Nájdených 40
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní 22.03.1993
659/2007 Z. z. Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike 01.01.2008
220/2001 Z. z. Vyhláška o používaní štátnej vlajky SR a iných vlajok na námornej lodi 01.07.2001
402/2000 Z. z. Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 01.01.2001
51/1993 Z. z. Zákon o štandarde prezidenta SR 01.03.1993
26/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.02.1991
558/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom 27.12.1990
115/1990 Zb. Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23.04.1990
102/1990 Zb. Ústavný zákon o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23.04.1990
29/1955 Zb. Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky 01.07.1955
136/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 24.05.2019
126/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky 15.05.2019
200/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2010
397/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2008
270/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2008
277/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov 01.07.2006
515/2003 Z. z. Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch 01.01.2004
273/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z. 01.10.1996
240/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 13.09.1994
226/1994 Z. z. Zákon o ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore 01.09.1994