Nájdených 20
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
165/1968 Zb. Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva 01.01.1969
34/1953 Zb. Zákon, ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo. 07.05.1953
40/1950 Zb. Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva 01.05.1950
119/1949 Zb. Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti. 01.06.1949
102/1947 Zb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem. 24.06.1947
179/1946 Zb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska. 04.10.1946
74/1946 Zb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti. 29.04.1946
543/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984
206/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti a dodatku k tomuto dohovoru
192/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti
69/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2000
92/1990 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývaní a pozbývaní státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb. 01.04.1990
88/1990 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva 29.03.1990
96/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva 16.11.1985
206/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1969
71/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva 12.10.1966
72/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien 12.08.1962
37/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva. 10.05.1961
75/1946 Zb. Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska. 29.04.1946
33/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. 10.08.1945