Ústavný zákon č. 81/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene názvu Československej socialistickej republiky

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do22.04.1990
Účinnosť od 29.03.1990 do22.04.1990
Zrušený 101/1990 Zb.

81

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 29. marca 1990

o zmene názvu Československej socialistickej republiky

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Článok I

Názov „Československá socialistická republika“ sa mení na „Česko-slovenská federatívna republika“.

Článok II

Pokiaľ je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov „Československá socialistická republika“, rozumie sa tým „Česko-slovenská federatívna republika“.


Článok III

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.