Zákon č. 238/2006 Z. z.Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 84/2006
Platnosť od 26.04.2006
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

§ 7 ods. 1 písm. b) a ods. 4 až 6 strácajú účinnosť 1. júla 2026

238

ZÁKON

zo 16. marca 2006

o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 659/2005 Z. z. sa mení takto:

§ 23 c sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33a.

Čl. III

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 2 písm. e) sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky spolu s návrhom finančného plánu zabezpečenia tejto stratégie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko,“.

2. V čl. VI sa slovo „2007“ nahrádza slovom „2012“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006. Ustanovenia uvedené v článku I § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 4 až 6 strácajú účinnosť 1. júla 2026.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 238/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2. 8. 2011).

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 a § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a) § 45 ods. 2 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 4 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

1b) § 2 písm. d) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z.

2) Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 Z. z.).

3) § 2 písm. o) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 2 písm. s) a § 20 zákona č. 541/2004 Z. z.

5) § 22 ods. 2 zákona č. 541/2004 Z. z.

6) § 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z.

7) § 20 ods. 2 a príloha č. 1 bod D k zákonu č. 541/2004 Z. z.

8) Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 238/2006 Z. z.

11) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

12) § 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z.

13) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

13a) § 3 ods. 9 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

13b) § 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.

13c) Článok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.

13d) § 20 ods. 2 a príloha č. 1 bod C písm. m) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.

13e) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13f) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13g) § 4 ods. 2 písm. e) šiesty bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.

14) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.

15) Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 541/2004 Z. z.

17) § 34 zákona č. 541/2004 Z. z.

19) § 21 ods. 9 zákona č. 541/2004 Z. z.

19b) § 3 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z.

19c) § 30 ods. 8 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19e) § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

20) § 2 písm. p) zákona č. 541/2004 Z. z.

20a) § 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z.

20b) § 2 písm. f) bod 4. zákona č. 541/2004 Z. z.

21) § 5 ods. 3 písm. c) až h) a písm. j) a n) a § 9 zákona č. 541/2004 Z. z.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

23) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.