Oznámenie č. 260/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.09.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodu 2 § 9 ods. 29 a bodov 3 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

OBSAH

260

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74 (oznámenie č. 27/2016 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodu 2 § 9 ods. 29 a bodov 3 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 18/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74 (oznámenie č. 27/2016 Z. z.) sa dopĺňa takto:

1. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny sa v knihe finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote podľa § 27 ods. 13 zákona.“.

2. § 9 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:

(28) Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa odseku 12 písm. h). Pri takto nadobudnutej virtuálnej mene sa pri jej následnom predaji účtuje výdavok podľa odseku 12 písm. e) ôsmeho bodu v súlade s osobitným predpisom6b) a príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny sa účtuje podľa odseku 12 písm. d) 12. bodu a v účtovnej závierke sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch vykazujú v stĺpci zdaňovaná činnosť. Pri predaji virtuálnej meny6c) sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok podľa odseku 12 písm. e) ôsmeho bodu v súlade s osobitným predpisom.6b) Pri predaji virtuálnej meny,6c) okrem príjmu z odplatného prevodu virtuálnej meny, sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií príjem podľa odseku 12 písm. d) 15. bodu v súlade s osobitným predpisom.6d)

(29) V účtovnej jednotke, ktorou je poskytovateľ sociálnej služby,6e) sa príjmy a výdavky spojené s poskytovaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa osobitného predpisu6e) účtujú oddelene od príjmov a výdavkov spojených s inými službami alebo inou činnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b až 6e znejú:

6b) § 19 ods. 2 písm. v) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.

6c) § 2 písm. ai) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.

6d) § 17 ods. 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.

6e) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 13 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak do konca bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia účtovná jednotka už nie je zamestnávateľom10a) a nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu uložený na osobitnom účte v banke sa prevedie na účet v banke, v peňažnom denníku sa účtuje ako príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu. Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v banke, nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku ako príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu. V knihe sociálneho fondu sa nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu vysporiada najneskôr do uzavretia účtovných kníh bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z v znení zákona č. 591/2007 Z. z.“.

4. V § 21 ods. 1 tretej vete sa za slovo „záväzku“ vkladajú slová „voči poskytovateľovi dotácie“.

5. V § 21 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „voči poskytovateľovi dotácie“.

6. V § 24 ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Pri pomerne odpočítanej dani z pridanej hodnoty33) v jednom zdaňovacom období sa časť dane z pridanej hodnoty, na ktorú nie je nárok, účtuje podľa § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodu 2 § 9 ods. 29 a bodov 3 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.


Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií