Zákon č. 167/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do31.12.1993
Účinnosť od 10.05.1990 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

167

ZÁKON

z 9. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätnych a významných dňoch v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb. a zákona č. 56/1975 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb. sa mení takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Štátne sviatky

Dni 9. máj, deň oslobodenia od fašizmu, 5. júl, deň slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda a 28. október, deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu sa vyhlasujú za štátne sviatky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

2. § 2 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja.

(2) Ostatnými dňami pracovného pokoja okrem nedelí sú:

a) 1. január (Nový rok),

b) Veľkonočný pondelok,

c) 1. máj (Sviatok práce),

d) 24. december (Štedrý deň),

e) 25. december (1. sviatok vianočný),

f) 26. december (2. sviatok vianočný).“.

3. Nadpis nad § 3, 4 a 5 znie:

„Významné a pamätné dni Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

4. § 3 znie:

㤠3

Významnými dňami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú:

a) 5. máj,

b) 29. august,

c) 17. november (deň boja študentov za slobodu a demokraciu).“.

5. § 4 znie:

㤠4

Pamätným dňom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je 6. júl (Majster Ján Hus).“.

6. § 5 znie:

㤠5

Významné a pamätné dni Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú pracovnými dňami.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.