
v znení , 70/2019 Z. z.
06.03.2019 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 70/2019 Z. z.
10.03.2019 266/2012 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výpočtu indexu rizika nákladov
v znení , 73/2019 Z. z.
15.03.2019 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 55/2019 Z. z.
15.03.2019 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 55/2019 Z. z.
15.03.2019 33/2012 Z. z. Vyhláška o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
v znení , 71/2019 Z. z.
15.03.2019 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 55/2019 Z. z.
15.03.2019 83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
v znení , 77/2019 Z. z.
22.03.2019 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 79/2019 Z. z.