Opatrenie č. 335/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Platnosť od 28.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH

335

OPATRENIE

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 13. novembra 2018,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 ôsmej časti sa vypúšťa bod 8.15.

Doterajšie body 8.16. až 8.37. sa označujú ako body 8.15. až 8.36.

2. V prílohe č. 1 ôsmej časti bode 8.23. sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.

3. V prílohe č. 2 siedmej časti sa vypúšťa bod 7.19.

Doterajšie body 7.20. až 7.33. sa označujú ako body 7.19. až 7.32.

4. V prílohe č. 3 šiestej časti sa vypúšťa bod 6.1.

Doterajšie body 6.2. až 6.30. sa označujú ako body 6.1. až 6.29.

5. V prílohe č. 3 šiestej časti sa vypúšťa bod 6.11.

Doterajšie body 6.12. až 6.29. sa označujú ako body 6.11. až 6.28.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Arpád Érsek v. r.