Oznámenie č. 358/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Platnosť od 18.12.2018
Účinnosť od 01.02.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

358

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.) a opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 (oznámenie č. 272/2018 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 29/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.) a opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 (oznámenie č. 272/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a

Účtovanie garantovanej energetickej služby

(1) U prijímateľa energetickej služby s garantovanou úsporou energie34a) (ďalej len „garantovaná energetická služba“), ktorý uzavrel zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,34b) sa prijatie energetického zhodnotenia majetku účtuje ako technické zhodnotenie hmotného majetku34c) na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

(2) U prijímateľa garantovanej energetickej služby sa poskytovateľom fakturované služby počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor účtujú na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia.

(3) Ak sa nedosiahnu zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti alebo poskytovateľ garantovanej energetickej služby poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, účtuje sa u prijímateľa garantovanej energetickej služby zníženie nároku na platby do hodnoty nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 518 – Ostatné služby a nad hodnotu nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy. Ak sa dosiahnu vyššie hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, pri ktorých vzniká poskytovateľovi garantovanej energetickej služby nárok na odmenu, účtuje sa u prijímateľa garantovanej energetickej služby tento nárok na odmenu na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtu 321 – Dodávatelia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a, 34b a 34c znejú:

34a) § 15 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

34b) § 18 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.

34c) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 34 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a servisné poukážky.35a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

35a) § 23 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 49 ods. 8 a 9 sa slová „353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie“ nahrádzajú slovami „378 – Iné pohľadávky“.

4. Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2018

Zostatok účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie sa k 31. decembra 2018 preúčtuje na účet 378 – Iné pohľadávky.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.


Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky