Vyhláška č. 348/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

Platnosť od 10.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

348

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. novembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 úvodnej vete, § 4 ods. 1 úvodnej vete a § 6 ods. 1 písm. a) a b) sa za slová „k 31. decembru 2015“ vkladajú slová „alebo k 31. decembru roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy,“.

2. V § 3 písm. b) sa za slovo „databáze“ vkladajú slová „finančnej inštitúcie, ktorá vedie finančný účet držiteľa (ďalej len „elektronická databáza“),“.

3. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „písmene d)“ nahrádzajú slovami „písmene c)“.

4. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Postup preverovania finančných účtov rezidentov štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy

(1) Postup preverovania existujúceho finančného účtu fyzickej osoby s nízkou hodnotou sa uplatní najneskôr do dvoch rokov od 31. decembra roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy. Každý finančný účet fyzickej osoby s nízkou hodnotou, ktorý bol postupmi preverovania identifikovaný ako účet podliehajúci oznamovaniu, sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým držiteľ finančného účtu neprestane byť osobou podliehajúcou oznamovaniu.

(2) Ak existujúci finančný účet fyzickej osoby nie je finančným účtom fyzickej osoby s vysokou hodnotou k 31. decembru roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ale stane sa finančným účtom fyzickej osoby s vysokou hodnotou k 31. decembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, postupy preverovania uvedené v § 4 sa dokončia do dvoch rokov od 31. decembra roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy. Ak sa zistí, že finančný účet je účtom podliehajúcim oznamovaniu, požadované informácie o takomto účte sa oznámia za rok, v ktorom bol finančný účet identifikovaný ako účet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým držiteľ finančného účtu neprestane byť osobou podliehajúcou oznamovaniu.

(3) Postup preverovania existujúceho finančného účtu fyzickej osoby s vysokou hodnotou sa uplatní najneskôr do jedného roka od 31. decembra roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy. Každý finančný účet fyzickej osoby s vysokou hodnotou, ktorý bol postupmi preverovania identifikovaný ako účet podliehajúci oznamovaniu, sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým držiteľ finančného účtu neprestane byť osobou podliehajúcou oznamovaniu.

(4) Postup preverovania existujúceho finančného účtu subjektu s celkovým zostatkom alebo hodnotou, ktorá k 31. decembru roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, presahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD, sa uplatní najneskôr do dvoch rokov od 31. decembra roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy.

(5) Postup preverovania existujúceho finančného účtu subjektu s celkovým zostatkom alebo hodnotou, ktorá k 31. decembru roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD, ale presahuje uvedenú sumu k 31. decembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, sa uplatní najneskôr do dvoch rokov od 31. decembra roka, v ktorom sa štát stal zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Kažimír v. r.