Zákon č. 581/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe

Čiastka 237/2003
Platnosť od 28.12.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 4 ods. 1 písm. d) a e), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej úni

581

ZÁKON

z 3. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.

2. V § 1 ods. 3 sa za slovami „rybárske lode“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „námorné osobné lode a vojnové lode“.

3. V § 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) námornou osobnou loďou námorná loď určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,“.

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).

4. V § 2 písmeno g) znie:

g) uznanou klasifikačnou spoločnosťou spoločnosť, ktorá je spravidla členom Medzinárodného združenia klasifikačných spoločností a ktorá je poverená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí podľa medzinárodných dohôd,1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o nákladovej značke (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.

5. Slová „ klasifikačná spoločnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „uznaná klasifikačná spoločnosť“ v príslušnom tvare.

6. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:

b) poveruje uznanú klasifikačnú spoločnosť

1. schvaľovaním technickej dokumentácie rekreačných plavidiel, ak nebola schválená podľa osobitného predpisu,1a) a schvaľovaním technickej dokumentácie námorných lodí,

2. technickým dozorom počas stavby rekreačných plavidiel, ak nebol realizovaný podľa osobitného predpisu1a), a technickým dozorom počas stavby námorných lodí,

3. vykonávaním pravidelných technických kontrol námorných lodí a rekreačných plavidiel a vydávaním dokladov o technickej spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 180/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.“.

7. V § 4 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c), d) a e), ktoré znejú:

c) kontroluje činnosť uznanej klasifikačnej spoločnosti, a ak pri kontrole zistí, že uznaná klasifikačná spoločnosť nevykonáva svoju činnosť v súlade s poverením podľa písmena b), platnosť poverenia uznanej klasifikačnej spoločnosti pozastaví,

d) informuje bezodkladne Komisiu Európskych spoločenstiev a ostatné členské štáty o uznaných klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení platnosti poverenia klasifikačnej spoločnosti podľa písmena c),

e) každé dva roky vyhodnocuje činnosť uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela hodnotenie jej činnosti Komisii Európskych spoločenstiev a ostatným členským štátom do 31. marca roku, ktorý nasleduje po rokoch, v ktorých bola činnosť hodnotená.".

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená f) a g).

8. V § 4 ods. 2 písm. l) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „môže uznať odbornú spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla získanú v zahraničí, vydanú príslušným úradom cudzieho štátu v rozsahu platnom pre danú oblasť plavby,".

9. V § 4 ods. 2 písmeno m) znie:

m) schvaľuje spôsobilosť rekreačného plavidla na plavbu a vydáva medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 54,".

10. V § 4 ods. 2 písm. n) sa za slová „o absolvovaní odborných kurzov" vkladajú slová „bezpečnostného výcviku a doplnkových odborných kurzov" a na konci sa pripájajú tieto slová: „a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel (ďalej len „kvalifikačné kurzy“),".

11. V § 4 ods. 2) písm. r) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na požiadanie poskytuje príslušnému úradu cudzieho štátu informácie o námornej nehode, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti cudzieho štátu, jeho pobrežia alebo pobrežných oblastí.".

12. V § 7 ods. 3 sa slová „zápisu námornej lode do námorného registra Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „vydania registračného listu alebo dočasného registračného listu".

13. V § 12 ods. 6 sa za slová „prvý zápis námornej lode do námorného registra," vkladajú slová „za každý rok registrácie námornej lode, za zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra,".

14. V § 13 ods. 7 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a doklad o vlastníctve rozostavanej námornej lode.".

15. V § 13 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Námornú loď, ktorá bola zapísaná v námornom registri iného štátu, možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak bola z námorného registra iného štátu vymazaná alebo ak jej registrácia bola pri súbežnej registrácii pozastavená a ak osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 predložia

a) osvedčenia podľa odseku 8 a platné osvedčenie vydané príslušným orgánom iného štátu potvrdzujúce, že námorná loď je spôsobilá na plavbu,

b) doklady o tom, že zariadenie a vybavenie námornej lode je schválené v súlade s osobitným predpisom2a) alebo štátom jej pôvodu.

(10) Ak sa vyskytnú pochybnosti o tom, či je námorná loď podľa odseku 9 spôsobilá na plavbu, môže byť pred jej zápisom do námorného registra vykonaná kontrola spôsobilosti námornej lode na plavbu.".

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z.".

16. § 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Na rekreačné plavidlá sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4.".

17. V § 24 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a určiť vhodný pracovný dorozumievací jazyk pre všetkých členov lodnej posádky,".

18. V § 24 písm. n) sa za slovami „prepravy otrokov" spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,".

19. V § 40 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť, aby každý člen lodnej posádky bol na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý (§ 41)".

20. V § 40 písm. j) sa za slovami „prepravy otrokov" spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,".

21. V § 41 ods. 1 prvá veta znie: „Veliteľ námornej lode, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi platný preukaz odbornej spôsobilosti zodpovedajúci medzinárodným dohodám.13a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Napríklad Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 v znení zmien a doplnkov z roku 1995 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).".

22. V § 41 ods. 4 posledná veta znie: „Po tomto čase sa platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti predĺži, ak žiadateľ preukáže, že jeho odborná spôsobilosť trvá.".

23. V § 42 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo k prevádzkovateľovi námornej lode. Ak je člen lodnej posádky v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi námornej lode, na prevádzkovateľa námornej lode sa primerane vzťahujú § 23, 24, 26, 31, 39 až 42, 44, 47 až 50 a 60.".

24. V § 44 odsek 1 znie:

(1) Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky je 40 hodín týždenne, ak nie je vnútorným predpisom vlastníka námornej lode upravená. Aj pri upravenom pracovnom čase zostáva výška mzdy člena lodnej posádky rovnaká ako pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase. Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky nesmie presiahnuť 14 hodín v priebehu 24 hodín a 72 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní.".

25. V § 44 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Celkový čas odpočinku člena lodnej posádky nesmie byť kratší ako 10 hodín v priebehu 24 hodín a 77 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní.".

26. § 44 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Na námornej lodi musí byť na všeobecne prístupnom mieste umiestnený plán organizácie práce členov lodnej posádky vrátane rozvrhu strážnej služby, dĺžky pracovného času a času odpočinku každého člena lodnej posádky.".

27. V § 53 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže registráciu v krajine svojho pôvodu,".

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

28. V § 53 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „z registra rekreačných plavidiel v Slovenskej republike alebo".

29. V § 53 ods. 5 písmeno z) znie:

z) záložné právo na rekreačné plavidlo a pohľadávky na rekreačné plavidlo zabezpečované záložným právom.".

30. V § 53 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Predmetom zápisu do registra rekreačných plavidiel sú aj zmeny údajov uvedených v odseku 5. Vlastník rekreačného plavidla je povinný ministerstvu bez zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri.".

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

31. V § 54 ods. 3 sa za slová „technickej spôsobilosti rekreačného plavidla" vkladajú slová „a dokladov preukazujúcich údaje požadované na zápis do registra rekreačných plavidiel podľa § 53 ods. 5 a vyhlásenia o zhode20a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

32. V § 56 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

33. V § 58 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

34. V § 60 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) nezabezpečil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, mala zodpovedajúcu kvalifikáciu,".

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

35. V § 60 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) neoznámil ministerstvu všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri,".

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 okrem § 4 ods. 1 písm. d) a e), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha

k zákonu č. 581/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto zákonom sa transponujú tieto smernice:

1. Smernica Rady 94/57/EHS z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 319, 12. 12. 1994, s. 20–27).

2. Smernica Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 týkajúca sa presadzovania medzinárodných štandardov pre bezpečnosť lodí, ochranu proti znečisteniu a životné a pracovné podmienky na lodiach (prístavná štátna kontrola) vzhľadom na lodnú prepravu, ktorá využíva prístavy Spoločenstva a plaví sa vo vodách pod jurisdikciou členských štátov

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 157, 07. 07. 1995, s. 1–19).

3. Smernica Rady 93/75/EHS z 13. septembra 1993 týkajúca sa minimálnych požiadaviek na plavidlá smerujúce do prístavov alebo opúšťajúce prístavy Spoločenstva a dopravujúce nebezpečné alebo znečisťujúce tovary v znení smernice 96/39 z 19. júna 1996, smernice 97/34 zo 6. júna 1997, smernice 98/55 zo 17. júla 1998 a smernice 98/74 z 1. októbra 1998

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev: L 247, 05. 10. 1993, s. 19–27,

L 196, 07. 08. 1996, s. 7,

L 158, 17. 06. 1997,

L 215, 01. 08. 1998, s. 65–70,

L 276, 13. 10. 1998, s. 7–8).

4. Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí v znení Smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 a Smernice Komisie 2001/53 ES z 10. júla 2001

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev: L 046, 17. 02. 1997, s. 25–56,

L 315, 25. 11. 1998, s. 14–34

L 204, 28. 07. 2001, s. 1–28).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni výcviku námorníkov

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 136, 18. 05. 2001, s. 17–41).

6. Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 týkajúca sa Dohody o organizácii pracovného času námorníkov uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST)

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 167, 02. 07. 1999).

Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.