Nález č. 310/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Kolačkov s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi

Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994
Účinnosť od 15.11.1994

310

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 21. septembra 1994

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Richarda Rapanta a z členov senátu JUDr. Jána Klučku a JUDr. Viery Mrázovej o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce Kolačkov z 29. septembra 1993 č. 4/93 o ochrane obecného majetku, majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi na neverejnom zasadnutí 21. septembra 1994 takto

rozhodol:

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolačkov z 29. septembra 1993 č. 4/93 o ochrane obecného majetku, majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, nie je v súlade s čl. 65 ods. 1, s čl. 67 a s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolačkov z 29. septembra 1993 č. 4/93 o ochrane obecného majetku, majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, nie je v súlade s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, s § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s § 25 až 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a s § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie obce Kolačkov z 29. septembra 1993 č. 4/93 o ochrane obecného majetku, majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, účinnosť v celom svojom rozsahu. Pokiaľ obecné zastupiteľstvo obce Kolačkov neuvedie toto všeobecne záväzné nariadenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s príslušnými ustanoveniami zákonov, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda senátu:

Richard Rapant v. r.