Vyhláška č. 378/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

378

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. novembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c) a i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. a vyhlášky č. 321/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

2. Nadpis pod § 3 znie: „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním [k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4 zákona]“.

3. Nadpis pod § 16 znie: „Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov [k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]“.

4. Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Ohlasovacia povinnosť podľa § 14 ods. 4 sa za rok 2018 plní k 28. februáru 2019 na tlačive platnom do 31. decembra 2018.“.

5. Príloha č. 15 znie:

„Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

TABUĽKA č. 1

TABUĽKA č. 2

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

Ohlásenie za rok x - uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o elektrozariadeniach a elektroodpade.

Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán - uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail osoby člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Číslo registrácie - uvedie sa číslo registrácie výrobcu elektrozariadení v Registri výrobcov elektrozariadení.

Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie vydanej ministerstvom s dátumom platnosti autorizácie. Dátum - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Uvedené na trh v roku 20XX-1 - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v tonách, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Uvedené na trh v roku 20XX - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v tonách, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

TABUĽKA č. 1

Elektroodpady zozbierané z domácností 20 01 - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácnosti a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktoré sú svojím charakterom a množstvom podobné tým, ktoré pochádzajú z domácností.

Elektroodpady zozbierané nie z domácností 16 02 - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu nie z domácností, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 8 zákona.

Zozbierané spolu - uvedie sa sumár stĺpcov f + g.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov na území SR - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (ďalej len „OZV pre elektrozariadenia") zabezpečil/a spracovanie na území Slovenskej republiky v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR v EÚ - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky v Európskej únii v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR a EÚ - uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovaný spolu - uvedie sa sumár stĺpcov i+ j+ k.

TABUĽKA č. 2

Zhodnotenie - uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v tonách v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera zhodnotenia - uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti zhodnoteného elektroodpadu -stĺpec „m" a celkovej hmotnosti zozbieraného elektroodpadu danej kategórie stĺpec „h":

stĺpec n = (stĺpec m/h) x 100

Recyklácia a príprava na opätovné použitie - uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého a recyklovaného v tonách v danej kategórii v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Z toho príprava na opätovné použitie - uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého v danej kategórii v tonách v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera recyklácie - vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti elektroodpadu recyklovaného a opätovne použitého v danej kategórii v tonách uvedeného v stĺpci „o" a celkovej hmotnosti zozbieraného elektroodpadu danej kategórie v tonách uvedeného v stĺpci „h":

stĺpec q = (stĺpec o/stĺpec h) x 100.".

6. V prílohe č. 16 Tabuľky 1 a 2 znejú:

„Tabuľka 1

Tabuľka 2

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


László Sólymos v. r.