Nájdených 37
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
624/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 28.12.1992
542/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 08.12.1992
176/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov 01.01.1990
143/1968 Zb. Ústavný zákon o československej federácii 01.01.1969
77/1968 Zb. Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky 24.06.1968
466/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady 25.11.2001
43/1995 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 31. januára 1995 vo veci výkladu čl. 117 v spojitosti s čl. 116 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky 06.03.1995
313/1994 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi 15.11.1994
310/1994 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Kolačkov s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi 15.11.1994
p1/c129/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku nástupníckych štátov
494/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov 29.10.1992
493/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov a niektoré ďalšie ústavné zákony 29.10.1992
p1/c84/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky
r1/c62/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
211/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov 01.01.1993
206/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov 15.05.1992
205/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov 05.06.1992
556/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 01.01.1991
295/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 19.07.1990
294/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb., Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým sa skracuje volebné obdobie národných výborov. 24.11.1990