Oznámenie č. 119/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 4. marca 2021 č. 07930/2021/SCLVD/05695-M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky v znení opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. januára 2016 č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M

Platnosť od 01.04.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 2. augusta 2021.

119

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 22 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 4. marca 2021 č. 07930/2021/SCLVD/05695-M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky v znení opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. januára 2016 č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M

Opatrenie ustanovuje podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky strojného oddelenia a člena lodnej posádky na špeciálnych námorných lodiach.

Opatrenie nadobúda účinnosť 2. augusta 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky https://www.mindop.sk/legislativa/vseobecne-zavazne-pravne-predpisy-mdv-sr-217/vodna-doprava a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.