Vyhláška č. 150/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 93/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady za používanie verejných prístavov plavidlami a určenie jej výšky

Čiastka 65/2005
Platnosť od 20.04.2005 do31.12.2007
Účinnosť od 01.05.2005 do31.12.2007
Zrušený 338/2000 Z. z.

150

Vyhláška

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 31. marca 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 93/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady za používanie verejných prístavov plavidlami a určenie jej výšky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 18 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 93/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady za používanie verejných prístavov plavidlami a určenie jej výšky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Úhrada za používanie verejných prístavov plavidlami sa vyberá

a) bezhotovostnou platbou na základe dohody pri opakujúcich sa prepravách alebo dlhodobých pobytoch plavidiel vo verejných prístavoch,

b) platbou v hotovosti alebo elektronickým platobným prostriedkom pri jednorazových prepravách alebo pri krátkodobých pobytoch plavidiel vo verejných prístavoch.“.

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

3. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Výška úhrady za používanie verejných prístavov plavidlami sa určuje takto:

a) za denný pobyt plavidla v územnom obvode prístavu 0,50 Sk/m2, najmenej však 50 Sk,

b) za denný pobyt plávajúceho zariadenia1) 0,10 Sk/m2, najmenej však 50 Sk,

c) za mesačný pobyt plavidla na miestach vyhradených Štátnou plavebnou správou pre plavidlá vyradené z prevádzky alebo určené na odstránenie 500 Sk.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Úhradu za používanie verejného prístavu pri dlhodobom pobyte plavidla možno vyberať v splátkach na základe dohody uzavretej pred 1. májom 2005 podľa doterajších predpisov po dobu uvedenú v tejto dohode.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Pavol Prokopovič v. r.