Vyhláška č. 407/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 54/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla

Čiastka 148/2008
Platnosť od 24.10.2008
Účinnosť od 01.11.2008

OBSAH

407

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 54/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 8 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 54/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti na vedenie plavidla vnútrozemskej plavby určeného na rekreačné účely“.

2. V § 4 ods. 3 písmeno b) znie:

b) preukáže plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom,“.

3. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.“.

4. V § 5 ods. 1 a v § 10 ods. 2 sa za slová „právnická osoba“ v príslušnom tvare vkladajú slová „alebo fyzická osoba“ v príslušnom tvare.

5. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Skúšobnú komisiu na stupeň C tvorí predseda a najmenej piati ďalší členovia, skúšobnú komisiu na stupeň B a na stupeň A tvorí predseda a najmenej traja ďalší členovia.“.

6. V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) V rámci zabezpečenia výkonu dohľadu nad priebehom kvalifikačného kurzu termíny konania kvalifikačných kurzov oznámi právnická osoba alebo fyzická osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu ministerstvu každoročne do 30. novembra na prvý polrok nasledujúceho roka a každoročne do 31. mája na druhý polrok; zmenu alebo zrušenie už určeného termínu oznámi ministerstvu najneskôr 14 dní pred jeho konaním.

(4) V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

7. V § 10 ods. 5 sa za slová „najmenej 36“ vkladá slovo „vyučovacích“.

8. V § 14 ods. 4 v úvodnej vete sa slová „toto základné vybavenie:“ nahrádzajú slovami „základné vybavenie v rozsahu vyžadovanom pre oblasť plavby IV rozšírené o“.

9. V § 14 ods. 4 písm. a) prvom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kormidlový kompas,“.

10. V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) kotva s kotvovou reťazou alebo kotvovým lanom primeranej dĺžky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.


Ľubomír Vážny v. r.