Ústavný zákon č. 158/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 161/1989

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 10.05.1990

OBSAH

158

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 2. mája 1990,

ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 161/1989 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa dopĺňa takto:

V článku 62 ods. 2 sa dopĺňa tretia veta tohto znenia: „Funkčné obdobie prezidenta zvoleného po slobodných, demokratických voľbách do Federálneho zhromaždenia v roku 1990 však bude trvať 24 mesiacov.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.