Zákon č. 353/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

353

ZÁKON

zo 4. decembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 odsek 1 znie:

(1) Konanie o určení prieskumného územia a konanie o predĺžení platnosti prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu ministerstvu. Konanie o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu držiteľa prieskumného územia ministerstvu; toto konanie môže začať ministerstvo aj z vlastného podnetu, ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody alebo v konaní o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z podnetu dotknutej obce alebo dotknutého samosprávneho kraja.“.

2. V § 23 odsek 6 znie:

(6) Ministerstvo vyzve navrhovateľa, aby k návrhu na určenie prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov predložil ďalšie podklady, ak je to potrebné na spoľahlivé posúdenie návrhu z hľadiska možnosti budúceho využitia výhradného ložiska alebo ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody.“.

3. V § 23 sa odsek 11 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) určenie prieskumného územia by bolo v rozpore s verejným záujmom.“.

4. V § 29 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Ministerstvo rozhodne v prospech návrhu zhotoviteľa geologických prác, len ak sa v konaní podľa odsekov 4 a 5 preukáže prevaha verejného záujmu nad záujmami vlastníka nehnuteľnosti.“.

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.

5. Za § 45e sa vkladá § 45f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠45f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019.

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.