Zákon č. 395/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2008
Platnosť od 18.10.2008
Účinnosť od 01.11.2008

OBSAH

395

ZÁKON

z 23. septembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z. a zákona č. 97/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 4 sa za slovo „spoločenstiev“ vkladajú slová „a Európskej únie“.

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa dopĺňa štvrtý bod, ktorý znie:

4. vydávaním a schvaľovaním postupov a opatrení podľa medzinárodnej zmluvy,1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Napríklad Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.

3. V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“ a pripájajú sa tieto slová „usmernenia týkajúce sa bezpečnosti plavby a bezpečnosti námorných lodí,“.

4. V § 7 ods. 6 sa doterajší odkaz 1b označuje ako odkaz 1c a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1b sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1c.

5. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) bola námorná loď zadržaná orgánmi štátneho prístavného dozoru v priebehu dvoch rokov od posledného zistenia viac ako dvakrát z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.“.

6. V § 24 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

n) zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,

o) zabezpečiť dodržiavanie Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov (ISPS Code) (ďalej len “kódex pre bezpečnosť lodí a prístavov„),6a)“.

Doterajšie písmená n) až z) sa označujú ako písmená p) až ab).

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Kapitola XI Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.

7. V § 24 písm. ab) sa doterajší odkaz 6a označuje ako odkaz 6b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 6b.

8. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) spôsobila znečistenie mora, najmä vypustením znečisťujúcich látok do mora.“.

9. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a

Opatrenia proti vypúšťaniu znečisťujúcich látok do mora

(1) Znečisťujúcimi látkami sú ropné látky7a) a škodlivé kvapalné látky.7b)

(2) Vypúšťanie znamená vypustenie znečisťujúcich látok z námornej lode do mora podľa medzinárodnej zmluvy.7c)

(3) Je zakázané vypúšťať znečisťujúce látky z námornej lode v týchto oblastiach:

a) vo vnútorných vodách členského štátu vrátane prístavov v rozsahu uplatňovania medzinárodnej zmluvy,7d)

b) v pobrežnom mori členského štátu,

c) v morských úžinách využívaných na medzinárodnú plavbu podliehajúcu režimu tranzitného prechodu podľa medzinárodnej zmluvy7e) v rozsahu, v akom členský štát vykonáva jurisdikciu nad takými morskými úžinami,

d) vo vyhradenej hospodárskej zóne alebo ekvivalentnej oblasti členského štátu zriadenej v súlade s medzinárodným právom,

e) na šírom mori.

(4) Odsek 3 sa nevzťahuje na vojnové lode, vojnové pomocné lode a lode, ktoré vlastní alebo prevádzkuje Slovenská republika na iné ako obchodné účely.

(5) Vypúšťanie znečisťujúcich látok z námornej lode sa nepovažuje za porušenie odseku 3, ak sú splnené požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 7.

(6) Veliteľ námornej lode, vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode nie je zodpovedný za vypúšťanie znečisťujúcich látok z námornej lode v oblastiach uvedených v odseku 3 písm. c) až e), ak sú splnené požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 7.

(7) Pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7e znejú:

7a) Príloha I Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

7b) Príloha II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

7c) Čl. 2 Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

7d) Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

7e) Časť III oddiel 2 Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 242/1996 Z. z.).“.

10. V § 40 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

n) zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,

o) zabezpečiť dodržiavanie kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,“.

Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená p) až t).

11. V § 57 ods. 2 sa slová „písm. a) až u)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až z)“.

12. V § 60 ods. 1 sa v úvodnej vete suma „do 1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „do 5 000 000 Sk“.

13. V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) nezabezpečila, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3.“.

14. V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,

g) neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov.“.

15. V § 60 ods. 3 písm. e) sa slová „podľa § 40 písm. p)“ nahrádzajú slovami „podľa § 40 písm. s)“.

16. V § 60 ods. 4 sa v úvodnej vete suma „do 50 000 Sk“ nahrádza sumou „do 200 000 Sk“.

17. V § 60 ods. 4 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

g) nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,

h) neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).

18. Príloha sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení korigend (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006 a Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.