Ústavný zákon č. 50/1975 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa čl. 64 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 14/1975
Platnosť od 28.05.1975
Účinnosť od 28.05.1975

OBSAH

50

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 28. mája 1975,

ktorým sa dopĺňa čl. 64 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:

Doterajšie ustanovenie čl. 64 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak prezident Československej socialistickej republiky nemôže vykonávať svoj úrad (odsek 1) dlhší čas ako 1 rok, Federálne zhromaždenie môže zvoliť nového prezidenta Československej socialistickej republiky na nové funkčné obdobie.“


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.