Oznámenie č. 75/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

Čiastka 40/2010
Platnosť od 10.03.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

75

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 31a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 469/2009 Z. z. vydalo

výnos z 25. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla.

Výnos ustanovuje minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2/2010.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.