Vyhláška č. 466/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady

Čiastka 188/2001
Platnosť od 24.11.2001 do31.10.2009
Účinnosť od 25.11.2001 do31.10.2009
Zrušený 443/2009 Z. z.

OBSAH

466

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. novembra 2001,

ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 54 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) a Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Z výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „výdavky spojené s voľbami“) sa zo štátneho rozpočtu uhrádzajú výdavky na

a) tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,

b) obálky, archívne obaly a pečiatky volebných komisií,

c) jednotné programové spracovanie čerpania finančných prostriedkov na voľby do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „voľby“),

d) ochranu volebných miestností a zvýšenú ochranu verejného poriadku v deň konania volieb,

e) vybavenie volebných miestností štátnymi zástavami, štátnymi vlajkami, štátnymi znakmi a volebnými schránkami,

f) vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,

g) zabezpečenie výpočtovej a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú a reprografickú techniku používanú pri zabezpečovaní volieb,

h) nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,

i) komplexné služby spojov vrátane výdavkov spojených so zabezpečením jednotného systému telekomunikačného spojenia,

j) materiálne zabezpečenie volebných komisií a odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,

k) cestovné náhrady1) členov a zapisovateľov volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií,

l) občerstvenie2) a stravovanie1) členov a zapisovateľov volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií,

m) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,

n) odmeny zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, zapisovateľov volebných komisií samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií, odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií,3) členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií a pomocných pracovných síl volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávateľom členov volebných komisií a úhrady samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vykonávali funkciu člena volebných komisií,3) vrátane úhrady poistného zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni a príspevkov Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými odmenami a náhradami mzdy,

o) školenia konané v súvislosti s voľbami,

p) poštovné v súvislosti s voľbami,

r) nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy,

s) doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb,

t) služby na zabezpečenie spracovania výsledkov volieb,

u) poplatky spojené s prenosom dát,

v) odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na zabezpečenie volieb a spracovanie výsledkov volieb.

§ 2

(1) Výdavky spojené s voľbami podľa § 1 uhrádza

a) ministerstvo vnútra

1. priamo,

2. prostredníctvom samosprávneho kraja,

3. prostredníctvom obce, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v meste Košiciach príslušné mestské časti (ďalej len „obec“),

b) štatistický úrad priamo alebo prostredníctvom krajskej správy štatistického úradu.

(2) Ministerstvo vnútra uhrádza priamo výdavky na

a) tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,

b) obálky, archívne obaly a pečiatky volebných komisií,

c) jednotné programové spracovanie čerpania finančných prostriedkov na voľby do orgánov samosprávnych krajov,

d) ochranu volebných miestností a zvýšenú ochranu verejného poriadku v deň konania volieb,

e) vybavenie volebných miestností štátnymi zástavami, štátnymi vlajkami, štátnymi znakmi a volebnými schránkami,

f) vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,

g) zabezpečenie výpočtovej a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú a reprografickú techniku používanú pri zabezpečovaní volieb,

h) nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,

i) komplexné služby spojov vrátane výdavkov spojených so zabezpečením jednotného systému telekomunikačného spojenia,

j) materiálne zabezpečenie Ústrednej volebnej komisie,

k) cestovné náhrady1) členov a zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie a členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,

l) občerstvenie2) a stravovanie1) členov a zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie a členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,

m) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,

n) odmeny zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, náhrady mzdy zamestnávateľom členov Ústrednej volebnej komisie a náhrady samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vykonávali funkciu člena Ústrednej volebnej komisie,3) vrátane úhrady poistného zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni a príspevkov Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými odmenami a náhradami mzdy,

o) školenia konané v súvislosti s voľbami,

p) poštovné v súvislosti s voľbami,

r) odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na zabezpečenie volieb.

(3) Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom samosprávneho kraja výdavky na

a) nevyhnutné opravy technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,

b) služby spojov pre potreby volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,

c) materiálne zabezpečenie volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,

d) cestovné náhrady1) členov a zapisovateľov volebnej komisie samosprávneho kraja, obvodných volebných komisií a pomocných pracovných síl,

e) občerstvenie2) a stravovanie1) členov a zapisovateľov volebnej komisie samosprávneho kraja, obvodných volebných komisií a pomocných pracovných síl,

f) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,

g) odmeny zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja a zapisovateľov obvodných volebných komisií a pomocných pracovných síl volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávateľom členov volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vykonávali funkciu člena volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,3) vrátane úhrady poistného zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni a príspevkov Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými odmenami a náhradami mzdy,

h) školenia konané v súvislosti s voľbami,

i) poštovné v súvislosti s voľbami.

(4) Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom obce výdavky na

a) služby spojov pre potreby okrskových volebných komisií,

b) materiálne zabezpečenie okrskových volebných komisií,

c) cestovné náhrady1) členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií,

d) občerstvenie2) a stravovanie1) členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií,

e) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,

f) odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií3) a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávateľom členov okrskových volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vykonávali funkciu člena okrskových volebných komisií,3) vrátane úhrady poistného zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni a príspevkov Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými odmenami a náhradami mzdy,

g) školenia konané v súvislosti s voľbami,

h) poštovné v súvislosti s voľbami,

i) nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy,

j) doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb.

(5) Štatistický úrad uhrádza priamo alebo prostredníctvom krajskej správy štatistického úradu výdavky na

a) zabezpečenie výpočtovej a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú a reprografickú techniku používanú na spracovanie výsledkov volieb,

b) nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,

c) komplexné služby spojov,

d) poplatky spojené s prenosom dát,

e) materiálne zabezpečenie odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,

f) cestovné náhrady1) členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,

g) občerstvenie2) a stravovanie1) členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,

h) prevádzku motorových vozidiel a prepravné,

i) odmeny členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií vrátane úhrady poistného zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni a príspevkov Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými odmenami,

j) školenia odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,

k) poštovné v súvislosti s voľbami,

l) služby na zabezpečenie spracovania výsledkov volieb,

m) odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na spracovanie výsledkov volieb.

(6) Na úhradu výdavkov spojených s voľbami uvedených v odsekoch 3 až 5 sa samosprávnemu kraju, obci a krajskej správe štatistického úradu poskytujú preddavky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2001.


Ivan Šimko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

2) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (oznámenie č. 66/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov.