Vyhláška č. 332/2018 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Platnosť od 28.11.2018
Účinnosť od 14.01.2019

332

VYHLÁŠKA

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

z 12. novembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „znenie alebo vyobrazenie“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom „vyjadrenie“.

2. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

a) druh ochrannej známky v súlade s § 1a ods. 2 až 12,“.

3. V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) ak ide o označenie, ktoré obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, aj ich prepis v latinskom písme,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

4. V § 1 ods. 1 písm. d) sa za slovo „doručovanie“ vkladajú slová „podľa § 51 ods. 4 zákona“.

5. V § 1 ods. 4 sa slová „člena združenia“ nahrádzajú slovami „osoby oprávnenej používať kolektívnu ochrannú známku“ a slová „§ 44 ods. 2 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 1“.

6. V § 1 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 6 a 7.

7. Za § 1 sa vkladajú § 1a a 1b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom 1a znejú:

„Podrobnosti o náležitostiach vyjadrenia prihlasovaného označenia

§ 1a

(1) Označenie sa v prihláške vyjadrí v súlade s odsekmi 2 až 12 a § 1b; predloženie vzorky nie je prípustným vyjadrením prihlasovaného označenia.

(2) Ochranná známka tvorená výlučne slovami alebo písmenami v latinke, arabskými číslicami alebo rímskymi číslicami, inými štandardnými typografickými znakmi alebo ich kombináciou (ďalej len „slovná ochranná známka“) sa vyjadrí predložením reprodukcie označenia v obvyklom písme a v obvyklom rozložení, bez akýchkoľvek grafických prvkov alebo farieb.

(3) Ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov (ďalej len „obrazová ochranná známka“) sa vyjadrí predložením reprodukcie označenia znázorňujúcej všetky jeho prvky vrátane farieb.

(4) Ochranná známka tvorená trojrozmerným tvarom vrátane nádoby, obalu, samotného výrobku alebo jeho vonkajšej úpravy alebo tento trojrozmerný tvar obsahujúca (ďalej len „priestorová ochranná známka“) sa vyjadrí predložením grafickej reprodukcie tvaru, ktorá zahŕňa aj obrázky vytvorené počítačom, alebo predložením fotografickej reprodukcie tvaru. Grafická reprodukcia alebo fotografická reprodukcia môže zahŕňať najviac šesť rôznych pohľadov.

(5) Ochranná známka tvorená osobitným spôsobom, ktorým je ochranná známka umiestnená na výrobok alebo pripevnená na výrobok (ďalej len „pozičná ochranná známka“), sa vyjadrí predložením reprodukcie, ktorá náležite určuje pozíciu označenia a jeho veľkosť vo vzťahu k veľkosti výrobku. Prvky, ktoré netvoria súčasť predmetu zápisu, sú vizuálne označené, prednostne prerušovanými čiarami alebo bodkovanými čiarami. Vyjadrenie môže byť sprevádzané opisom podrobne uvádzajúcim, akým spôsobom je ochranná známka na výrobok pripevnená. Opis podľa predchádzajúcej vety je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.

(6) Ochranná známka tvorená výlučne súborom prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú (ďalej len „ochranná známka vzoru“), sa vyjadrí predložením reprodukcie znázorňujúcej opakujúci sa vzor. Vyjadrenie môže byť sprevádzané opisom podrobne uvádzajúcim, ako sa tieto prvky pravidelne opakujú. Opis podľa predchádzajúcej vety je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.

(7) Ochranná známka tvorená výlučne

a) jednou farbou bez obrysov sa vyjadrí predložením reprodukcie farby a uvedením kódu farby vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb,

b) kombináciou farieb bez obrysov sa vyjadrí predložením reprodukcie znázorňujúcej systematické usporiadanie farebnej kombinácie jednotným a vopred určeným spôsobom a uvedením kódu týchto farieb vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb; je možné priložiť aj opis, ktorý podrobne uvádza systematické usporiadanie farieb a ktorý je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.

(8) Ochranná známka tvorená výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov (ďalej len „zvuková ochranná známka“) sa vyjadrí predložením audiosúboru reprodukujúceho zvuk alebo presným zaznamenaním zvuku v notovom zápise.

(9) Ochranná známka tvorená pohybom alebo zmenou pozície prvkov ochrannej známky alebo ktorej súčasťou je pohyb alebo zmena pozície prvkov ochrannej známky (ďalej len „pohybová ochranná známka“), sa vyjadrí predložením videosúboru alebo série statických obrázkov znázorňujúcich pohyb alebo zmenu pozície. Ak sú použité statické obrázky, je možné ich očíslovať alebo priložiť opis vysvetľujúci ich poradie. Opis podľa predchádzajúcej vety je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.

(10) Ochranná známka tvorená kombináciou obrazu a zvuku alebo ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku (ďalej len „multimediálna ochranná známka“), sa vyjadrí predložením audiovizuálneho súboru obsahujúceho kombináciu obrazu a zvuku.

(11) Ochranná známka obsahujúca prvky s holografickými znakmi (ďalej len „holografická ochranná známka“) sa vyjadrí predložením videosúboru, grafickej reprodukcie alebo fotografickej reprodukcie obsahujúcej pohľady umožňujúce náležité rozoznanie holografického efektu v jeho plnom rozsahu.

(12) Iná ochranná známka, ako je uvedená v odsekoch 2 až 11, sa vyjadrí v súlade s § 2 písm. b) zákona akýmkoľvek vhodným spôsobom s použitím všeobecne dostupnej technológie, ktorý umožňuje túto ochrannú známku jasne, presne, samostatne, ľahko dostupným spôsobom, zrozumiteľne, trvanlivo a objektívne reprodukovať v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“). Vyjadrenie podľa prvej vety môže byť sprevádzané opisom, ktorý je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.

(13) Ak z reprodukcie vyjadrenia nie je zrejmá orientácia prihlasovaného označenia, uvedie sa doplnením slov „horná časť“ na každej reprodukcii.

(14) Reprodukcia prihlasovaného označenia musí mať takú kvalitu, že je možné jej zmenšenie na veľkosť najmenej 8 cm na šírku alebo 8 cm na výšku.

§ 1b

Elektronické vyjadrenie jednotlivých druhov ochranných známok sa predkladá v týchto formátoch súborov:1)

a) JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi, ak ide o

1. obrazovú ochrannú známku,

2. priestorovú ochrannú známku,

3. pozičnú ochrannú známku,

4. ochrannú známku vzoru,

5. ochrannú známku tvorenú výlučne jednou farbou alebo kombináciou farieb alebo

6. ochrannú známku podľa § 1a ods. 12,

b) JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP3 s veľkosťou súboru najviac 2 MB, ak ide o zvukovú ochrannú známku,

c) JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ak ide o

1. pohybovú ochrannú známku alebo

2. holografickú ochrannú známku a

d) MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ak ide o multimediálnu ochrannú známku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.

8. V § 2 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s § 1a a 1b“.

9. V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

10. V § 2 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o údaje, ktoré sa považujú za skutočnosti všeobecne známe podľa osobitného predpisu.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.

11. V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:

c) zúžený zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried podľa triedenia ustanoveného medzinárodnou dohodou1b) (ďalej len „medzinárodné triedenie“) spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,“.

12. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu

Žiadosť o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu obsahuje

a) spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený,

d) údaj o tom, ako požaduje prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zápis rozdeliť, spolu so zoznamom tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom rozdeleného zápisu; zoznam tovarov alebo služieb sa uvádza v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia.“.

13. V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ochranných známok úradu (ďalej len „register“)“.

14. V § 3 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu.“.

15. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

16. V § 4 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa námietky zakladajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia, alebo údaj, že sa námietky zakladajú na všetkých tovaroch alebo službách, pre ktoré je staršie právo chránené alebo prihlásené,“.

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

17. V § 4 ods. 1 písm. e) sa slová „medzinárodnej klasifikácie1)“ nahrádzajú slovami „medzinárodného triedenia“.

18. V § 4 ods. 1 písm. h) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu.“.

19. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

20. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠4a

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach

Žiadosť o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky (§ 4 zákona) v konaní o námietkach obsahuje

a) spisovú značku prihlášky,

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa,

c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,

d) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky,

e) číslo zápisu staršej ochrannej známky, ktorej sa žiadosť o preukázanie skutočného používania týka.

§ 4b

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu v konaní o námietkach

(1) Žiadosť o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu obsahuje

a) spisovú značku prihlášky,

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa a namietateľa,

c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo namietateľ zastúpený,

d) výslovný prejav vôle prihlasovateľa a namietateľa, že žiadajú o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu.

(2) Prihlasovateľ a namietateľ môžu v žiadosti podľa odseku 1 navrhnúť dĺžku lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu.“.

21. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „alebo aj“ nahrádzajú čiarkou.

22. V § 5 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) opis podľa § 1a ods. 5 až 7, 9 a 12,“.

Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená h) až r).

23. V § 5 ods. 1 písmeno l) znie:

l) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,“.

24. V § 5 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

m) dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie ochrannej známky,“.

Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená n) až s).

25. V § 5 ods. 1 písm. p) a ods. 2 písm. e) sa slová „členov združenia podľa zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky“ nahrádzajú slovami „osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku“.

26. V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

b) zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,“.

27. V § 5 ods. 2 písmeno d) znie:

d) údaj o zmene zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,“.

28. V § 5 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „pri prevode aj dátum uzatvorenia zmluvy uvedenej v § 9 ods. 2,“.

29. V § 5 ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „na ochrannú známku“.

30. V § 5 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) údaj o tom, že ochranná známka alebo prihláška je predmetom exekúcie,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

31. V § 5 ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 28 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 6“.

32. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

b) dátum podania prihlášky, údaje o vzniku práva prednosti alebo práva seniority,“.

33. V § 5 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

d) opis podľa § 1a ods. 5 až 7, 9 a 12,

e) druh ochrannej známky,

f) slovné pomenovanie farieb alebo aj ich kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb, ak je označenie prihlásené vo farebnom vyhotovení,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená g) až i).

34. V § 5 ods. 3 písmeno g) znie:

g) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané, uvedených v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,“.

35. V § 5 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) zoznam osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku,“.

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).

36. V § 5 ods. 4 sa za slová „písm. a) až e)“ vkladá čiarka a slová „j), m), n) a r)“.

37. V § 6 ods. 1 prvá veta znie:

„V osvedčení o zápise ochrannej známky do registra sa uvádzajú rozhodné údaje podľa § 5 ods. 1; ak je vyjadrenie ochrannej známky predložené elektronicky, môže byť uvedené prostredníctvom elektronického odkazu.“.

38. V § 6 ods. 4 písmeno d) znie:

d) zoznam tovarov alebo služieb v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia, pre ktoré je označenie alebo ochranná známka zapísaná,“.

39. V § 8 písm. d) sa za slovom „zástupcovi“ vypúšťa bodkočiarka a slová „v prípade zmeny zástupcu aj zrušenie plnomocenstva pre skôr zapísaného zástupcu“.

40. V § 9 ods. 1 písm. d) sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovami „údaj o tom“, slová „medzinárodnej klasifikácie1)“ sa nahrádzajú slovami „medzinárodného triedenia“ a slová „tejto klasifikácie“ sa nahrádzajú slovami „medzinárodného triedenia“.

41. V § 9 ods. 2 sa na konci slová „doklad preukazujúci zmenu majiteľa“ nahrádzajú slovami „doklad preukazujúci prevod“.

42. V § 9 sa vypúšťa odsek 6.

43. V § 10 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. e) sa slová „medzinárodnej klasifikácie1)“ nahrádzajú slovami „medzinárodného triedenia“ a slová „tejto klasifikácie“ sa nahrádzajú slovami „medzinárodného triedenia“.

44. § 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri žiadosti o zápis licenčnej zmluvy, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na používanie označenia, ktoré je predmetom prihlášky (§ 20 ods. 9 zákona), sa primerane použijú odseky 1 až 3.“.

45. V § 11 odsek 2 znie:

(2) K žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra sa priloží zmluva o zriadení záložného práva, úradne overená kópia zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti, úradne overená kópia rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti alebo iný doklad preukazujúci zriadenie, zmenu alebo zánik záložného práva.“.

46. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pri žiadosti o zápis záložného práva k prihláške sa primerane použijú odseky 1 a 2.“.

47. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis exekúcie do registra

(1) Žiadosť o zápis exekúcie do registra obsahuje

a) spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený.

(2) K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.3)

(3) Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie. K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie podľa prvej vety žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že ochranná známka alebo prihláška nie je postihnutá exekúciou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 113a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.“.

48. V § 12 ods. 1 písm. b) sa za slovom „známky“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „veriteľa“ sa vkladajú slová „alebo inej osoby, ktorá má právny záujem na obnove zápisu ochrannej známky“.

49. V § 12 ods. 1 písm. d) sa za slovom „známky“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, za slovo „veriteľ“ sa vkladajú slová „alebo iná osoba, ktorá má právny záujem na obnove zápisu ochrannej známky,“ a slovo „zastúpený“ sa nahrádza slovom „zastúpená“.

50. V § 12 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

51. V § 13 ods.1 písm. d) sa za slová „ktorých sa návrh na zrušenie týka,“ vkladajú slová „vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia“.

52. V § 13 ods. 1 písmeno g) znie:

g) dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu,“.

53. V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

54. V § 14 ods. 1 písm. d) sa za slová „ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka,“ vkladajú slová „vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia“.

55. V § 14 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zakladá, alebo údaj, že sa návrh zakladá na všetkých tovaroch alebo službách, pre ktoré je staršie právo chránené,“.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

56. V § 14 ods. 1 písmeno h) znie:

h) dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu,“.

57. V § 14 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

58. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Žiadosť o preukázanie skutočného používania ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú obsahuje

a) spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa neskoršej ochrannej známky,

c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,

d) výslovný prejav vôle majiteľa neskoršej ochrannej známky, že žiada o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky,

e) číslo zápisu staršej ochrannej známky (§ 4 zákona), ktorej sa žiadosť o preukázanie skutočného používania týka.“.

59. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Podrobnosti o náležitostiach rozkladu

Súčasťou rozkladu alebo odôvodnenia rozkladu podľa § 40 ods. 3 zákona je aj zoznam dôkazov spolu s opisom ich obsahu.“.

60. § 17 vrátane nadpisu znie:

㤠17

Spoločné ustanovenia

(1) Podanie urobené v listinnej podobe sa v konaní o pripomienkach proti zápisu označenia do registra, v konaní o námietkach proti zápisu označenia do registra, v konaní o zrušení ochrannej známky a v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú predkladá v dvoch rovnopisoch s prílohami.

(2) Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby4) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. januára 2019.


Richard Messinger v. r.