Ústavný zákon č. 295/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 19.07.1990

OBSAH

295

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 19. júla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 17 písm. d) sa vypúšťajú slová „a strojárstva“ a slová „rúd, magnezitu a“.

2. V článku 37 ods. 2 sa v prvej vete dopĺňajú slová „zákon o premávke na pozemných komunikáciách“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.