Vyhláška č. 220/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní štátnej vlajky Slovenskej republiky a iných vlajok na námornej lodi

Čiastka 92/2001
Platnosť od 20.06.2001
Účinnosť od 01.07.2001

220

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 18. mája 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní štátnej vlajky Slovenskej republiky a iných vlajok na námornej lodi

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o používaní štátnej vlajky Slovenskej republiky (ďalej len „štátna vlajka“) a iných vlajok na námorných lodiach.

Používanie štátnej vlajky

§ 2

Spôsob používania

(1) Na námornej lodi plávajúcej pod štátnou vlajkou sa používa štátna vlajka s rozmermi 1,50 m x 1,00 m.

(2) Na člnoch patriacich k námornej lodi sa používa štátna vlajka s rozmermi 0,75 m x 0,50 m.

(3) Štátna vlajka sa na námornej lodi používa počas plavby, kotvenia, pobytu v prístave a v mieste vyviazania, napríklad pri dlhodobom vyradení námornej lode z prevádzky. Vztyčuje sa na vlajkovej žrdi v kormovej časti námornej lode; počas plavby možno štátnu vlajku vztyčovať aj na zadnom sťažni.

(4) Vztyčovanie štátnej vlajky na námornej lodi v pobrežných vodách iného štátu sa spravuje podľa predpisov toho štátu.

§ 3

Vztyčovanie a spúšťanie štátnej vlajky

(1) Na námornej lodi sa vztyčuje štátna vlajka denne pri východe slnka, najneskôr však o ôsmej hodine ráno, a spúšťa sa pri západe slnka, najskôr však o dvadsiatej hodine.

(2) Ak predpisy štátu, v ktorého pobrežných vodách sa námorná loď nachádza, nestanovujú inak, možno štátnu vlajku vztýčiť skôr alebo ju spustiť neskôr, ako sa ustanovuje v odseku 1, vtedy, ak má námorná loď vplávať do prístavu alebo z neho vyplávať alebo ak má zdraviť štátnou vlajkou inú námornú loď alebo vojenskú loď.

(3) Štátnu vlajku vztyčuje a spúšťa určený člen lodnej posádky. Pri spúšťaní pri prejave smútku štátnou vlajkou sa najprv štátna vlajka vztýči na vrchol vlajkovej žrde a potom sa spustí dolu.

§ 4

Zdravenie štátnou vlajkou

(1) Námorné lode sa pri vzájomnom stretnutí na mori zdravia jedným spustením a opätovným vztýčením štátnej vlajky.

(2) Ak sa námorná loď stretne na mori s vojenskou loďou iného štátu alebo ak pláva popri takejto lodi kotviacej alebo vyviazanej pri brehu, pozdraví ju spustením a opätovným vztýčením štátnej vlajky.

§ 5

Pocta štátnou vlajkou

Pri oficiálnej návšteve prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, delegácie Národnej rady Slovenskej republiky alebo delegácie vlády Slovenskej republiky na námornej lodi sa štátna vlajka vztyčuje na vrchole zadného sťažňa. Štátna vlajka je vztýčená počas celého pobytu tejto návštevy na námornej lodi. Štátna vlajka sa nevztyčuje, ak má byť na námornej lodi vztýčená štandarda prezidenta alebo ak má byť na námornej lodi vztýčená štátna vlajka iného štátu.

§ 6

Prejav smútku štátnou vlajkou

(1) Prejav smútku štátnou vlajkou sa vykonáva vztýčením štátnej vlajky až na vrchol vlajkovej žrde a jej následným spustením do polovice vlajkovej žrde. Prejav smútku štátnou vlajkou sa takto vykonáva aj vtedy, ak je štátna vlajka vztýčená na zadnom sťažni.

(2) Pri úmrtí na námornej lodi sa štátna vlajka vztyčuje a spúšťa spôsobom podľa odseku 1, a to najdlhšie tri dni odo dňa úmrtia.

(3) Ak zomrel člen posádky námornej lode na pevnine a námorná loď sa nachádza v mieste úmrtia, vzdáva sa mŕtvemu rovnaká pocta štátnou vlajkou ako pri úmrtí na námornej lodi, a to najdlhšie tri dni odo dňa úmrtia.

Používanie iných vlajok

§ 7

Štátna vlajka iného štátu

(1) Ak je námorná loď v pobrežných vodách iného štátu, vztyčuje sa na vrchole predného sťažňa štátna vlajka pobrežného štátu. Ak námorná loď nemá predný sťažeň, štátna vlajka pobrežného štátu sa vztyčuje na vrchole zadného sťažňa. Štátna vlajka pobrežného štátu sa vztyčuje až po vztýčení štátnej vlajky a spúšťa sa pred spustením štátnej vlajky.

(2) Pri oficiálnej návšteve hlavy iného štátu na námornej lodi sa štátna vlajka toho štátu vztyčuje na vrchole zadného sťažňa. Ďalšie podrobnosti použitia štátnej vlajky toho štátu dohodne veliteľ námornej lode so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ktorý je najbližšie k miestu, kde sa námorná loď nachádza.

§ 8

Vlajka vlastníka alebo prevádzkovateľa námornej lode

Pri vplávaní námornej lode do prístavu a počas jej pobytu v ňom možno na vrchole zadného sťažňa vztyčovať vlajku vlastníka námornej lode alebo jej prevádzkovateľa. Vlajka vlastníka alebo prevádzkovateľa námornej lode sa nevztyčuje, ak je vztýčená štandarda prezidenta alebo ak má byť na námornej lodi vztýčená štátna vlajka iného štátu.

Vlajková výzdoba

§ 9

(1) Na námornej lodi možno používať malú vlajkovú výzdobu a veľkú vlajkovú výzdobu.

(2) Malú vlajkovú výzdobu tvorí niekoľko štátnych vlajok vztýčených na vrcholoch všetkých vlajkových žrdí a sťažňov.

(3) Veľkú vlajkovú výzdobu tvorí malá vlajková výzdoba a zopnuté signálové vlajky medzinárodného signálového kódu, a to tak, aby spájali čelo námornej lode cez vrcholky sťažňov s kormou. Farby a symboly signálových vlajok sa striedajú.

§ 10

Používanie vlajkovej výzdoby

(1) Malá vlajková výzdoba sa používa v pamätných dňoch, pri slávnostných príležitostiach počas plavby, ak je námorná loď v prístave, počas kotvenia a v mieste vyviazania.

(2) Veľká vlajková výzdoba sa používa v deň štátneho sviatku Slovenskej republiky, ak je námorná loď v prístave, počas kotvenia a v mieste vyviazania; počas plavby sa používa malá vlajková výzdoba.

(3) Veľká vlajková výzdoba sa používa aj v dňoch štátneho sviatku iného štátu, ak je námorná loď v prístave, počas kotvenia a v mieste vyviazania. V takomto prípade sa postupuje podľa predpisov štátu, v ktorého pobrežných vodách sa námorná loď nachádza, a po dohode so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ktorý je najbližšie k miestu, kde sa námorná loď nachádza.

(4) Ak na námornej lodi nemožno z technických dôvodov použiť veľkú vlajkovú výzdobu, namiesto veľkej vlajkovej výzdoby možno použiť malú vlajkovú výzdobu.

(5) Na veľkú vlajkovú výzdobu sa nepoužívajú

a) štátne vlajky iných štátov,

b) vlajka Červeného kríža a vlajka Červeného polmesiaca.


§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Jozef Macejko v. r.