Nájdených 193
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
500/2019 Z. z. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky 31.12.2019
314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky 15.11.2018
271/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
175/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
131/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
130/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
293/2016 Z. z. Nález o nesúlade ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z.
194/2016 Z. z. Nález ÚS SR vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku
186/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb.
443/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov a zákona o sudcoch a prísediacich
374/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona č. 467/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z.
139/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, Trestného zákona a zákona o Policajnom zbore.
331/2014 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovenia § 28 ods. 2 druhej vety zákona č. 38/1993 Z. z.
261/2014 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 26.09.2014
260/2014 Z. z. Nález ÚS SR o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. s Ústavou SR 26.09.2014
402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade 04.12.2013
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 01.07.2004
206/1994 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky 16.08.1994
491/1991 Zb. Zákon o organizácii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o konaní pred ním 03.12.1991
91/1991 Zb. Ústavný zákon o Ústavnom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.04.1991