Vyhláška č. 361/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH

361

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z. a vyhlášky č. 283/2017 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 3 sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „95 %“ a suma „60 000 eur“ sa nahrádza sumou „72 000 eur“.

2. V § 4 odsek 1 znie:

(1) V žiadosti o poskytnutie podpory sa uvádzajú identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 5 zákona. Doklady podľa odsekov 2 a 3 sú prílohou k žiadosti.“.

3. V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

4. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

5. V § 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „list vlastníctva k predmetu záložného práva a“ a slovo „staršie“ sa nahrádza slovom „starší“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Arpád Érsek v. r.