Zákon č. 211/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. II bodov 14 až 16 a čl. IV bodov 13 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. septembra 2018, a čl. IV bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

211

ZÁKON

zo 14. júna 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno b) znie:

b) priznáva štatút oficiálnej koprodukcie podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Napríklad Európsky dohovor o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 106/2007 Z. z.), Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 259/2017 Z. z.).“.

2. V § 2 písm. j) a § 13 ods. 2 písm. l) sa slová „udelení koprodukčného štatútu“ nahrádzajú slovami „priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie“.

3. V § 2 písm. p) sa slová „služby súvisiace“ nahrádzajú slovami „nefinančnú podporu súvisiacu“.

4. V § 2 písm. q) sa slová „ďalšie služby“ nahrádzajú slovami „nefinančnú podporu a ďalšie súvisiace služby“ a za slovo „aktivít“ sa vkladajú slová „alebo prezentačných aktivít“.

5. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Činnosti podľa odseku 1 písm. p) a q), ktoré sú nefinančnou podporou, vykonáva fond na vlastné náklady a v prospech neurčitých osôb bez zmluvného základu. Takto poskytnutú nefinančnú podporu fond voči prijímateľom neohodnocuje v peniazoch. Nefinančná podpora nie je štátnou pomocou podľa osobitného predpisu.17)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení zákona č. 57/2018 Z. z.“.

6. V § 4 ods. 2 písmeno u) znie:

u) schvaľuje vnútorný predpis fondu, ktorý upravuje postup priznávania štatútu oficiálnej koprodukcie.“.

7. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno v).

8. V § 5 ods. 5 písm. e) sa slovo „vedúceho“ nahrádza slovami „generálneho tajomníka“.

9. V § 13 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 18 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10“.

10. V § 15 ods. 2 písm. d) sa slovo „f)“ nahrádza slovom „g)“.

11. V § 16 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a činnosti spojené so zabezpečením poskytovania nefinančnej podpory podľa § 2 ods. 1 písm. p) a q)“.

12. V § 16 sa vypúšťa odsek 4.

13. V § 17 ods. 7 druhá veta znie: „V hodnotení odporučia alebo neodporučia poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a navrhnú sumu odporučených finančných prostriedkov.“.

14. V § 18 ods. 6 sa za slovo „kultúry“ vkladajú slová „a na poskytnutie nefinančnej podpory podľa § 2 ods. 1 písm. p) a q)“.

15. V § 18 odsek 8 znie:

(8) Dotácia poskytnutá na výrobu audiovizuálneho diela môže byť poskytnutá najviac do výšky maximálnej intenzity pomoci ustanovenej osobitným predpisom.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).“.

16. V § 18 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.

17. V § 18 ods. 11 a 12 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

18. V § 19 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) ktorý je majetkovo prepojený24a) alebo personálne prepojený24b) s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nemá vysporiadané finančné vzťahy s fondom,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

24a) § 3 písm. u) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

24b) § 3 písm. v) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.“.

19. V § 20 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 18 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 9“.

20. V § 20 ods. 3 sa slovo „Prílohy“ nahrádza slovom „Prílohu“.

21. V § 20 ods. 7 sa slová „f), j) a k)“ nahrádzajú slovami „e), i) a j)“.

22. V § 22 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa odseku 7 písm. b)“.

23. V § 22 odsek 7 znie:

(7) Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry použiť výlučne na účel uvedený v zmluve. Ak prijímateľ finančných prostriedkov použije finančné prostriedky fondu v rozpore s účelom uvedeným v zmluve, je povinný vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky v lehote určenej fondom. Ak prijímateľ finančných prostriedkov nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 0,05 % z neoprávnene použitých finančných prostriedkov za každý deň omeškania až do ich vrátenia fondu.“.

24. V § 22 sa vypúšťa odsek 8.

25. Za § 22 sa vkladá § 22aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22aa

Vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry

(1) Prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry priloží k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy

a) správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,

b) informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry uviedol v žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry,

c) vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

(2) Oprávnenými výdavkami sa na účely poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry rozumejú výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu.

(3) Ak v odseku 4 a 5 nie je ustanovené inak, oprávnené výdavky musia byť pri vyúčtovaní identifikovateľné, preukázateľné originálnymi účtovnými dokladmi a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry v súlade s osobitným predpisom.31)

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na paušálne oprávnené výdavky, ktorými sa na účely poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo forme dotácie rozumejú výdavky prijímateľa finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry nevyhnutné na realizáciu projektu, ktorými sú prevádzkové výdavky a administratívne výdavky, vo výške podľa druhej vety. Prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo forme dotácie je oprávnený v rámci vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu uplatniť paušálne oprávnené výdavky vo výške neprevyšujúcej 7 % z celkovej sumy dotácie poskytnutej na realizáciu projektu.

(5) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oprávnené výdavky, na úhradu ktorých sú použité finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry poskytnuté vo forme štipendia. Oprávnené výdavky, ktoré nie sú určené na vlastnú spotrebu prijímateľa finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo forme štipendia, musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené originálnymi účtovnými dokladmi alebo inými dokladmi preukazujúcimi vykonanie činností, na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky určené.“.

26. V § 22a ods. 1 písm. b) sa slová „vydaný koprodukčný štatút“ nahrádzajú slovami „priznaný štatút oficiálnej koprodukcie“.

27. V § 22a ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „minimálny“.

28. V § 22a ods. 2 písm. c) sa slovo „vytvorením“ nahrádza slovom „realizáciou“.

29. V § 22a ods. 3 písmeno b) znie:

b) úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce29aa) fyzickej osobe, ak je takáto odmena alebo mzda, ktorá je súčasťou celkovej ceny práce, zdaňovaná29a) v Slovenskej republike.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29aa znie:

29aa) § 130 ods. 5 Zákonníka práce.“.

30. V § 22a ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem verejných prostriedkov poskytnutých formou pôžičky.“.

31. V § 22c ods. 2 písm. a) sa slová „koprodukčný štatút vydaný“ nahrádzajú slovami „štatút oficiálnej koprodukcie priznaný“.

32. V § 22e ods. 10 sa na konci pripája táto veta:

„Potvrdenie o oprávnených výdavkoch môže byť súčasťou zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu.“.

33. Za § 22f sa vkladá § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22g

Spracúvanie osobných údajov

(1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov je fond oprávnený spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných prostriedkov, v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje a číslo platobného účtu.

(2) Fond je oprávnený na svojom webovom sídle zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných prostriedkov, z evidencie podľa odseku 1 v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu.

(3) Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;30) fond ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

30) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).“.

34. § 23 znie:

㤠23

(1) Príjmy fondu tvoria

a) príspevky do fondu podľa § 24 až 28a,

b) príspevky zo štátneho rozpočtu,

c) úroky z vkladov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

d) úroky z pôžičiek poskytnutých z prostriedkov fondu,

e) zmluvné sankcie za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov fondu,

f) administratívne poplatky vyberané podľa § 21 a 22d,

g) finančné dary, dobrovoľné príspevky,

h) finančné prostriedky Európskej únie,

i) príjmy z vykonávania činností podľa § 2 ods. 1 písm. p) a q),

j) vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom podľa tohto zákona,

k) splátky istiny pôžičiek poskytnutých z finančných prostriedkov fondu,

l) iné príjmy.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. b) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu30a) za vyčerpané na určený účel.

(3) Finančné prostriedky fondu sa vedú na platobných účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(4) Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní finančných prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Finančné prostriedky ani ďalší majetok fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia, ani v prospech kandidáta na volenú politickú funkciu.

(5) Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

(6) Fond je povinný použiť na podpornú činnosť podľa tohto zákona najmenej 95 % sumy príjmov

a) podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a g),

b) podľa odseku 1 písm. h) a l), ak odsek 7 písm. c) neustanovuje inak.

(7) Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a) najviac 5 % z celkovej sumy príjmov

1. podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a g),

2. podľa odseku 1 písm. h) a l), ak písmeno c) neustanovuje inak,

b) príjmy podľa odseku 1 písm. c), f) a i),

c) príjmy podľa odseku 1 písm. h) a l), ak sú účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť.

(8) Fond je povinný použiť celú sumu svojich príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.

(9) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.31) Účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musia byť overené audítorom32) a po schválení radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku a výročnú správu spolu so správou audítora ukladá fond v registri účtovných závierok32a) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka.

(10) Výročná správa obsahuje

a) prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu ustanovených týmto zákonom, najmä činností podľa § 2 ods. 1 písm. b) až g), p) a q),

b) prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,

c) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

d) stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,

e) ďalšie údaje určené radou.

(11) Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.33) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.33a)

(12) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,4) ak tento zákon v § 4 ods. 2 písm. i) a § 9 ods. 1 písm. b) a d) neustanovuje inak.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a, 32, 33 a 33a znejú:

30a) § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

32) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

33) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

33a) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z.“.

35. Šiesta časť vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ

ŠTATÚT OFICIÁLNEJ KOPRODUKCIE

§ 32

(1) Štatút oficiálnej koprodukcie prizná fond slovenskému audiovizuálnemu dielu, ktoré je

a) európskym filmovým dielom39) spĺňajúcim podmienky podľa Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii,

b) oficiálne koprodukovaným filmovým dielom40) spĺňajúcim podmienky podľa Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) alebo

c) oficiálne koprodukovaným filmovým dielom spĺňajúcim podmienky podľa dvojstrannej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Postup priznávania štatútu oficiálnej koprodukcie upraví vnútorný predpis fondu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

40) Čl. 3 písm. c) Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 259/2017 Z. z.).“.

36. V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na riešenie sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom môže fond využiť postupy podľa osobitného predpisu.43)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

43) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

37. Za § 33 sa vkladá § 34, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry predložené fondu do 31. augusta 2018 vybaví fond podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2018.“.

Čl. II

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

l) uskutočňuje výskumnú činnosť najmä so zameraním na podporné systémy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, utvára a využíva informačné databázy o tvorbe, výrobe a šírení umeleckých diel na zabezpečenie svojich činností,

m) podieľa sa na propagácii umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike a v zahraničí, poskytuje informácie z oblasti slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a poskytuje nefinančnú podporu súvisiacu s prezentáciou a propagáciou umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na tieto účely získava, spracúva, poskytuje, sprístupňuje a vyhodnocuje údaje z oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

n) poskytuje nefinančnú podporu a ďalšie súvisiace služby osobám pôsobiacim v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom uskutočňovania vzdelávacích aktivít, metodicko-poradenskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti.“.

2. V § 5 ods. 5 písm. e) sa slovo „vedúceho“ nahrádza slovami „generálneho tajomníka“.

3. V § 8 ods. 4 tretej vete sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.

4. V § 14 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

5. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) podporu činnosti a infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií, kultúrnych centier, umeleckých centier, rezidenčných centier, divadiel, galérií a iných organizácií pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.“.

6. V § 18 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

10. multimediálneho diela,“.

7. V § 18 ods. 2 písmeno d) znie:

d) realizácia odborných reflexií a výskumných aktivít v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a verejná prezentácia alebo publikovanie ich výsledkov,“.

8. V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) systematické nadobúdanie a uchovávanie zbierkových predmetov, zbierok a knižničných fondov.“.

9. V § 18 ods. 5 sa za slovo „prostriedkov“ vkladajú slová „a na poskytnutie nefinančnej podpory podľa § 2 písm. m) a n)“.

10. V § 18 ods. 8 úvodnej vete sa slová „odo dňa doručenia žiadosti“ nahrádzajú slovami „od posledného dňa obdobia určeného fondom na predkladanie žiadostí“.

11. V § 19 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) ktorý je majetkovo prepojený16) alebo personálne prepojený16a) s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nemá vysporiadané finančné vzťahy s fondom,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 16a znejú:

16) § 3 písm. u) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

16a) § 3 písm. v) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.“.

Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená h) až n).

12. V § 19 ods. 4 písm. a) sa slová „odbornej rady“ nahrádzajú slovami „odbornej komisie“.

13. V § 19 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo im blízka osoba“.

14. V § 20 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,“.

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).

15. V § 20 ods. 3 sa slová „Prílohy podľa odseku 2 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „Prílohu podľa odseku 2 písm. c)“.

16. V § 20 ods. 7 sa slová „f), g), i), k) až m) a o)“ nahrádzajú slovami „e), f), h), j) až l) a n)“.

17. V § 22 ods. 4 prvá veta znie:

„Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. j) od žiadateľa potrebných pre vyhotovenie návrhu zmluvy podľa odseku 1 doručí žiadateľovi návrh zmluvy.“.

18. V § 22 ods. 6 úvodnej vete sa za slovom „žiadateľ“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom,“.

19. V § 22 odseky 11 až 13 znejú:

(11) Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 v lehote určenej fondom.

(12) Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej však 30 eur, za nepredloženie vyúčtovania v lehote uvedenej v zmluve. Ak je prijímateľ v omeškaní s predložením vyúčtovania viac ako jeden mesiac, je povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po prvom mesiaci zaplatiť pokutu 100 eur.

(13) Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 11, je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 0,05 % z neoprávnene použitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a to za každý začatý deň omeškania až do ich vrátenia fondu.“.

20. § 23 vrátane nadpisu znie:

㤠23

Financovanie a hospodárenie fondu

(1) Príjmy fondu tvoria

a) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 24,

b) splátky istiny pôžičiek poskytnutých z fondu,

c) úroky z pôžičiek poskytnutých z prostriedkov fondu,

d) úroky z vkladov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

e) sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,

f) administratívne poplatky vyberané podľa § 21 a 25b ods. 5,

g) finančné dary, dobrovoľné príspevky,

h) finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky Európskeho hospodárskeho priestoru, finančné prostriedky Nórskeho finančného mechanizmu a finančné prostriedky Švajčiarskeho finančného mechanizmu,

i) príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. m) a n),

j) vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom podľa tohto zákona,

k) iné príjmy.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu20a) za vyčerpané na určený účel.

(3) Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.21)

(4) Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní finančných prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Finančné prostriedky ani ďalší majetok fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech kandidáta na volenú politickú funkciu.

(5) Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

(6) Fond je povinný použiť na podpornú činnosť podľa tohto zákona najmenej 96,5 % sumy príjmov

a) podľa odseku 1 písm. a), c), e) a g),

b) podľa odseku 1 písm. h) a k), ak odsek 7 písm. c) neustanovuje inak.

(7) Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a) najviac 3,5 % z celkovej sumy príjmov

1. podľa odseku 1 písm. a), c), e) a g),

2. podľa odseku 1 písm. h) a k), ak písmeno c) neustanovuje inak,

b) príjmy podľa odseku 1 písm. d), f) a i),

c) príjmy podľa odseku 1 písm. h) a k), ak sú účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť.

(8) Fond je povinný použiť celú sumu svojich príjmov podľa odseku 1 písm. b) a j) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.

(9) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.22) Účtovná závierka a výročná správa musia byť overené audítorom23) a po schválení radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok24) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

(10) Výročná správa obsahuje

a) prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu ustanovených týmto zákonom, najmä činností podľa § 2 písm. a) až d), m) a n),

b) prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,

c) zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,

d) stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,

e) ďalšie údaje určené radou.

(11) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon v § 4 ods. 2 písm. h) a § 9 ods. 1 písm. b) a d) neustanovuje inak.

(12) Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.24a) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.24b) “.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a, 23, 24a a 24b znejú:

20a) § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

24a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24b) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z.“.

21. § 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na riešenie sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom môže fond využiť postupy podľa osobitného predpisu.29)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

29) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.“.

22. Za § 30 sa dopĺňa § 31, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Žiadosti predložené fondu do 31. augusta 2018 vybaví fond podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2018.“.

Čl. III

Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 13 písmeno b) znie:

b) ktoré spĺňa podmienky na priznanie štatútu oficiálnej koprodukcie podľa osobitného predpisu8a) a aspoň jeden jeho koproducent má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 32 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2018 Z. z.“.

2. V § 21 ods. 1 sa za písmeno w) vkladá nové písmeno x), ktoré znie:

x) môže založiť múzeum slovenskej kinematografie,“.

Doterajšie písmeno x) sa označuje ako písmeno y).

Čl. IV

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 8 písmeno a) znie:

a) prioritnú oblasť podľa odseku 9, v ktorej vykonáva svoju činnosť; ak vykonáva činnosť vo viacerých prioritných oblastiach podľa odseku 9, na účely voľby kandidáta na člena odbornej rady, môže uviesť len jednu prioritnú oblasť,“.

2. V § 8 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odsekov 1 a 2 fyzická osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena odbornej rady, predkladá riaditeľovi

a) oznámenie obsahujúce údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

b) doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe.

(4) Riaditeľ bezodkladne zašle údaje podľa odseku 3 písm. a) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 13.

3. V § 8 ods. 11 sa za slovo „žiadateľa“ vkladá čiarka a slová „blízkou osobou žiadateľa“.

4. V § 8 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Člen odbornej rady je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi fondu, konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.“.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 13 a 14.

5. V § 8 ods. 14 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Riaditeľ môže odvolať člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 prvej vety, ak člen odbornej rady preukázateľne vo svojej funkcii konal v rozpore s týmto zákonom alebo so záväznými dokumentmi fondu schválenými správnou radou podľa § 13 ods. 1. Riaditeľ je povinný vyžiadať si na odvolanie člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 prvej vety predchádzajúce stanovisko správnej rady. Riaditeľ môže odvolať člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 druhej vety alebo podľa § 7 ods. 7 aj bez uvedenia dôvodu.“.

6. § 8 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

(15) Ak sa členstvo v odbornej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 13 písm. b) až d), riaditeľ vymenuje podľa § 7 ods. 6 nového člena odbornej rady na zvyšok funkčného obdobia člena odbornej rady, ktorého vo funkcii nahradil.“.

7. V § 13 ods. 1 písm. f) sa za slovo „volí“ vkladajú slová „a odvoláva“.

8. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) vyjadruje stanovisko k odvolaniu člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 prvej vety.“.

9. V § 13 ods. 6 sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „dva“.

10. V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 7 písm. b) až f), nový člen správnej rady môže byť zvolený podľa odseku 2 druhej vety alebo vymenovaný podľa odseku 2 štvrtej vety na zvyšok funkčného obdobia člena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.“.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

11. V § 15 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade, ak existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti posúdenia žiadosti odbornou radou alebo je sporné prerozdelenie finančných prostriedkov z dôvodu konania člena odbornej rady v rozpore s § 8 ods. 12 alebo ak konanie člena odbornej rady naplnilo dôvody pre jeho odvolanie podľa § 8 ods. 14.“.

12. V § 15 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Riaditeľ rozhodne o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade a o zrušení rozhodnutia riaditeľa podľa odseku 7 písm. a), ak sa skutočnosti uvedené v odseku 7 písm. c) zistia až po vydaní rozhodnutia podľa odseku 7 písm. a).“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

13. V § 17 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,“.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

14. V § 17 odsek 3 znie:

(3) Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je žiadateľ povinný predložiť k prvej žiadosti, ktorú podáva v kalendárnom roku fondu ako originál alebo ako úradne osvedčenú kópiu Ak nenastali žiadne zmeny v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ oprávnený v ďalších žiadostiach uviesť len odkaz na žiadosť, ku ktorej doklad predložil. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.“.

15. V § 17 ods. 7 sa slová „f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „e), f) a h)“.

16. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Financovanie a hospodárenie fondu

(1) Príjmy fondu tvoria

a) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 21,

b) sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,

c) administratívne poplatky vyberané podľa § 18,

d) finančné dary, dobrovoľné príspevky,

e) úroky z vkladov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

f) vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom podľa tohto zákona,

g) iné príjmy.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu26a) za vyčerpané na určený účel.

(3) Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.27)

(4) Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní finančných prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Finančné prostriedky ani ďalší majetok fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech uchádzača na volenú politickú funkciu.

(5) Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

(6) Fond je povinný použiť najmenej 95 % sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a) a g) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.

(7) Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a) najviac 5 % z celkovej sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a) a g),

b) príjmy podľa odseku 1 písm. b) až e).

(8) Fond je povinný použiť celú sumu svojich príjmov podľa odseku 1 písm. f) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.

(9) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.28) Účtovná závierka a výročná správa musia byť overené audítorom29) a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok30) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Fond predkladá výročnú správu do 15 dní po schválení správnou radou aj príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

(10) Výročná správa obsahuje

a) prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu ustanovených týmto zákonom, najmä činnosti podľa § 2 písm. a),

b) prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,

c) zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,

d) stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,

e) ďalšie údaje určené správnou radou.

(11) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon v § 4 ods. 2 písm. l) a v § 9 ods. 1 písm. b) a d) neustanovuje inak.

(12) Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.31) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.31a) .“

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a, 31 a 31a znejú:

26a) § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31a) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z.“.

17. V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 20 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 6 a 8“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. II bodov 14 až 16 a čl. IV bodov 13 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. septembra 2018, a čl. IV bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.