Redakčné oznámenie č. r1/c50/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 652/2005 Z. z.

Čiastka 50/2006
Platnosť od 08.03.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 652/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla

V čl. I deviatom bode v § 20 ods. 2 písm. d) má byť namiesto kategórie „B“ správne uvedená kategória „A“.