Zákon č. 302/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

Platnosť od 09.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2018 okrem čl. I osemnásteho bodu § 10 ods. 5 písm. d), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

302

ZÁKON

zo 17. októbra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno c) znie:

c) využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a využívania iných obnoviteľných zdrojov energie,1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z.“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá.“.

3. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „dotácie sa poskytujú štvrťročne“.

4. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odmien, služobných príjmov, odvodov, náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych orgánov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ako aj na úhradu ostatných peňažných nárokov zamestnancov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou.“.

5. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,

d) realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.“.

6. V § 5 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“.

7. V § 5 ods. 3 sa slová „§ 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a)“.

8. V § 5 ods. 4 sa slová „§ 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.

9. V § 6 ods. 1 sa za slovo „predmet“ vkladajú slová „a podmienky realizácie“.

10. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá

a) bola založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa,

b) vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu11) po dobu najmenej jedného roka a

c) preukáže, že má z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5 % z požadovanej dotácie.“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) § 5 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ako aj úhrada nákladov vynaložených na kompenzačné opatrenia potrebné na zmiernenie následkov vyvolaných zvýšenou ekonomickou aktivitou“.

13. V § 8 sa vypúšťa odsek 5.

14. § 8a znie:

㤠8a

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na realizovanie projektov zameraných na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti pre

a) fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,

b) obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť za podmienok podľa osobitného predpisu.20a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c sa vypúšťa.

15. Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý znie:

㤠8b

(1) Na účely toho zákona sa rozumie

a) alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktoré slúži aspoň čiastočne ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu, prispieva k eliminácii emisií uhlíka a vylepšuje environmentálne charakteristiky odvetvia dopravy,

b) čerpacou stanicou čerpacie zariadenie poskytujúce palivo akéhokoľvek druhu s výnimkou skvapalneného zemného plynu prostredníctvom príslušného technického zariadenia,

c) čerpacou stanicou skvapalneného zemného plynu čerpacie zariadenie poskytujúce skvapalnený zemný plyn, ktoré tvorí pevne osadené alebo mobilné zariadenie, pobrežné zariadenie alebo iný systém.

(2) Dotáciu podľa § 2 písm. h) možno poskytnúť na výstavbu, prestavbu a na rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice,20b) čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice na stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.

(3) Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť

a) fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, a to najviac vo výške 75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,

b) obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii, a to najviac vo výške
95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

(4) Prijímateľ podľa odseku 3 je povinný prevádzkovať verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn, čerpaciu stanicu na stlačený zemný plyn, čerpaciu stanicu na vodík alebo čerpaciu stanicu inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v danom regióne minimálne päť rokov od jej uvedenia do prevádzky.

(5) Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci a výzvy na predkladanie žiadostí.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

20b) § 2 písm. b) bod 32 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 162/2018 Z. z.“.

16. V § 9 ods. 6 sa slová „občianske združenie“ nahrádzajú slovami „právnická osoba“.

17. V § 10 ods. 4 písmeno a) znie:

a) ak ide o fyzickú osobu

1. doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

2. kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie do prevádzky,

3. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie nie starší ako 18 mesiacov,

4. doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie,

5. údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, bytu v bytovom dome alebo v rozostavanej stavbe,“.

18. V § 10 odsek 5 znie:

(5) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d) sú

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

b) potvrdenie o registrácii neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičného fondu, občianskeho združenia, odborovej organizácie, organizácie zamestnávateľov alebo organizácie s medzinárodným prvkom v príslušnom verejnom registri nie staršie ako tri mesiace alebo doklad obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra, ak ide o žiadateľa, ktorý sa nezapisuje do obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,

c) platné stanovy alebo obdobný dokument právnickej osoby, ak nie je zverejnený vo verejnom registri,

d) údaje fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním,

e) čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí,

f) doklad o zriadení osobitného účtu právnickej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, a číslo účtu,

g) doklad preukazujúci, že právnická osoba má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5 % z požadovanej dotácie,

h) vyhlásenie právnickej osoby o tom, že štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu alebo iné osoby oprávnené konať v jej mene nekonali v mene právnických osôb, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie sú fyzickými osobami, ktoré nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve,24a)

i) doklady a informácie o činnosti a predchádzajúcich aktivitách žiadateľa preukazujúce splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b),

j) projekt podľa § 6 ods. 1, ktorý obsahuje

1. názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,

2. spôsob a čas realizácie projektu,

3. organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,

4. miesto realizácie projektu,

5. rozpočet celkových nákladov na projekt,

6. význam a prínos projektu,

7. nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,

k) čestné vyhlásenie právnickej osoby o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť právnická osoba nežiadala finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 13a ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

19. § 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. h) sú

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

b) doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 8b ods. 4,

c) ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy,

1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,

2. doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,

3. doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,

d) predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu musí žiadateľ spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,

e) doklady o výške požadovanej dotácie, ktoré preukazujú rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom, ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie,

f) čestné vyhlásenie žiadateľa o dodatočnom predložení rozpočtu stavby vypracovaného autorizovanou osobou s uvedením lehoty predloženia rozpočtu, ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby,

g) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupnej nabíjacej stanice, čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice na stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, na ktorú žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,

h) čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že verejne prístupná nabíjacia stanica, čerpacia stanica na skvapalnený zemný plyn, čerpacia stanica na stlačený zemný plyn, čerpacia stanica na vodík alebo čerpacia stanica inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie bude realizovaná podľa predloženej žiadosti.“.

20. V § 11 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa“.

21. V § 11 odsek 5 znie:

(5) Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu poskytovanú podľa § 2 písm. c) a e) až h) musí obsahovať najmenej jedno kritérium, ktoré zvýhodní žiadateľov z okresov, ktoré boli ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie najmenej rozvinutým okresom.29a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

29a) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

22. V § 12 ods. 2 písm. a) a b) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 3 ods. 1 písm. d),“.

23. V § 12 odsek 3 znie:

(3) Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ktorý sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku, alebo žiadateľ, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku.“.

24. § 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 až 8b právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“.

25. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. novembra 2018

(1) Dotácie schválené pred 30. novembrom 2018 možno poskytnúť podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2018.

(2) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 30. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 30. novembra 2018.“.

26. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.

27. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 71/2013 Z. z

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PODĽA § 2 písm. d) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

“.

28. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28. 10. 2014).“.

Čl. II

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2018 okrem čl. I osemnásteho bodu § 10 ods. 5 písm. d), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.