Vyhláška č. 387/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.04.2019
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem bodu 46, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

387

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 11 a § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 449/2009 Z. z. a vyhlášky č. 47/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno e) znie:

e) zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie,“.

2. V § 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „o potvrdení o registrácii,“.

3. V § 1 písm. h) sa slová „§ 11 ods. 1, 3 a 7 zákona a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú“.

4. § 1 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

l) zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona,

m) podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona.“.

5. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady č. 338/97 ES z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 215, 19. 8. 2005)“ nahrádza citáciou „Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997, kap. 15/zv. 3) v platnom znení.“.

7. V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pri použití kolkovej známky sa kolok do tejto kolónky nalepí spodným dielom“.

8. V § 2 ods. 3 písmeno a) znie:

a) čestné vyhlásenie, že exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu2) okrem exemplára živočícha narodeného a odchovaného v zajatí2a) alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny2b) nebude použitý na primárne komerčné účely,2c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:

2a) Čl. 54 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

2b) Čl. 56 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

2c) Čl. 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.

9. V § 2 ods. 3 písm. d) sa slová „druhej a ďalšej generácie živočícha a rastliny vypestovanej v kultúre“ nahrádzajú slovami „živočícha narodeného a odchovaného v zajatí 2a) alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny2b)“.

10. V § 2 ods. 3 písm. e) sa za slovo „exemplára“ vkladá slovo „živočícha“ a slová „druhu uvedeného v prílohe B“ sa nahrádzajú slovami „živočíchov druhov uvedených v prílohe B“.

11. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Čl. 5 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“.

13. V § 2 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem exemplára živočícha narodeného a odchovaného v zajatí2a) alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny2b)“.

14. V § 2 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

15. V § 2 ods. 5 písm. b) sa slovo „Spoločenstva“ nahrádza slovami „Európskej únie“.

16. V § 2 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem exemplára živočícha narodeného a odchovaného v zajatí2a) alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny2b)“.

17. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

18. V § 4 ods. 2 úvodná veta a písmená a) a b) znejú:

(2) K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ pripojí

a) listinné dôkazy, ktorými sú:

1. preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona a potvrdenie podľa osobitného predpisu,6a) ak boli vydané,

2. kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a zákona,

3. kópia povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6b)

4. kópia preukazov o pôvode alebo kópia iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára živočícha, ak ide o prvý vlastný odchov žiadateľa, alebo kópia preukazov o pôvode, alebo kópia iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona preukazujúcich pôvod exemplárov zaradených do chovnej skupiny, ak ide o prvý vlastný odchov exemplára v chovnej skupine podľa § 13 ods. 5, alebo

5. čísla preukazov o pôvode, alebo čísla iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára živočícha, ak ide o druhý alebo ďalší vlastný odchov žiadateľa od rovnakého rodičovského páru, alebo číslo chovnej skupiny, ak ide o druhý alebo ďalší vlastný odchov exemplára z rovnakej chovnej skupiny podľa § 13 ods. 5,

b) kópiu druhovej karty exemplára živočícha, ktorá obsahuje údaje aktuálne v čase podania žiadosti,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

6a) Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.

6b) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.

19. V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:

a) potvrdenie podľa osobitného predpisu6a) alebo kópiu povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6b)“.

20. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

21. V § 4 ods. 4 sa slová „v odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 a 3“.

22. V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

23. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

24. V § 5 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „identifikačné číslo organizácie štátnej štatistiky a číslo telefónu (faxu) a e-mail,“.

25. V § 6 sa slová „uskutočnenie kontrol a formalít“ nahrádzajú slovami „uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol“.

26. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Zákaz držby podľa § 4 ods. 1 a § 29 ods. 7 zákona sa vzťahuje na živé exempláre živočíchov druhu korytnačka maľovaná (Chrysemys picta).“.

27. V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

28. V § 8 ods. 2 a v § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nápisovej“.

29. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Nezameniteľne sa označujú živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu2) a živé exempláre vtákov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

30. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

31. V § 11 ods. 2 sa slová „mať vyrazený kód z čísiel a písmen“ nahrádzajú slovami „obsahovať údaje v súlade s § 13a ods. 11 zákona“.

32. V § 11 ods. 3 písm. d) sa slová „90 dní“ nahrádzajú slovami „12 mesiacov“.

33. V § 11 sa vypúšťa odsek 4.

34. V § 11a ods. 2 písmeno f) znie:

f) materiál, priemer a farba krúžkov,“.

35. § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona

Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 6.“.

36. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§12a

Podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona

Vzor záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona je uvedený v prílohe č. 7.“.

37. V § 13 ods. 1 druhá veta znie:

„Preukaz o pôvode sa nevydáva na exempláre živočíchov, ktoré sú v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) najviac 12 mesiacov.“.

38. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú

Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, je uvedený v prílohe č. 11.“.

39. Za §14a sa vkladá §14b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1) Tlačivo uvedené v prílohe č. 5 tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 možno použiť do 31. marca 2019.

(2) Evidencia vedená podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za evidenciu podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2019.

(3) Preukaz o pôvode vydaný podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za preukaz o pôvode podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2019.“.

40. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

ZOZNAM COLNÝCH ÚRADOV URČENÝCH NA USKUTOČŇOVANIE VSTUPNÝCH KONTROL ALEBO VÝSTUPNÝCH KONTROL PRI DOVOZE EXEMPLÁROV DO EURÓPSKEJ ÚNIE A ICH VÝVOZE ALEBO OPÄTOVNOM VÝVOZE Z EURÓPSKEJ ÚNIE

A. Colné úrady určené na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov rastlín do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie sú:

1. Colný úrad Bratislava:

a) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (letecká preprava),

b) Pobočka colného úradu Bratislava Pošta (poštová preprava),

c) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (cestovný styk).

2. Colný úrad Banská Bystrica:
Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta (poštová preprava).

3. Colný úrad Žilina:
Pobočka colného úradu Žilina Pošta (poštová preprava).

4. Colný úrad Michalovce:

a) Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké (cestná preprava),

b) Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou (železničná preprava).

5. Colný úrad Košice:
Pobočka colného úradu Košice Pošta (poštová preprava).

B. Colné úrady určené na uskutočňovanie vstupných kontrol pri dovoze exemplárov živočíchov do Európskej únie sú:

1. Colný úrad Bratislava:

a) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre okrem párnokopytníkov a pre všetky neživé exempláre (letecká preprava),

b) Pobočka colného úradu Bratislava Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava),

c) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestovný styk).

2. Colný úrad Banská Bystrica:
Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

3. Colný úrad Žilina:
Pobočka colného úradu Žilina Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

4. Colný úrad Michalovce:

a) Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestná preprava),

b) Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou, určený pre všetky neživé exempláre (železničná preprava).

5. Colný úrad Košice:
Pobočka colného úradu Košice Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

C. Colné úrady určené na uskutočňovanie výstupných kontrol pri vývoze alebo opätovnom vývoze exemplárov živočíchov z Európskej únie sú:

1. Colný úrad Bratislava:

a) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (letecká preprava),

b) Pobočka colného úradu Bratislava Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava),

c) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestovný styk).

2. Colný úrad Banská Bystrica:
Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

3. Colný úrad Žilina:
Pobočka colného úradu Žilina Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

4. Colný úrad Michalovce:

a) Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestná preprava),

b) Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (železničná preprava).

5. Colný úrad Košice:
Pobočka colného úradu Košice Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).“.

41. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

VZOR

DRUHOVÁ KARTA EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA

POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA

Evidenciu v druhovej karte exemplára živočícha vedie každý držiteľ exemplára uvedeného v § 11 ods. 2 zákona. Ak podnikateľ prevádzkuje viac prevádzkarní, evidencia sa vedie pre každú prevádzkareň osobitne. Evidencia pre exempláre v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) sa vedie oddelene od evidencie pre exempláre určené na iné účely. Ak je to potrebné, použijú sa ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty exemplára živočícha.

Jednotlivé kolónky druhovej karty exemplára živočícha je potrebné vyplniť takto:

DRUH (VEDECKÉ MENO) – uvedie sa vedecké meno exemplára, pre ktorý sa vypĺňa druhová karta exemplára živočícha.

DRŽITEĽ – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene. Ak exemplár nie je držaný na adrese trvalého pobytu držiteľa alebo ak nie je držaný v sídle alebo mieste podnikania držiteľa, uvedie sa aj adresa miesta držby exemplára.

Príloha CITES, Príloha EÚ – uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a písmeno prílohy, v ktorej je druh uvedený podľa osobitného predpisu.12b)

NADOBUDNUTIE – vypĺňa sa v deň nadobudnutia exemplára.

SPÔSOB – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

a) dovoz – exemplár bol dovezený z tretej krajiny držiteľom exemplára,

b) odchov – exemplár bol nadobudnutý držiteľom exemplára vlastným odchovom,

c) odchyt – exemplár bol nadobudnutý držiteľom exemplára odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky,

d) rehabilitácia – hendikepovaný exemplár bol nadobudnutý z prírodného prostredia Slovenskej republiky,

e) kúpa – exemplár bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

f) zámena – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou,

g) dar – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie darovaním,

h) vypožičanie – exemplár bol nadobudnutý vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

i) zhabanie – exemplár bol nadobudnutý po zhabaní alebo prepadnutí,

j) nález – exemplár bol nájdený na území Slovenskej republiky,

k) vrátenie – exemplár bol nadobudnutý vrátením exemplára,

l) dedičstvo – exemplár bol nadobudnutý z pozostalosti.

ČÍSLO DOKLADU/PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITEĽ/PORADOVÉ ČÍSLO OTCA A MATKY V DRUHOVEJ KARTE – uvedie sa

a) číslo povolenia na dovoz,

b) číslo potvrdenia Európskej únie,

c) číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody,

d) číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený,

e) číslo potvrdenia o registrácii, ak bolo vydané,

f) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri kúpe, darovaní, zámene, vrátení, dedičstve alebo vypožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

g) poradové číslo matky a otca odchovaného exemplára v druhovej karte, ak ide o vlastný odchov; ak je matka oplodnená insemináciou od otca v držbe iného držiteľa, uvádza sa len poradové číslo matky v druhovej karte a do poznámky sa uvedie meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania držiteľa otca.

POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie exemplára známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:

1,0 – označenie pre samca, 0,1 – označenie pre samicu.

SPÔSOB OZNAČENIA/TEXT OZNAČENIA/DÁTUM OZNAČENIA – uvedie sa spôsob, text a dátum označenia, napríklad písmená, číslice a iné znaky. Ak je daný exemplár označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa môže použiť druhý riadok a exempláre s ďalšími poradovými číslami sa zapisujú do nasledujúceho voľného riadka.

PÔVOD – vypĺňa sa podľa údajov v preukaze o pôvode, povolení na dovoz alebo potvrdení Európskej únie.

ČÍSLO POP/POTVRDENIA/POVOLENIA – uvedie sa číslo preukazu o pôvode, potvrdenia Európskej únie alebo povolenia na vývoz, alebo opätovný vývoz, ak bolo vydané.

VYRADENIE – vypĺňa sa v deň vyradenia exemplára z evidencie.

SPÔSOB – spôsob vyradenia sa uvedie takto:

a) úhyn – exemplár uhynul,

b) vypožičanie – exemplár bol vypožičaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

c) dar – exemplár bol vyradený darovaním,

d) zámena – exemplár bol vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou,

e) vypustenie do prírody – exemplár bol vypustený do prírody po rehabilitácii alebo v rámci záchranného programu,

f) zhabanie – exemplár bol zhabaný alebo prepadol,

g) vývoz – exemplár bol vyvezený do tretej krajiny držiteľom,

h) predaj – exemplár bol predaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

i) strata – exemplár ušiel, uletel alebo sa inak stratil,

j) vrátenie – exemplár bol vyradený vrátením.

NOVÝ DRŽITEĽ – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania nového držiteľa exemplára, ak ide o predaj, darovanie, zámenu, vypožičanie, vrátenie, vývoz alebo opätovný vývoz.

POZNÁMKA – uvedie sa poznámka o exemplári, ktorú držiteľ považuje za dôležitú, napríklad informácia o poddruhu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania držiteľa otca, ak je matka oplodnená insemináciou od otca v držbe iného držiteľa. Ak exemplár uhynie a držiteľ exemplára si ho ponechá ako dermoplastický preparát vcelku, uvedie sa táto skutočnosť použitím skratky „d. prep.“.

Vedenie evidencie exemplárov živočíchov na druhovej karte exemplára živočícha sa považuje za vedenie evidencie podľa § 11 zákona, ak sú v druhovej karte exemplára živočícha uvedené úplné a pravdivé údaje.“.

42. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA § 12b ODS. 1 ZÁKONA

Neofelis nebulosa (leopard obláčikový)

Panthera leo (lev)

Panthera pardus (leopard škvrnitý)

Panthera tigris (tiger)

Uncia uncia (leopard snežný).“.

Doterajšia príloha č. 6 sa označuje ako príloha č. 11.

43. Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

VZOR

ZÁZNAM O NAKLADANÍ S NEŽIVÝM EXEMPLÁROM VYBRANÝCH DRUHOV DRŽITEĽ ŽIVOČÍCHOV PODĽA §12b ZÁKONA

POKYNY NA VYPLNENIE ZÁZNAMU O NAKLADANÍ S NEŽIVÝM EXEMPLÁROM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA §12b ZÁKONA

Jednotlivé kolónky záznamu je potrebné vyplniť takto:

DRŽITEĽ – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene. Ak exemplár nie je držaný na adrese trvalého pobytu držiteľa alebo ak nie je držaný v sídle alebo mieste podnikania držiteľa, uvedie sa aj adresa miesta držby exemplára.

NADOBUDNUTIE – vypĺňa sa v deň nadobudnutia exemplára.

SPÔSOB/ČÍSLO DOKLADU – uvedie sa

SPÔSOB – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

a) úhyn – exemplár uhynul u držiteľa, ktorý ho držal ako živého exemplára

b) dovoz – exemplár bol dovezený z tretej krajiny držiteľom exemplára,

c) kúpa – exemplár bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

d) zámena – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou,

e) dar – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ako darovaním,

f) vypožičanie – exemplár bol nadobudnutý vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

g) zhabanie – exemplár bol nadobudnutý zhabaním alebo prepadnutím,

h) vrátenie – exemplár bol nadobudnutý vrátením exemplára,

i) dedičstvo – exemplár bol nadobudnutý z pozostalosti,

j) preparácia – exemplár bol nadobudnutý od preparátora po jeho spracovaní.

ČÍSLO DOKLADU – číslo dokladu sa uvedie takto:

a) číslo povolenia na dovoz,

b) číslo potvrdenia Európskej únie,

c) číslo preukazu o pôvode,

d) číslo potvrdenia o registrácii, ak bolo vydané,

f) číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený.

PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITEĽ/PORADOVÉ ČÍSLO V DRUHOVEJ KARTE/OZNAČENIE – uvedie sa

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri kúpe, darovaní, zámene alebo vypožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

b) poradové číslo v druhovej karte exemplára živočícha a jeho označenie, ak ide o držiteľa, u ktorého exemplár uhynul.

VEDECKÉ MENO DRUHU – uvedie sa vedecké meno druhu exemplára.

OPIS EXEMPLÁRA – uvedie sa kód podľa Prílohy VII nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.

HMOTNOSŤ (POČET) – uvedie sa kód exemplára a odporúčané jednotky podľa prílohy VII nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.

PÔVOD – vypĺňa sa podľa údajov uvedených v povolení na dovoz, potvrdení Európskej únie, preukaze o pôvode exemplára živočícha alebo v písomnom vyhlásení o spôsobe nadobudnutia exemplára. Ak ide o písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia exemplára, údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 zákona sa uvádzajú, iba ak sú známe.

VYRADENIE – vypĺňa sa v deň vyradenia exemplára.

SPÔSOB – spôsob vyradenia sa uvedie takto:

a) predaj – exemplár bol vyradený predajom na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

b) vypožičanie – exemplár bol vyradený vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

c) dar – exemplár bol vyradený darovaním,

d) zámena – exemplár bol vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou,

e) zhabanie – exemplár bol vyradený zhabaním alebo prepadnutím,

f) vývoz – exemplár bol vyradený vývozom do tretej krajiny držiteľom,

g) preparácia – exemplár bol vyradený preparátorovi na spracovanie,

h) vrátenie – exemplár bol vyradený vrátením.

NOVÝ DRŽITEĽ – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania nového držiteľa exemplára, ak ide o predaj, darovanie, zámenu, vypožičanie, vrátenie, preparáciu, vývoz alebo opätovný vývoz.

POZNÁMKA – uvedie sa poznámka o exemplári, ktorú držiteľ považuje za dôležitú, napríklad informácia o poddruhu, spresnenie opisu exemplára, číslo povolenia na vývoz v prípade vývozu exemplára.“.

44. Nadpis prílohy č. 11 znie:

„ZOZNAM DRUHOV, PRE KTORÉ SA NEMUSÍ VIESŤ EVIDENCIA PODĽA § 11 ODS. 1, 2 A 6 ZÁKONA, PRE KTORÉ SA NEVYDÁVA PREUKAZ O PÔVODE ALEBO KTORÉ SA NEZAMENITEĽNE NEOZNAČUJÚ“.

45. V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „papagájik pásikavý“ vkladajú slová „Cyanoliseus patagonus – dlhochvost patagónsky“.

46. V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa vypúšťajú slová „Cyanoramphus forbesi – kakariki smaragdový“.

47. V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „(kačica stromová)“ vkladajú slová „Eolophus roseicapilla – kakadu ružový“.

48. V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa slová „Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly, Forpus xanthops – papagájik žltolíci“ nahrádzajú slovami „Forpus xanthops – papagájik žltolíci, Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly“.

49. V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „ryžovník sivý“ vkladajú slová „Pavo cristatus – páv korunkatý“.

50. V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „(pásovník krátkochvostý)“ vkladajú slová „Poicephalus meyeri – papagáj hnedý“ a slová „Poicephalus senegalus – papagáj dlhokrídly“.

51. V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „(ladniak veľký)“ vkladajú slová „Psitteuteles goldiei – lori fialkovolíci“.

52. V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „červenohlávok pestrý“ vkladajú slová „Pyrrhura molinae – klinochvost zelenolíci“.

53. V prílohe č. 11 tabuľke časti 4. Plazy sa vypúšťajú slová „Trachemys scripta elegans*) – korytnačka písmenková ozdobná“.

54. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare a skratka „OÚŽP“ sa nahrádza skratkou „OÚ“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem bodu 46, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.


László Sólymos v. r.