Zákon č. 322/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.10.2020
Zrušený 299/2020 Z. z.

OBSAH

322

ZÁKON

z 23. októbra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola,2a) medzi hlavné úlohy ktorej patrí tvorivá umelecká činnosť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2018 Z. z.“.

2. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Dotáciu na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. j), ktorý je verejnou vysokou školou2a) a ktorý poskytuje vzdelávanie v akreditovanom umeleckom študijnom programe,16d) najmä v študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16d znie:

16d) § 51 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.