Vyhláška č. 380/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

380

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. novembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), m) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z. a vyhlášky č. 186/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje“) štatutárneho orgánu alebo jeho členov,“.

2. V § 2 ods. 3, 5 a 7 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.

3. V § 2 ods. 3 písmeno b) znie:

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

4. V § 2 ods. 5 písmeno b) znie:

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ,“.

5. V § 2 ods. 7 písmeno a) znie:

a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ,“.

6. V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „bez ohľadu na výrobcov alebo iné subjekty, ktoré ich zriadili“.

7. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Propagačné a vzdelávacie aktivity sa vykonávajú týmito formami:

a) s celoslovenským pôsobením

1. oznam v tlači s celoslovenským pôsobením,

2. oznam v rozhlase s celoslovenským pôsobením,

3. oznam v televízii s celoslovenským pôsobením,

b) s lokálnym pôsobením na úrovni obce

1. oznam v tlači v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,

2. oznam v televízii v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,

3. oznam v rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1 okrem obecného rozhlasu,

4. oznam na iných reklamných plochách v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,

5. informácia na výveskách alebo na inom mieste obvykle používanom na zverejňovanie oznamov v obci v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,

6. oznam v obecnom rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,

7. informačné letáky distribuované domácnostiam v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,

8. informácia zaslaná prostriedkami elektronickej komunikácie vrátane elektronických médií alebo online médií,

9. inou formou vzdelávacích a propagačných aktivít, napríklad informačnou a vzdelávacou aktivitou pre verejnosť a školy v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1.“.

8. V § 16 ods. 2 písm. e) sa čiarka za slovom „akumulátorov“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo príprava na opätovné použitie“.

9. V § 16 ods. 3 sa čiarka za slovom „zhodnotenie“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo príprava na opätovné použitie“.

10. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona [k § 88a ods. 2 a 3 zákona]

(1) S cieľom odlíšiť použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, od použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 zákona pri cezhraničnej preprave sú dokladmi, ktoré preukazujú pre každý jeden kus prepravovanej batérie alebo akumulátora, že ide o použitú batériu alebo akumulátor, ktorá nie je odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, a nie o použitú batériu alebo akumulátor podľa § 42 ods. 6 zákona

a) sprievodné doklady:

1. kópia faktúry,

2. kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva batérie alebo akumulátora, v ktorej sa uvádza, že batéria a akumulátor sú určené na priame opätovné použitie a sú plne funkčné,

3. iné doklady vzťahujúce sa k tovaru podľa osobitných predpisov,9b)

b) protokol o skúške funkčnosti vrátane kapacitnej skúšky, ktorá bola vykonaná v súlade s odsekmi 3 a 4, ktorého súčasťou je aj údaj o obsahu nebezpečných látok uvedených v batérii a akumulátore.

(2) Pri každej použitej batérii a akumulátore, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, sa testuje funkčnosť a kapacita a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok prostredníctvom skúšky funkčnosti. Skúškou funkčnosti sa overí funkčnosť hlavných funkcií batérie a akumulátora.

(3) Držiteľ použitej batérie a akumulátora, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky, preukazuje funkčnosť prepravovanej batérie a akumulátora postupom podľa kritérií uvedených v prílohe č. 10a.

(4) Doklad podľa odseku 1 písm. b), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10b vrátane príloh, sprevádza každý náklad použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona. Doklady uvedené v odsekoch 1, 5 a 6 musia byť k dispozícii počas prepravy.

(5) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy podľa § 88a ods. 3 zákona, zabezpečí, aby cezhraničná preprava takýchto batérií a akumulátorov bola sprevádzaná záznamom uvedeným v prílohe č. 10c; na uvedeného držiteľa sa nevzťahujú povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 4 a 6.

(6) Okrem dokumentácie požadovanej v odseku 1 každý náklad použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, sprevádza príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu.9a)

(7) Držiteľ použitej batérie a akumulátora, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, uchováva dokumenty podľa odsekov 1, 5 a 6 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe tri roky odo dňa začatia prepravy.

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, ak ide o cezhraničnú prepravu, ktorú uskutočňuje fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, na účely ich odovzdania výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako chybné na účely reklamácie alebo ich opätovného použitia, a ak z množstva a povahy prepravovaných batérií a akumulátorov možno predpokladať, že ide o batérie alebo akumulátory určené na osobné použitie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

9b) Napríklad § 620 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

11. § 21a znie:

㤠21a

(1) Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na príslušný kalendárny rok sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 14a.

(2) Na účely preukázania splnenia podmienky podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona na príslušný kalendárny rok organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly použije údaj o počte obyvateľov k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka.“.

12. Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV

Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV

Fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba

Uvedie sa, či žiadosť do registra podáva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. Nehodiace sa prečiarknite.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

DIČ/IČ DPH – uvedie sa desaťmiestne daňové identifikačné číslo alebo identifikačné číslo pre daň.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie.

Telefónne číslo, faxové číslo – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje organizácie.

Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webovej stránky organizácie.

Identifikačné údaje fyzickej osoby - podnikateľa / štatutárneho orgánu

Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri a zastupuje organizáciu, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby

Uvedie sa poverená kontaktná osoba, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Spôsob zabezpečenia plnenia vyhradených povinností

Krížikom (X) sa vyznačí spôsob plnenia vyhradených povinností zvolený v súlade s § 27 ods. 6 zákona.

Názov organizácie zodpovednosti výrobcov – ak ide o plnenie vyhradených povinností výrobcu obalov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, uvedie sa názov organizácie zodpovednosti výrobcov, s ktorou má výrobca obalov uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností ku dňu podania žiadosti.

Registrácia podľa § 54 ods. 6 zákona – označí sa vtedy, ak výrobca obalov uvedie na trh menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok a nemá uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností ku dňu podania žiadosti s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu

Vypĺňa sa, ak výrobca obalov vymenoval splnomocneného zástupcu podľa § 27 ods. 18 zákona. Priloží sa aj splnomocnenie podľa § 27 ods. 19 zákona.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie splnomocneného zástupcu; ak má identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/názov – uvedie sa obchodné meno splnomocneného zástupcu (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo názov organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla splnomocneného zástupcu.

Telefónne číslo, faxové číslo – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje splnomocneného zástupcu.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby

Uvedie sa poverená kontaktná osoba splnomocneného zástupcu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Dátum – uvedie sa deň, mesiac a rok vyplnenia žiadosti.

Podpis a odtlačok pečiatky – uvedie sa meno, priezvisko, podpis osoby zodpovednej za vyplnenie tlačiva a odtlačok pečiatky organizácie.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÉHO VÝROBKU

Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÉHO VÝROBKU

Fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba

Uvedie sa, či žiadosť do registra podáva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. Nehodiace sa prečiarknite.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

DIČ/IČ DPH – uvedie sa desaťmiestne daňové identifikačné číslo alebo identifikačné číslo pre daň.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa miesta podnikania alebo sídla organizácie.

Telefónne číslo, faxové číslo - uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje organizácie.

Adresa webového sídla – uvedie sa adresa webovej stránky organizácie.

Identifikačné údaje fyzickej osoby - podnikateľa / štatutárneho orgánu

Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri a zastupuje organizáciu, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby

Uvedie sa poverená kontaktná osoba, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Spôsob zabezpečenia plnenia vyhradených povinností

Názov organizácie zodpovednosti výrobcov - uvedie sa názov organizácie zodpovednosti výrobcov, s ktorou má výrobca uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností ku dňu podania žiadosti.

Registrácia podľa § 74 ods. 4 zákona – označí sa vtedy, ak výrobca neobalového výrobku uvedie na trh menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok a nemá uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností ku dňu podania žiadosti s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu

Vypĺňa sa, ak výrobca neobalových výrobkov vymenoval splnomocneného zástupcu podľa § 27 ods. 18 zákona. Priloží sa aj splnomocnenie podľa § 27 ods. 19 zákona.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie splnomocneného zástupcu; ak má identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/názov – uvedie sa obchodné meno splnomocneného zástupcu (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo názov organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla splnomocneného zástupcu.

Telefónne číslo, faxové číslo – uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje splnomocneného zástupcu.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby

Uvedie sa poverená kontaktná osoba splnomocneného zástupcu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Dátum – uvedie sa deň, mesiac a rok vyplnenia žiadosti.

Podpis a odtlačok pečiatky – uvedie sa meno, priezvisko, podpis osoby, zodpovednej za vyplnenie tlačiva a odtlačok pečiatky organizácie.

“.

13. Za prílohu č. 10 sa vkladajú prílohy č. 10a až 10c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 10a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Špecifické kritériá testu funkčnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona

1. Špecifické kritériá pre automobilové batérie a akumulátory

Batéria a akumulátor, najmä na kontaktoch nesmie vykazovať žiadne známky solí alebo chemického znečistenia, musí byť tesná, nesmie vykazovať známky trhlín na akomkoľvek mieste. Musí byť kompletná vrátane všetkých označení požadovaných zákonom pre batérie a akumulátory uvádzané na trh a vhodná na ďalšie použitie. Kapacita automobilovej batérie a akumulátora zistená kapacitnou skúškou musí vykazovať minimálnu hodnotu 75 % pri teplote vzduchu 20 °C

2. Špecifické kritériá pre priemyselné batérie a akumulátory

Batéria a akumulátor, najmä na kontaktoch nesmie vykazovať žiadne známky solí alebo chemického znečistenia, musí byť tesná, nesmie vykazovať známky trhlín na akomkoľvek mieste. Musí byť kompletná vrátane všetkých označení požadovaných zákonom pre batérie a akumulátory uvádzané na trh a vhodná na ďalšie použitie. Kapacita priemyselnej batérie a akumulátora zistená kapacitnou skúškou musí vykazovať minimálnu hodnotu 75 % pri teplote vzduchu 20 °C.

Príloha č. 10b k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Protokol o skúške funkčnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona

Príloha č. 10c k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona za účelom opravy v záruke (§ 88a ods. 3 zákona)

14. Príloha č. 14a znie:

„Príloha č. 14a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Spôsob výpočtu trhového podielu

Výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na príslušný kalendárny rok:

Trhový podielOZV = MOZV / M x 100,

kde:

MOZV je množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu v príslušnom kalendárnom roku,

M je celkové množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne, okrem množstva obalov od výrobcov obalov, ktorí si vyhradené povinnosti začali plniť v príslušnom kalendárnom roku individuálne.

Poznámka:
Do množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


László Sólymos v. r.