Vyhláška č. 241/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

Platnosť od 28.08.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.08.2019 (za 6 dní)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I siedmeho bodu písm. j) prílohy, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019, a čl. I siedmeho bodu písm. l) prílohy, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

OBSAH

241

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 22. augusta 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v súlade so vzorovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov“.

2. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,1) sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, sa skončí najneskôr o 22.00 hodine.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

3. V § 3 ods. 3 sa pred slová „najmenej 30“ vkladá slovo „spravidla“.

4. V § 3 ods. 6 sa nad slovami „duálneho vzdelávania“ vypúšťa odkaz 1.

5. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „riaditeľom strednej školy“ nahrádzajú slovami „štátnym vzdelávacím programom“ a na konci sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá trvá najmenej jeden rok“.

6. V § 7 ods. 2 sa za slovo „konzervatóriu“ vkladajú slová „a škole umeleckého priemyslu“.

7. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 65/2015 Z. z.

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH SA VYŽADUJE OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú

a) 3348 M tvorba nábytku a interiéru,

b) 5310 N zubný technik,

c) 5315 N zdravotnícky záchranár,

d) 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,

e) 5370 M masér,

f) 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,

g) 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

h) 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,

i) 9245 M ochrana osôb a majetku,

j) študijné odbory a učebné odbory v strednej športovej škole,

k) študijné odbory v konzervatóriu,

m) skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,

n) skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I siedmeho bodu písm. j) prílohy, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019, a čl. I siedmeho bodu písm. l) prílohy, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Martina Lubyová v. r.