Ústavný zákon č. 77/1968 Zb.Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky

Čiastka 25/1968
Platnosť od 24.06.1968
Účinnosť od 24.06.1968

77

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 24. júna 1968

o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky

Vychádzajúc z práva českého a slovenského národa na sebaurčenie, zo zásady ich rovnoprávnosti a v snahe umožniť federatívne usporiadanie Československej socialistickej republiky na základe dohody ústavnej politickej reprezentácie oboch národov,

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

(1) Na prijatie ústavného zákona upravujúceho štátoprávne vzťahy medzi českým a slovenským národom je potrebný súhlas najmenej troch pätín všetkých poslancov Národného zhromaždenia zvolených v českých krajoch a najmenej troch pätín všetkých poslancov Národného zhromaždenia zvolených na Slovensku.

(2) O návrhu podľa odseku 1 hlasujú poslanci zvolení v českých krajoch a poslanci zvolení na Slovensku oddelene.

§ 2

Úlohy spojené s prípravou federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky plní Česká národná rada a Slovenská národná rada. Toto ustanovenie sa nedotýka ústavného postavenia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a vlády.

§ 3

(1) Česká národná rada sa zriaďuje ako dočasný orgán ústavnej politickej reprezentácie českého národa. Česká národná rada pôsobí až do ustavenia českého národného štátneho orgánu, ktorý bude zvolený vo všeobecných voľbách.

(2) Úlohou Českej národnej rady je vyjadrovať národné politické stanovisko k usporiadaniu vzťahov českého a slovenského národa a zabezpečovať prípravné práce spojené s ustavením českého národného štátneho orgánu. Má právo predkladať Národnému zhromaždeniu iniciatívne návrhy v súvislosti s federatívnym usporiadaním Československej socialistickej republiky.

§ 4

(1) Počet členov Českej národnej rady určí Národné zhromaždenie.

(2) Českú národnú radu volí Národné zhromaždenie na návrh Národného frontu z poslancov Národného zhromaždenia zvolených v českých krajoch a z význačných predstaviteľov verejného života českého národa, ktorí nie sú poslancami Národného zhromaždenia.

§ 5

(1) Ustavujúcu schôdzu Českej národnej rady zvolá do 14 dní odo dňa jej voľby predseda Národného zhromaždenia a riadi ju do zvolenia predsedu Českej národnej rady.

(2) Česká národná rada upraví uznesením svoju vnútornú organizáciu, najmä spôsob zriadenia svojich orgánov a pravidlá svojho rokovania.

§ 6

Na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto ústavného zákona môže Slovenská národná rada na návrh Slovenského Národného frontu rozšíriť počet svojich členov o význačných predstaviteľov verejného života slovenského národa, ktorí nie sú poslancami Slovenskej národnej rady.


§ 7

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom, keď bol schválený Národným zhromaždením.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.