243

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. júna 2001,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Do skupiny určených výrobkov „námorné vybavenie“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria zariadenia, ktoré sa umiestňujú na palube námornej lode1) alebo námorného rekreačného plavidla2) (ďalej len „loď“), na ktoré bol vydaný bezpečnostný certifikát o technickej spôsobilosti podľa medzinárodnej zmluvy,3) ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), na zabezpečenie ich voľného pohybu; zariadenia sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Do skupiny námorné vybavenie podľa odseku 1 nepatria zariadenia určené na lode zavedené do výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby.

§ 2

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec vykoná alebo dá vykonať na zariadeniach podľa § 1 ods. 2 posúdenie zhody vlastností s technickými požiadavkami (ďalej len „posúdenie zhody“) podľa § 12 ods. 3 zákona postupmi spresnenými v § 9 a v prílohe č. 2.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) zariadením technická časť námorného vybavenia uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa umiestňuje na palubu lode a spĺňa požiadavky medzinárodných zmlúv a rozhodnutí Medzinárodnej námornej organizácie, alebo technická časť, ktorá sa dobrovoľne umiestňuje na palubu lode na používanie, vyžadujúca schválenie orgánmi štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a podľa medzinárodných zmlúv alebo rozhodnutia Medzinárodnej námornej organizácie,

b) rádiokomunikačným zariadením zariadenie požadované podľa medzinárodných zmlúv4) a obojsmerný rádiotelefónny prístroj VHF,

c) medzinárodným dokumentom medzinárodná zmluva, rozhodnutie Medzinárodnej námornej organizácie a medzinárodná norma [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona],

d) značkou zhody symbol uvedený v § 10 a znázornený v prílohe č. 4,

e) autorizovanou osobou podnikateľ alebo iná právnická osoba poverená príslušným štátnym orgánom na vykonávanie posúdenia zhody podľa § 11 zákona,

f) umiestnením zariadenia na palube lode jeho inštalovanie alebo položenie na jej palube,

g) bezpečnostným certifikátom certifikát vydaný autorizovanou osobou,

h) loďou loď, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné zmluvy,

i) loďou členského štátu Európskej únie (ďalej len „loď únie“) loď, ktorej príslušný orgán členského štátu Európskej únie vydal bezpečnostný certifikát,

j) novou loďou loď, ktorej kýl je už založený, alebo loď, ktorá sa nachádza v podobnej etape konštrukcie; podobná etapa konštrukcie je etapa, v ktorej sa začala

1. stavba identifikovateľná so špecifickou loďou,

2. montáž zahŕňajúca aspoň 50 t alebo 1 % odhadovanej hmotnosti celého konštrukčného materiálu podľa toho, ktorá hodnota je menšia,

k) slovenskou technickou normou podľa § 5 ods. 4 zákona norma ustanovená a prijatá podľa medzinárodných zmlúv a rozhodnutí Medzinárodnej námornej organizácie na definovanie skúšobných metód a výsledkov, ale len vo forme uvedenej v prílohe č. 1, prijatá napríklad

1. Medzinárodnou námornou organizáciou,

2. Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu,

3. Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou,

4. Európskou komisiou pre normalizáciu,

5. Európskou komisiou pre elektrotechnickú normalizáciu,

6. Európskym inštitútom pre normalizáciu v telekomunikáciách,

l) schválením vzorky typu postup hodnotiaci vyrobené zariadenie podľa slovenských technických noriem a vydanie certifikátu.

§ 3

(1) Podľa tohto nariadenia sa postupuje aj pri posudzovaní zhody zariadenia, ktoré sa používa na palube

a) novej lode únie bez ohľadu na to, či sa loď v čase jej stavby nachádza na území členského štátu Európskej únie,

b) lode únie, ak také zariadenie

1. nebolo umiestnené predtým na palube lode alebo

2. ktoré bolo predtým umiestnené na palube lode, je nahradené iným zariadením okrem prípadov, v ktorých to medzinárodná zmluva upravuje odlišne, bez ohľadu na to, či sa loď v čase, keď je zariadenie umiestnené na jej palube, nachádza na území členského štátu Európskej únie.

(2) Ak sa na zariadenia uvedené v odseku 1 vzťahuje iný technický predpis,5) prednostne sa použije postup podľa tohto nariadenia.

§ 4

Autorizovaná osoba pri vydaní alebo obnove bezpečnostného certifikátu zabezpečí, aby zariadenie na palube lode únie spĺňalo požiadavky podľa tohto nariadenia.

§ 5

(1) Zariadenie uvedené v prílohe č. 1 časti A. 1 môže byť uvedené na trh alebo umiestnené na palubu lode únie, ak je označené značkou zhody a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia alebo ak je na také zariadenie vydaný alebo obnovený bezpečnostný certifikát a ak spĺňa požiadavky podľa medzinárodných dokumentov uvedených v tejto prílohe.

(2) Vydanie bezpečnostného certifikátu predchádza vydaniu rádiovej licencie príslušným orgánom podľa medzinárodných zmlúv.

§ 6

Zhoda zariadenia s požiadavkami medzinárodných dokumentov sa preukazuje použitím technických noriem a postupmi posudzovania zhody uvedenými v prílohe č. 1 časti A. 1. Pri technických častiach podľa prílohy č. 1 časti A. 1, kde sú určené oba spôsoby posúdenia zhody, si výrobca alebo jeho splnomocnenec môže vybrať, ktorý z nich použije.

§ 7

(1) Na novej lodi bez ohľadu na štát, pod ktorého vlajkou pláva, ktorá nie je registrovaná v členskom štáte Európskej únie, ale má byť prevedená do námorného registra Slovenskej republiky, vykoná autorizovaná osoba pri prevode inšpekciu, aby overila, či skutočne zariadenia na palube lode zodpovedajú bezpečnostným certifikátom, či spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia a či sú označené značkou zhody alebo rovnocenným symbolom tak, aby vyhoveli požiadavkám na schválenie typu zariadenia podľa tohto nariadenia.

(2) Zariadenie sa vymení, ak nie je označené značkou zhody alebo rovnocenným symbolom, ktorý považuje autorizovaná osoba za vyhovujúci.

(3) Na zariadenie, ktoré je považované za rovnocenné podľa odsekov 1 a 2, možno vydať certifikát, ktorý je vždy k dispozícii spolu so zariadením. Certifikát umožňuje štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, umiestniť také zariadenie na palube lode a možno v ňom uložiť obmedzenia alebo určiť opatrenia týkajúce sa používania zariadenia.

(4) V prípade umiestnenia rádiokomunikačného zariadenia na palube lode môže príslušný orgán štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, požadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.

§ 8

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje príslušným orgánom Európskej únie autorizované osoby, ktoré poveril vykonávaním postupov uvedených v § 9, spolu so špecifickými úlohami, ktoré majú tieto autorizované osoby vykonávať, a s identifikačnými kódmi, ktoré im príslušné orgány Európskej únie vopred pridelili. Každá autorizovaná osoba pred oznámením poverenia predloží úradu úplné informácie preukazujúce splnenie kritérií ustanovených v prílohe č. 3.

(2) Úrad najmenej raz za dva roky vykoná podľa § 11 ods. 12 zákona kontrolu plnenia úloh autorizovanou osobou, ktorou overuje, či autorizovaná osoba naďalej spĺňa aj kritériá podľa prílohy č. 3.

(3) Ak úrad zistí, že autorizovaná osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať kritériá podľa prílohy č. 3, zruší podľa § 11 ods. 13 zákona jej poverenie a bezodkladne o tom informuje príslušné orgány Európskych spoločenstiev.

§ 9

(1) Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody zariadení sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Posúdenie zhody vzorky typu podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona (postup b) sa vykoná na zariadeniach uvedených v prílohe č. 1 časti A. 1 predtým, ako sú uvedené na trh, a podľa výberu výrobcu alebo jeho splnomocnenca pôsobiaceho v členskom štáte Európskej únie. Na každom zariadení sa ešte vykoná

a) posúdenie zhody zariadenia s certifikovaným typom zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona (postup c), alebo

b) posúdenie systému kvality vo výrobe, pri kontrole a výstupných skúškach zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona (postup d), alebo

c) posúdenie systému kvality pri výstupnej kontrole zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona (postup e), alebo

d) overenie zhody s certifikovaným typom každého zariadenia alebo štatisticky vybratej vzorky zariadení podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona (postup f), alebo

e) posúdenie komplexného zabezpečenia systému kvality vrátane osvedčenia o skúške návrhu podľa § 12 ods. 3 písm. h) zákona (postup h).

(3) Po posúdení zhody podľa odseku 2 vydá výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlásenie o zhode, ktoré je písomné a uvádzajú sa v ňom údaje podľa prílohy č. 2.

(4) Ak sú súbory zariadení vyrábané jednotlivo alebo v malých množstvách, a nie v sériách alebo hromadne, postupom posudzovania zhody môže byť overenie zhody každého zariadenia podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona (postup g).

§ 10

(1) Na zariadenie uvedené v prílohe č. 1 časti A. 1, ktoré spĺňa požiadavky medzinárodných dokumentov a ktoré je vyrobené podľa postupov posudzovania zhody, umiestni výrobca alebo jeho splnomocnenec značku zhody podľa prílohy č. 4.

(2) Za značkou zhody umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnenec identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorá vykonala postup posudzovania zhody, ak tá je zapojená do výrobno-kontrolnej etapy, a najmenej dvojmiestne číslo roku, v ktorom bola značka zhody umiestnená. Za umiestnenie identifikačného kódu je zodpovedná autorizovaná osoba alebo výrobca, alebo jeho splnomocnenec.

(3) Značku zhody pripevní výrobca alebo jeho splnomocnenec na zariadenie alebo na jeho údajový štítok tak, aby bola viditeľná, čitateľná a nezmazateľná počas predpokladanej životnosti zariadenia. Ak to nie je možné alebo prípustné, vzhľadom na povahu zariadenia pripevní sa značka zhody na jeho obale, na štítok alebo do dokumentácie o zariadení.

(4) Na zariadenie sa nepripevní žiaden iný symbol alebo nápis, ktorý by mohol niekoho uviesť do omylu, ak ide o význam alebo grafiku značky zhody uvedenej v tomto nariadení.

(5) Značku zhody pripevní výrobca alebo jeho splnomocnenec na zariadenie na konci výrobného postupu.

§ 11

(1) Na účely zabezpečenia zhody zariadenia s týmto nariadením možno prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly vzorky zariadenia označeného značkou zhody, ktoré je na trhu a ktoré ešte nebolo umiestnené na palube lode.

(2) Po umiestnení zariadenia na palubu lode únie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, je posudzovanie jeho zhody autorizovanou osobou štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, povolené len vtedy, ak medzinárodné dokumenty z bezpečnostného hľadiska alebo z hľadiska zabránenia znečistenia mora vyžadujú vykonanie prevádzkových výkonnostných skúšok na palube lode, ak nie sú duplicitné s vykonanými postupmi posudzovania kvality. Autorizovaná osoba štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, môže požadovať od výrobcu, jeho splnomocnenca alebo od osoby zodpovednej za uvedenie zariadenia na trh, aby predložil inšpekčné alebo skúšobné správy.

§ 12

(1) Dohľad nad tým, či námorné vybavenie podľa § 1 spĺňa požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením, vykonávajú orgány dohľadu podľa § 30 až 32 zákona.

(2) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.

§ 13

(1) Ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, za mimoriadnych okolností technickej inovácie možno zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, umiestniť na palubu lode únie, ak sa preukáže, že také zariadenie je rovnako účinné ako zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.

(2) V prípade rádiokomunikačného zariadenia podľa odseku 1 možno požadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo požiadavky rádiofrekvenčného spektra.

(3) Pri posudzovaní zhody zariadenia podľa odsekov 1 a 2 nesmie autorizovaná osoba robiť rozdiely medzi zariadením vyrobeným v štáte, pod ktorého vlajkou loď pláva, a zariadením vyrobeným v iných štátoch.

(4) Na zariadenie vydá autorizovaná osoba certifikát, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie zariadenia a ktorý umožňuje umiestniť zariadenie na palubu lode a možno v ňom uložiť obmedzenia alebo určiť opatrenia týkajúce sa používania zariadenia.

(5) Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni také zariadenie na palube lode únie, ihneď úradu oznámi podrobnosti spolu so správami o výsledkoch všetkých skúšok, hodnotení a postupov posudzovania zhody.

(6) Úrad navrhne zariadenie, ako je uvedené v odseku 1, na doplnenie do prílohy č. 1 časti A. 2.

(7) Ak zariadenie na palube lode podľa odsekov 1 a 2 je odovzdané Slovenskej republike z iného štátu, môže autorizovaná osoba vykonať nevyhnutné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať skúšky a praktické ukážky, aby sa presvedčila, či zariadenie je rovnako účinné ako zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.

§ 14

(1) Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, môže byť umiestnené na palube lode únie len vtedy, ak

a) zariadenie má certifikát vydaný štátom, pod ktorého vlajkou loď pláva, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie zariadenia a ktorý povoľuje štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, umiestniť toto zariadenie na palube lode a ukladá obmedzenia alebo určuje opatrenia týkajúce sa používania zariadenia,

b) povolenie je limitované na krátke časové obdobie,

c) užívatelia sa nespoliehajú na také zariadenie namiesto zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(2) V prípade rádiokomunikačného zariadenia možno vyžadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.

§ 15

(1) Ak nemožno z časového hľadiska, z dôvodov omeškania alebo nákladov umiestniť na palube lode zariadenie, na ktorom bolo vykonané posúdenie zhody, môže sa na palube lode umiestniť iné zariadenie za predpokladu, že

a) k zariadeniu je priložená dokumentácia vydaná organizáciou rovnocennou s autorizovanou osobou, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva,

b) nemožno predložiť dokumentáciu podľa písmena a), zariadenie s priloženou dokumentáciou vydanou príslušným orgánom členského štátu Medzinárodnej námornej organizácie, preukazujúcou zhodu s jej požiadavkami.

(2) O umiestnení zariadenia na palube lode podľa odseku 1 bezodkladne informuje ten, kto zariadenie na palubu umiestnil, úrad o druhu a charakteristikách tohto zariadenia.

(3) Príslušný orgán preverí, či zariadenie uvedené v odseku 1 spĺňa príslušné požiadavky medzinárodných dokumentov a požiadavky podľa tohto nariadenia.

(4) Ak ide o rádiokomunikačné zariadenie, možno vyžadovať, aby také zariadenie nevhodne neovplyvňovalo rádiofrekvenčné spektrum.

§ 15a

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 v druhom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 21. júla 2009 v súlade s postupom schválenia typu podľa doterajších predpisov, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode Spoločenstva do 21. júla 2011.

§ 15b

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 6. apríla 2010 v súlade s postupom schválenia typu podľa doterajších predpisov, také zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode Únie do 6. apríla 2012.

§ 15ba

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 10. decembra 2011 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 10. decembra 2011, také zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 10. decembra 2013.

§ 15bb

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 5. októbra 2012 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 5. októbra 2012, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 5. októbra 2014.

§ 15bc

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 30. novembra 2013 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 30. novembra 2015.

§ 15bd

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 a vyrobené do 4. decembra 2014 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 4. decembra 2014, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 4. decembra 2016.

§ 15be

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 14. augusta 2015 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 14. augusta 2015, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 14. augusta 2017.

§ 15bf

Ak bolo zariadenie uvedené v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 30. apríla 2016 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 30. apríla 2016, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 30. apríla 2018.

§ 15c

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.


§ 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ČASŤ A

Zoznam skratiek:

A.1: zmena 1 týkajúca sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

A.2: zmena 2 týkajúca sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,

CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy,6)

obež.: obežník,

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,

EN: európska norma,

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,

Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,

Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,

Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách,

Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,

ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva,

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,

IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar,

IMO: Medzinárodná námorná organizácia,

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,

LSA: záchranný prostriedok,

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,

NOx: oxidy dusíka,

O2/HC systémy: kyslíkové/uhľovodíkové systémy,

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na SOLAS v znení zmien,

SOx: oxidy síry,

pr.: pravidlo,

rez.: rezolúcia.

Vysvetlivky:

Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty výrobku sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou. V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije len príslušný variant výrobku (napríklad A.1/1.3).

ČASŤ A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

Poznámky pre časť A.1

a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov, rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2,

b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15bd,

c) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15be,

d) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií,

e) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Kvôli správnej identifikácii skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia,

f) Stĺpec 5: Ak sú dva súbory identifikačných noriem oddelené slovom „alebo“, každý súbor musí spĺňať všetky skúšobné požiadavky tak, aby zodpovedali vykonávacím normám IMO. Skúšanie položky podľa jedného z týchto súborov sa považuje za dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných predpisov. Ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené referencie,

g) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/1.1Záchranné kolesá— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/7
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.2Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky:
a) pre záchranné plavidlá a záchranárske člny
b) pre záchranné kolesá
c) pre záchranné vesty
— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/7
— pr. III/22
— pr. III/26
— pr. III/32
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) II, IV
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.3Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/7
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.4Záchranné vesty— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/7
— pr. III/22
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 922
— IMO MSC.1/obež. 1304
— IMO MSC.1/obež. 1470
— rez. IMO MSC.81 (70) XXX
A.1/1.5Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu so záchrannou vestou
a) vodovzdorný ochranný oblek bez vlastnej izolácie
b) vodovzdorný ochranný oblek s vlastnou izoláciou
c) vodovzdorný ochranný oblek proti nepriaznivému počasiu
— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/7
— pr. III/22
— pr. III/32
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 1046
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.6Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie bez záchrannej vesty
a) vodovzdorný ochranný oblek bez vlastnej izolácie
b) vodovzdorný ochranný oblek s vlastnou izoláciou
c) vodovzdorný ochranný oblek proti nepriaznivému počasiu
— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/7
— pr. III/22
— pr. III/32
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 1046
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.7Tepelné ochranné prostriedky— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/22
— pr. III/32
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 1046
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.8Padákové svetlice (pyrotechnické)— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/6
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.9Ručné svetlice (pyrotechnické) — pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.10Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.11Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/18
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VII
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.12Nafukovacie záchranné plte— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/13
— pr. III/21
— pr. III/26
— pr. III/31
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 811
— IMO MSC.1/obež. 1328
— rez. IMO MSC.81 (70)
A pre predĺžené servisné intervaly:
— IMO MSC.1/obež. 1328
XXX
A.1/1.13Pevné záchranné plte— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/21
— pr. III/26
— pr. III/31
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 811
— rez. IMO MSC.81 (70)
— IMO MSC/obež. 1006
XXX
A.1/1.14Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu — pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/26
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 809
— IMO MSC/obež. 811
— IMO MSC.1/obež. 1328
— rez. IMO MSC.81 (70)
A pre predĺžené servisné intervaly:
— IMO MSC.1/obež. 1328
XXX
A.1/1.15Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/26
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 809
— IMO MSC/obež. 811
— IMO MSC.1/obež. 1328
— rez. IMO MSC.81 (70)
A pre predĺžené servisné intervaly:
— IMO MSC.1/obež. 1328
XXX
A.1/1.16Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/13
— pr. III/26
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obež. 811
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.17Záchranné člny
a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)
— čiastočne uzavreté
—uzavreté
b) voľne spúšťané záchranné člny:
— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/21
— pr. III/31
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC.1/obež.1423
— rez. IMO MSC.81 (70)
— IMO MSC/obež. 1006
XXX
A.1/1.18Pevné záchranárske člny— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/21
— pr. III/31
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)
— IMO MSC/obež. 1006
XXX
A.1/1.19Nafukovacie záchranárske člny— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/21
— pr. III/31
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)
— technická norma7)
XXX
A.1/1.20Rýchle záchranárske člny
a) nafukovacie
b) pevné
c) pevné nafukovacie
— pr. III/4— pr. III/26
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
— IMO MSC/obež. 1016
— IMO MSC/obež. 1094
— rez. IMO MSC.81 (70)
— IMO MSC/obež. 1006
— technická norma7)
XXX
A.1/1.21Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits)— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/23
— pr. III/33
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.22Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá presunuté do A.2/1.3
A.1/1.23Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom — pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/16
— pr. III/23
— pr. III/33
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.24Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (davits)— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/12
— pr. III/16
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.25Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny (davits)— pr. III/4— pr. III/26
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.26Uvoľňovací mechanizmus pre
a) záchranné člny a záchranárske člny, ktoré sa spúšťajú voľným pádom
b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom
c) voľne spúšťané záchranné člny
— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/16
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC.1/obež.1419
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.27Lodné evakuačné systémy — pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/15
— pr. III/26
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.28Záchranné prostriedky — pr. III/4— pr. III/26
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rez. IMO MSC.81 (70)
— IMO MSC/obež. 810
XX
A.1/1.29Naloďovacie rebríky— pr. III/4
— pr. III/11
— pr. X/3
— pr. III/11
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— IMO MSC.1/obež. 1285
— rez. IMO MSC.81 (70)
— technická norma8)
XX
A.1/1.30Reflexné materiály— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO A.658 (16)XXX
A.1/1.31Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A.1/1.32Radarový transpondér
9 GHz (SART)
presunuté do A.1/4.18
A.1/1.33Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny
(pasívny)
— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/34
— rez IMO A.384(X)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC.164 (78)
— technická norma9)XXX
A.1/1.34Kompas pre záchranné člny a záchranárske člnypresunuté do A.1/4.23
A.1/1.35Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člnypresunuté do A.1/3.38
A.1/1.36Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.37Závesný motor pre záchranné člny— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.38Pátracie svetlomety
používané
v záchranných člnoch
a záchranárskych
člnoch
— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXX
A.1/1.39Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte— pr. III/4
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
— IMO MSC.1/obež. 1328
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000), príloha 11
A pre predĺžené servisné intervaly:
— IMO MSC.1/obež. 1328
XX
A.1/1.40Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivodapresunuté do A.1/4.48
A.1/1.41Navijaky pre
záchranné plavidlá
a záchranárske člny
a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)
b) voľne spúšťané záchranné člny
c) záchranné plte
d) záchranárske člny
e) rýchle záchranné člny
— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/16
— pr. III/17
— pr. III/23
— pr. III/24
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)XXXX
A.1/1.42Lodivodský rebrík presunuté do A.1/4.49
A.1/1.43Pevné/nafukovacie záchranárske člny— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/21
— pr. III/31
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rez. IMO MSC.81 (70)
— IMO MSC/obež. 1006
— technická norma7)
XXX

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

ČísloNázov položkyNariadenie MARPOL 73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/2.1Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m— príloha I, pr. 14— príloha I, pr. 14
— IMO MEPC.1/obež. 643
— rez. IMO MEPC.107 (49)
— IMO MEPC.1/obež. 643
XXX
A.1/2.2Detektor výskytu ropnej látky vo vode — príloha I, pr. 32— príloha I, pr. 32— rez. IMO MEPC.5 (XIII)XXX
A.1/2.3Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode — príloha I, pr. 14 — príloha I, pr. 14
— IMO MEPC.1/obež. 643
— rez. IMO MEPC.107 (49)
— IMO MEPC.1/obež. 643
XXX
A.1/2.4Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m)zámerne sa nevypĺňa
A.1/2.5Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné tankové lode— príloha I, pr. 31
— IMO MEPC.1/obež. 761 rev.1
— príloha I, pr. 31— rez. IMO MEPC.108 (49)XXX
A.1/2.6Odpadové systémy— príloha IV, pr. 9— príloha IV, pr. 9do 31. decembra 2015:
— rez. IMO MEPC.159 (55)
od 1. januára 2016:
— rez. IMO MEPC.227(64)
XXX
A.1/2.7Palubné spaľovacie pece— príloha VI, pr. 16— príloha VI, pr. 16
— IMO MEPC.1/obež. 793
— rez. IMO MEPC.76 (40)XXXX
A.1/2.8Palubný snímač NOx podľa technického kódexu NOx z roku 2008— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 13)— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 13)
— rez. IMO MEPC.177 (58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)
— rez. IMO MEPC.198(62)
— IMO MEPC.1/obež. 638
— rez. IMO MEPC.177 (58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)XXXX
A.1/2.9Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOxpresunuté do A.2/2.4
A.1/2.10Palubné čistiace systémy výfukových plynov— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
— rez. IMO MEPC.184(59)
— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)— rez. IMO MEPC.184 (59)XXXX

3. Zariadenia požiarnej ochrany

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/3.1Základné palubné obloženie— pr. II-2/4
— pr. II-2/6
— pr. X/3
— pr. II-2/4
— pr. II-2/6
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.2Prenosné hasiace prístroje— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4
— pr. II-2/4
— pr. II-2/10
— pr. II-2/18
— pr. II-2/19
— pr. II-2/20
— rez. IMO A.951 (23)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
— IMO MSC/obež. 1239
— IMO MSC/obež. 1275
— technická norma10)XXX
A.1/3.3Protipožiarne vybavenie: ochranný odev
(ochrana proti vysokým teplotám)
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)
(kódex FSS) 3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— ochranný odev na hasenie požiaru -technická norma11)
— ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru – technická norma12)
— ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma13)
XXX
A.1/3.4Protipožiarne vybavenie: čižmy— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— technická norma14)XXX
A.1/3.5Protipožiarne vybavenie: rukavice— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— technická norma15)XXX
A.1/3.6Protipožiarne vybavenie: prilba— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— technická norma16)XXX
A.1/3.7Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu
Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:
— rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14
— rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14
— technická norma17)
ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:
— technická norma18)
XXX
A.1/3.8Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
Poznámka: Toto vybavenie je len pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7— technická norma19)XXX
A.1/3.9Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá [HSC] sú zaradené do tejto položky.)
— pr. II-2/7
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 8
— pr. II-2/7
— pr. II-2/9
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.44 (65)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7,
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
— IMO MSC/obež. 912
— rez. IMO A.800 (19)XXX
A.1/3.10Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
— IMO MSC.1/obež. 1313
— IMO MSC/obež. 1165, dodatok AXXX
A.1/3.11Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu
a) deliace plochy
triedy A
b) deliace plochy
triedy B
deliace plochy triedy A:
— pr. II-2/3.2
deliace plochy triedy B:
— pr. II-2/3.4
— pr. II-2/9 a
deliace plochy triedy A:
— pr. II-2/3.2
— IMO MSC/obež. 1120
— IMO MSC.1/obež.1435
deliace plochy triedy B:
— pr. II-2/3.4
— IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
— IMO MSC.1/obež. 1435
(druhá zarážka platí len pre deliace plochy triedy A)
XXX
A.1/3.12Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia— pr. II-2/4
— pr. II-2/16
— pr. II-2/4
— pr. II-2/16
— technická norma20)
— IMO MSC/obež. 677
XXX21)
A.1/3.13Nehorľavé materiály — pr. II-2/3
— pr. X/3
— pr. II-2/3
— pr. II-2/5
— pr. II-2/9
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.14Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“ alebo „B“
presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27
A.1/3.15Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
a) potrubie a armatúry
b) ventily
c) zostavy ohybného potrubia
d) kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami
— pr. II-2/4
— pr. X/3
— pr. II-2/4
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7, 10
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, 10
— IMO MSC/obež. 1120
Potrubie a armatúry:
— rez. IMO A.753 (18)
— rez. IMO MSC.307(88)-
(kódex FTP 2010 )
Ventily:
— technická norma22)
Zostavy ohybného potrubia:
— technická norma23)
Kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami
— technická norma24)
XXX
A.1/3.16Požiarne dvere— pr. II-2/9— pr. II-2/9— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
— IMO MSC.1/obež. 1319
XXX
A.1/3.17Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí
Poznámka: Ak je v stĺpci 2 použitý výraz „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
— pr. II-2/9
— pr. X/3
— pr. II-2/9
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.18Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa
a) dekoračné obklady,
b) náterové systémy,
c) podlahové krytiny,
d) izolačné kryty potrubia,
e) adhezíva použité pri
výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“,
f) membrána horľavých kanálov
— pr. II-2/3
— pr. II-2/5
— pr. II-2/6 pre a), b), c)
— pr. II-2/9 pre e), f)
— pr. X/3
— pr. II-2/3
— pr. II-2/5
— pr. II-2/6
— pr. II-2/9
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— IMO MSC/obež. 1120
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.19Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky— pr. II-2/3
— pr. II-2/9
— pr. X/3
— pr. II-2/3
— pr. II-2/9
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
— IMO MSC.1/obež. 1456
XXX
A.1/3.20Čalúnený nábytok— pr. II-2/3
— pr. II-2/5
— pr. II-2/9
— pr. X/3
— pr. II-2/3
— pr. II-2/5
— pr. II-2/9
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.21Posteľná bielizeň— pr. II-2/3
— pr. II-2/9
— pr. X/3
— pr. II-2/3
— pr. II-2/9
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.22Požiarne klapky— pr. II-2/9— pr. II-2/9— rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.23Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“
presunuté do A.1/3.26
A.1/3.24Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“
presunuté do A.1/3.26 písm. a)
A.1/3.25Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“
— pr. II-2/9— pr. II-2/9
— IMO MSC/obež. 1120
— rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.26Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
— pr. II-2/9— pr. II-2/9
— IMO MSC.1/obež. 1276 (platí len pre b)
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.27Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály, atď.
— pr. II-2/9— pr. II-2/9— rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.28Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá [HSC] sú zaradené do tejto položky)
— pr. II-2/7
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/7
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.44 (65)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
— IMO MSC/obež. 912
— technická norma25)
alebo
— technická norma26)
XXX
A.1/3.29Požiarne hadice s priemerom ≤ 52 mm— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— technická norma27)XXX
A.1/3.30Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu
— pr. II-2/4
— pr. VI/3
— pr. II-2/4
— pr. VI/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
— technická norma28)
a podľa potreby
a) kategória 1:
(bezpečný priestor):
— technická norma29)
b) kategória 2:
(výbušné plynné prostredia):
— technická norma30)
XXX
A.1/3.31Dýzy pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)
presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28
A.1/3.32Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá— pr. X/3— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— IMO MSC.1/obež. 1457
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.33Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá— pr. X/3— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.34Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá— pr. X/3— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— IMO MSC.1/obež. 1457
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.35Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách— pr. X/3— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.36Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách— pr. X/3— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88)
- (kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.37Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
a) trasy elektrických
káblov
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
— pr. X/3— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny— pr. III/4
— pr. X/3
— pr. III/34
— rez. IMO A.951(23)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— technická norma10)XXX
A.1/3.39Dýzy pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne a nákladové
čerpadlové priestory
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC 98(73)-
(kódex FSS) 7
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
— IMO MSC.1/obež. 1313
— IMO MSC.1/obež. 1458
— IMO MSC/obež. 1165XXX
A.1/3.40Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)— pr. II-2/13
— rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 11
— pr. II-2/13
— rez. IMO A. 752(18)
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11
— rez. IMO A.752 (18)
alebo
— technická norma31)
XXX
A.1/3.41Záchranárske evakuačné dýchacie prístroje (EEBD)— pr. II-2/13— pr. II-2/13
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— IMO MSC/obež. 849
— technická norma32) prípadne:
— pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma33)
— pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma34)
— pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom – technická norma35)
XXX
A.1/3.42Komponenty systémov inertných plynov— pr. II-2/4— rez.
— pr. II-2/4
— rez. IMO A.567 (14)
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
— IMO MSC/obež. 353
— IMO MSC/obež. 485
— IMO MSC/obež. 731
— IMO MSC/obež. 1120
— IMO MSC/obež. 353XXXX
A.1/3.43Dýzy protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)
— pr. II-2/1
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/1
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— IMO MSC.1/obež. 1433
— technická norma36)XXX
A.1/3.44Protipožiarne vybavenie – záchranné lano— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
XXX
A.1/3.45Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie dýzy) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
— IMO MSC/obež. 848
— IMO MSC.1/obež. 1313
— IMO MSC.1/obež. 1316
— IMO MSC/obež. 848
— IMO MSC.1/obež. 1316
XXX
A.1/3.46Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy)— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
— IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane opravy 1
— IMO MSC.1/obež. 1313
— IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane opravy 1XXX
A.1/3.47 Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel (nová položka)
Poznámka:
Pevné penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) do strojovní
a priestorov nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.
— pr. II-2/10— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 6
— IMO MSC/obež. 670XXX
A.1/3.48Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ na lokálne použitie
(dýzy a výkonnostné
skúšky)
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— IMO MSC.1/obež. 1387XXX
A.1/3.49Pevné vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory ro-ro, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie
a) systémy založené na predpisoch podľa položky 4 v obežníku 1430
b) systémy založené na výsledkoch podľa položky 5 v obežníku 1430
— pr. II-2/19
— pr. II-2/20
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
— pr. II-2/19
— pr. II-2/20
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
— IMO MSC.1/obež. 1430XXX
A.1/3.50Ochranný odev odolný proti chemikáliámpresunuté do A.2/3.9
A.1/3.51Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia,
služobné priestory,
ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory
a) kontrolné a indikačné vybavenie
b) vybavenie pre napájanie
c) detektory tepla: bodové detektory
d) detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, prechádzajúce svetlo alebo ionizáciu
e) detektory požiaru: bodové detektory
f) tlačidlové hlásiče
g) skratové izolátory
h) vstupné/výstupné zariadenia
i) káble
— pr. II-2/7
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 9
— pr. II-2/7
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
— IMO MSC.1/obež. 1242
Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach:
— technická norma37)
Napájacie zariadenia:
— technická norma38)
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
— technická norma39)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
— technická norma40)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
— technická norma41)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
— technická norma42)
Oddeľovacie prvky proti skratu:
— technická norma43) Zariadenia vstupu/výstupu: — technická norma44)
Káble:
— technická norma45)
Podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia na lodiach:
— technická norma46)
XXX
A.1/3.52Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/4
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— technická norma47)
alebo
— technická norma48)
XXX
A.1/3.53Poplachové zariadenia— pr. II-2/7
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9
— pr. II-2/7
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
— IMO MSC.1/obež. 1242
Zvukové:
— technická norma49)
XXX
A.1/3.54Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu
— pr. II-2/4
— pr. VI/3
— pr. II-2/4
— pr. VI/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne:
— IMO MSC.1/obež.1370
— technická norma50)
a podľa potreby:
a) Kategória 4:
(bezpečný priestor)
— technická norma51)
b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
— technická norma52)
Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne:
— IMO MSC.1/obež.1370
XXX
A.1/3.55Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové)— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16: technická norma53)
— ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16: technická norma54)
XXX
A.1/3.56Požiarne hadice
(na bubnoch)
— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— technická norma55)XXX
A.1/3.57Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí— pr. II-2/10— pr. II-2/10.8.1
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 14
— IMO MSC.1/obež. 1239
— IMO MSC.1/obež. 1276
— IMO MSC/obež. 798XXX
A.1/3.58Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb tankových lodí— pr. II-2/10— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6, 14
— IMO MSC.1/obež. 1239
— IMO MSC.1/obež. 1276
— IMO MSC.1/obež. 1312
— IMO MSC.1/obež. 1312/opr.1
XXX
A.1/3.59Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode— pr. II-2/1
— rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) 11
— rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) 11
— IMO MSC/obež. 553
— IMO MSC.1/obež. 1312
— IMO MSC.1/obež. 1312/opr.1
XXX
A.1/3.60 Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7
— IMO MSC.1/obež. 1313
— IMO MSC.1/obež. 1268XXX
A.1/3.61 a) Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov
b) Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov
Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.
— pr. II-2/10— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6
— IMO MSC.1/obež. 1384XXX
A.1/3.62 Suché chemické práškové hasiace systémy— pr. II-2/1— pr. II-2/1
— rez. IMO MSC.5(48)-(IGC kódex) 11
— IMO MSC.1/obež. 1315XXX
A.1/3.63 Hlásne dymové systémy s odberom vzorky— pr. II-2/7
— pr. II-2/19
— pr. II-2/20
— pr. II-2/7
— pr. II-2/19
— pr. II-2/20
— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10
— rez. IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 10
a pre:
Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach:
— technická norma37)
napájacie zariadenia:
— technická norma38)
nasávacie dymové hlásiče: — technická norma56)
podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:
— technická norma46)
podľa potreby pre výbušné atmosféry:
— technická norma57)
XXX
A.1/3.64 Deliace plochy triedy C— pr. II-2/3— pr. II-2/3
— pr. II-2/9
— rez. IMO MSC.307(88)- (kódex FTP 2010)XXX
A.1/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov— pr. II-2/4— pr. II-2/4
— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16
— IMO MSC.1/obež. 1370
— IMO MSC.1/obež. 1370
— technická norma58)
XXX
A.1/3.66 Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov— pr. II-2/13— pr. II-2/13
— IMO MSC.1/obež. 1168
— IMO MSC.1/obež. 1168XXX
A.1/3.67
Pozri poznámku b) v tejto prílohe A.1
Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka— pr. II-2/18— pr. II-2/18
— IMO MSC.1/obež.1431
— technická norma59)XXX
A.1/3.68
ex
A.2/3.22
Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň— nar. II-2/9— nar. II-2/9— technická norma37)XXX

4. Navigačné zariadenia

Stĺpec 4: Navigačné zariadenia sú v príslušných prípadoch v súlade so zodpovedajúcimi časťami rezolúcie zhromaždenia IMO A.1021(26) ‚Kódex pre výstražné signály a ukazovatele, 2009‘ a rezolúcie MSC.302(87) ‚Prijatie technických noriem výkonnosti pre systém umožňujúci spracovanie výstražných signálov z mostíka‘.

Stĺpec 5:

Súbor podľa technickej normy60) odkazuje na referenčné normy61) pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania.

Položka čísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/4.1Magnetický kompas
trieda A pre lode
— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.382(X)
— rez. IMO A.694(17)
— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
— technická norma62)XXXX
A.1/4.2Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)— pr. V/18
— pr. V/19
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.116 (73)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma63)XXXX
A.1/4.3Gyrokompas— pr. V/18— pr. V/19
— rez. IMO A.424 (XI)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma64)XXXX
A.1/4.4Radarové zariadeniepresunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36
A.1/4.5Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)
presunuté do A.1/4.34
A.1/4.6Akustický hĺbkomer— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.224 (VII)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma65)XXXX
A.1/4.7Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME)— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.824 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma66)XXXX
A.1/4.8Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtulepresunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22
A.1/4.9Indikátor rýchlosti zatáčania— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.526 (13)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma67)XXXX
A.1/4.10Rádiogoniometerzámerne sa nevypĺňa
A.1/4.11Zariadenie Loran-C presunuté dp A.2/4.38
A.1/4.12Zariadenie Chaykapresunuté do A.2/4.39
A.1/4.13Navigačné zariadenie
Decca
zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.14Zariadenie GPS— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694(17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— rez. IMO MSC.112 (73)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma68)XXXX
A.1/4.15Zariadenie GLONASS— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.113 (73)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma69)XXXX
A.1/4.16Systém regulácie kurzu (HCS)— pr. V/18— pr. V/19
— rez. IMO A.342 (IX)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma70)XXXX
A.1/4.17Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie
lodivoda
presunuté do A.1/1.40
A.1/4.18Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): Radarový transpondér 9 GHz (SART)— pr. III/4
— pr. IV/14
— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. III/6
— pr. III/26
— pr. IV/7
— rez. IMO A.530 (13)
— rez. IMO A.802 (19)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14
— ITU-R M.628-3 (11/93)
— technická norma71)XXXX
A.1/4.19Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlápresunuté do A.1/4.37
A.1/4.20Prístroj udávajúci polohu kormidla— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma72)XXXX
A.1/4.21Otáčkomer vrtule— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma73)XXXX
A.1/4.22Indikátor stúpania lodnej vrtule— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73) (kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
technická norma74)XXXX
A.1/4.23Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny— pr. III/4
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. III/34
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 13
— technická norma75)XXXX
A.1/4.24Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.37
A.1/4.25Automatický zakresľovací
prostriedok (ATA)
presunuté do A.1/4.35
A.1/4.26Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27Elektronický zakresľovací
prostriedok (EPA)
presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28Integrovaný mostíkový systémpresunuté do A.2/4.30
A.1/4.29Zapisovač údajov o plavbe (VDR)— pr. V/18
— pr. V/20
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/20
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— rez. IMO MSC.333(90)
— technická norma76)XXXX
A.1/4.30Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) — pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— rez. IMO MSC.232 (82)
— IMO SN.1/obež. 266
[Záloha ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, len ak je táto
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].
— technická norma77)XXXX
A.1/4.31Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.821 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma78)XXXX
A.1/4.32Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)— pr.V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.74 (69)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— ITU-R M. 1371- 4 (2010)
Poznámka: ITU-R M. 1371- 5
(2014) sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO
Res.MSC.74 (69)
— technická norma79)XXXX
A.1/4.33Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)
— pr. V/18— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.74 (69)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma80)XXXX
A.1/4.34Radarové zariadenie CAT 1— pr. V/18— pr. V/19
— rez. IMO A.278 (VIII)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.823 (19)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— rez. IMO MSC.192 (79)
— ITU-R M. 1177-4(04/11)
— technická norma81)XXXX
A.1/4.35Radarové zariadenie CAT 2— pr. V/18— pr. V/19
— rez. IMO A.278 (VIII)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— rez. IMO MSC.192 (79)
— ITU-R M. 1177-4(04/11)
— technická norma81)XXXX
A.1/4.36Radarové zariadenie CAT 3— pr. V/18— pr. V/19
— rez. IMO A.278 (VIII)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— rez. IMO MSC.192 (79)
— ITU-R M. 1177-4(04/11)
— technická norma81)XXXX
A.1/4.37Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H)— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO A.278 (VIII)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— rez. IMO MSC.192 (79)
— ITU-R M. 1177-4(04/11)
— technická norma81)XXXX
A.1/4.38Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu:
a) CAT 1C
b) CAT 2C
c) CAT 1HC pre HSC
d) CAT 2HC pre HSC
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO A.278 (VIII)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— rez. IMO MSC.192 (79)
— ITU-R M. 1177-4(04/11)
— technická norma81)XXXX
A.1/4.39Radarový odrážač – pasívny typ— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.164 (78)
— technická norma82)XXXX
A.1/4.40Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.822 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma83)XXXX
A.1/4.41Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.116 (73)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma84)XXXX
A.1/4.42Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné plavidlá
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— technická norma85)XXXX
A.1/4.43Prístroj pre nočné
videnie pre
vysokorýchlostné
plavidlá
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.94 (72)
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191(79)
— technická norma86)XXXX
A.1/4.44Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS a
DGLONASS
— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17))
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC. 114 (73)
— technická norma87)XXXX
A.1/4.45Mapové príslušenstvo
pre lodný radar
presunuté do A.1/4.38
A.1/4.46Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)
— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.116 (73)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma88)XXXX
A.1./4.47Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)— pr. V/20— pr. V/20
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.163 (78)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma89)XXXX
A.1/4.48Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie lodivodazámerne sa nevypĺňa (keďže v rez. IMO MSC.308(88) platnej od 1. júla 2012 sa uvádza: „Mechanické zdvíhacie zariadenia na nalodenie lodivoda sa nesmú používať“)
A.1/4.49Lodivodský rebrík— pr. V/23
— pr. X/3
— pr. V/23
— rez. IMO A.1045(27)
— IMO MSC/obež. 1428
— rez. IMO A.1045(27)
— technická norma90)
XXXX
A.1/4.50Vybavenie DGPS— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.112 (73)
— rez. IMO MSC.114 (73)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma91)XXXX
A.1/4.51Vybavenie DGLONASS— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.113 (73)
— rez. IMO MSC.114 (73)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma92)XXXX
A.1/4.52Denné signalizačné svetlomety— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.95 (72)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— technická norma93)XXX
A.1/4.53Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.164 (78)
— ITU-R M 1176-1(02/13)
— technická norma94)XXXX
A.1/4.54Námerník (Bearing Device)— pr. V/18— pr. V/19— technická norma95)XXXX
A.1/4.55Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD):
Zariadenie AIS SART
— pr. III/4
— pr. IV/14
— pr. III/6
— pr. III/26
— pr. IV/7
— rez. IMO MSC.246 (83)
— rez. IMO MSC.256 (84)
— ITU-R M. 1371- 4 (2010)
— technická norma96)XXXX
A.1/4.56Prijímač Galileo— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.813 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191 (79)
— rez. IMO MSC.233 (82)
— technická norma97)XXXX
A.1/4.57Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)— pr. V/18— rez. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.128 (75)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma98)XXXX
A.1/4.58
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Zariadenie na príjem zvukových signálov— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
— pr. V/19
— rez. IMO A.694(17)
— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.86(70)
— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
— rez. IMO MSC.191(79)
— technická norma99)XXXX
A.1/4.59
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Integrovaný navigačný systém— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
— pr. V/19
— rez. IMO A.694(17)
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191(79)
— rez. IMO MSC.252(83)
— rez. IMO MSC.302(83) – systém umožňujúci spracovanie výstražných signálov z mostíka (Bridge Alert Management, BAM)
— technická norma100)XXXX

5. Rádiokomunikačné zariadenia

Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami pre výrobok, uprednostnia sa požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Súbor podľa technickej normy60) odkazuje na referenčné normy61) pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania.

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/5.1VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/7
— pr. X/3
— rez. IMO A.385 (X)
— rez. IMO A.524 (13)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.803 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obež. 862
— IMO COMSAR obež. 32
— IMO MSC.1/obež. 1460
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— ITU-R M.493-13 (10/09)
— ITU-R M.541-9 (05/04)
— ITU-R M.689-2 (09/94)
— IMO MSC/obež. 862
— technická norma101)
XXX
A.1/5.2VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/7
— pr. X/3
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.803 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obež. 32
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— ITU-R M.493-13 (10/09)
— ITU-R M.541-9 (05/04)
— technická norma102)XXX
A.1/5.3Prijímač NAVTEX— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/7
— pr. X/3
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— rez. IMO MSC.148 (77)
— IMO COMSAR obež. 32
— ITU-R M.540-2 (06/90)
— ITU-R M.625-3 (10/95)
— technická norma103)XXX
A.1/5.4Prijímač pozície EGC— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/7
— pr. X/3
— rez. IMO A.570 (14)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— rez. IMO MSC.306(87)
— IMO COMSAR obež. 32
— technická norma104)XXX
A.1/5.5HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/7
— pr. X/3
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.699 (17)
— rez. IMO A.700 (17)
— rez. IMO A.806 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC.1/obež. 1460
— IMO COMSAR obež. 32
— ITU-R M.492-6 (10/95)
— ITU-R M.540-2 (06/90)
— ITU-R M.625-3 (10/95)
— ITU-R M.688 (06/90)
— technická norma105)XXX
A.1/5.6406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/7
— pr. X/3
— rez. IMO A.662 (16)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.696 (17)
— rez. IMO A.810 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obež. 862
— IMO COMSAR obež. 32
— ITU-R M.633-4 (12/10)
— ITU-R M.690-2 (03/12)
— technická norma106)
— IMO MSC/obež. 862
Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB
XXX
A.1/5.7L-pásmový EPIRB
(Inmarsat)
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.8MF DSC prijímačzámerne sa nevypĺňa
A.1/5.9Generátor dvojtónového
poplachového
signálu
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.10MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.
— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/9
— pr. IV/10
— pr. X/3
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.804 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC.1/obež. 1460
— IMO COMSAR obež. 32
— ITU-R M.493-13 (10/09)
— ITU-R M.541-9 (05/04)
— technická norma107)
— IMO MSC/obež. 862
XXX
A.1/5.11MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/9
— pr. IV/10
— pr. X/3
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.804 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obež. 32
— ITU-R M.493-13 (10/09)
— ITU-R M.541-9 (05/04)
— ITU-R M.1173 (10/95)
— technická norma108)XXX
A.1/5.12Inmarsat-B SES
Poznámka: Služba sa prestane poskytovať 31. decembra 2016.
— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/10
— pr. X/3
— rez. IMO A.570 (14)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.808 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obež. 862
— IMO COMSAR obež. 32
— technická norma109)
— IMO MSC/obež. 862
XXX
A.1/5.13Inmarsat-C SES— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/10
— pr. X/3
— rez. IMO A.570 (14)
— rez. IMO A.664 (16)
(uplatniteľné len, ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.807 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— rez. IMO MSC.306(87)
— IMO MSC/obež. 862
— IMO COMSAR obež. 32
— technická norma110)
— IMO MSC/obež. 862
XXX
A.1/5.14MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.
— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/10
— pr. X/3
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.806 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obež. 862
— IMO MSC.1/obež. 1460
— IMO COMSAR obež. 32
— ITU-R M.476-5 (10/95)
— ITU-R M.492-6 (10/95)
— ITU-R M.493-13 (10/09)
— ITU-R M.541-9 (05/04)
— ITU-R M.625-4 (03/12)
— ITU-R M.1173-1 (03/12)
— technická norma111)
— IMO MSC/obež. 862
XXX
A.1/5.15MF/HF DSC strážny prijímač— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/10
— pr. X/3
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.806 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obež. 32
— ITU-R M.493-13 (10/09)
— ITU-R M.541-9 (05/04)
— technická norma112)XXX
A.1/5.16Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístrojpresunuté do A.2/5.8
A.1/5.17Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. III/6
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.809 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
— rez. IMO MSC.149 (77)
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— technická norma113)XXX
A.1/5.18Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. III/6
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.809 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— technická norma114)XXX
A1/5.19Inmarsat-F77— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/10
— rez. IMO A.570 (14)
— rez. IMO A.808 (19)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obež. 862
— IMO COMSAR obež. 32
— technická norma115)
— IMO MSC/obež. 862
XXX

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

ČísloNázov položkyNariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/6.1Navigačné svetlá— COLREG
príloha I/14
— COLREG príloha I/14
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.253 (83)
— technická norma116)XXXX

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Žiadne položky v prílohe A.1.

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/8.1Detektory výšky vodnej hladiny— pr. II-1/22-1
— pr. II-1/25
— pr. XII/12
— pr. II-1/25
— pr. XII/12
— rez. IMO A.1021(26)
— rez. IMO MSC.188 (79)
— IMO MSC.1/obež. 1464 rev. 1
— technická norma117)
— rez. IMO MSC.188 (79)
— IMO MSC.1/obež. 1291
XXX

ČASŤ A.2

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/1.1Radarové odrážače pre záchranné plte— pr. III/4
— pr. III/34
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.48 (66)-
(kódex LSA)
A.2/1.2Materiál na vodovzdorné ochranné odevyzámerne sa nevypĺňa
A.2/1.3Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlázámerne nevyplnené
A.2./1.4Naloďovacie rebríkypresunuté do A.1/1.29
A.2/1.5Lodný rozhlas a základný pohotovostný poplachový systém
(pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)
— pr. III/6— rez. IMO A.1021 (26)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— IMO MSC/obež. 808

2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora

ČísloNázov položkyNariadenie MARPOL
73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/2.1NOx analyzátor chemoluminiscenčného
detektora (CLD) alebo vyhrievaného
chemoluminiscenčného detektora
(HCLD) na použitie pri
priamom meraní na palube
presunuté do A.1/2.8
A.2/2.2Palubné čistiace systémy výfukových plynovpresunuté do A.1/2.10
A.2/2.3Vybavenie používajúce
ekvivalentné metódy na
zníženie palubných emisií NOx
— príloha VI, pr. 4— príloha VI, pr. 4
A.2/2.4Vybavenie používajúce iné
technologické metódy
na zníženie emisií SOx
— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
— rez. IMO MEPC.184(59)
— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
A.2/2.5Palubný snímač NOx
s použitím inej metódy, ako
je metóda priameho merania
a monitorovania NOx
z technického kódexu
z roku 2008
Zámerne nevyplnené, keďže tento druh vybavenia je zahrnutý do A.1/2.8.

3. Zariadenia požiarnej ochrany

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/3.1Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístrojepresunuté do A.1/3.52
A.2/3.2Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory
zvláštnej kategórie, nákladné
priestory ro-ro,
priestory ro-ro
a priestory pre vozidlá
presunuté do A.1/3.49
A.2/3.3Spúšťanie generátorových agregátov
za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)
presunuté do A.2/8.1
A.2/3.4Viacúčelové dýzy
(rozprašovacie/prúdové)
presunuté do A.1/3.55
A.2/3.5Pevne zabudované hlásne a poplachové
požiarne systémy pre riadiace stanovištia,
služobné priestory, ubytovacie priestory,
strojovne a neobsadené strojové priestory
presunuté do A.1/3.51
A.2/3.6Indikátory dymupresunuté do A.1/3.51
A.2/3.7Indikátory teploty (nadmernej) presunuté do A.1/3.51
A.2/3.8Elektrické bezpečnostné svietidlo— pr. II-2/10
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
— technická norma118)
A.2/3.9Ochranný odev
odolný proti chemikáliám
— pr. II-2/19— pr. II-2/19
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— technická norma119)
— IMO MSC/obež. 1120
A.2/3.10Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy
presunuté do A.1/3.40
A.2/3.11Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje do
strojovní a nákladových
čerpadlových priestorov
presunuté do A.1/3.45
A.2/3.13Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)
položka sa vypúšťa
A.2/3.14Požiarne hadice (na bubnoch)presunuté do A.1/3.56
A.2/3.15Hlásne dymové systémy s odberom vzorkypresunuté do A.1/3.63
A.2/3.16Indikátory plameňapresunuté do A.1/3.51
A.2/3.17Ručne obsluhované hlásne miestapresunuté do A.1/3.51
A.2/3.18Poplachové zariadeniapresunuté do A.1/3.53
A.2/3.19Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“
presunuté do A.1/3.48
A.2/3.20Čalúnený nábytokpresunuté do A.1/3.20
A.2/3.21Komponenty hasiacich systémov
pre odkladacie priestory na farby
a horľavé tekutiny
— pr. II-2/10— pr. II-2/10
— IMO MSC.1/obež. 1239
A.2/3.22Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýňpresunuté do A.1/3.68
A.2/3.23Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníkapresunuté do A.1/3.67
A.2/3.24Jednotky prenosného penového aplikátora — pr. II-2/10
— pr. II-2/20
— pr. X/3
— pr. II-2/10
— pr. II-2/20
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
— IMO MSC.1/obež. 1239
— IMO MSC.1/obež. 1313
A.2/3.25Deliace plochy triedy „C“presunuté do A.1/3.64
A.2/3.26Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)— pr. II-2/4— pr. II-2/4
— IMO MSC.1/obež. 1276
A.2/3.27Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2)— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/10
— pr. II-2/20
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
— IMO MSC.1/obež. 1313
— IMO MSC.1/obež. 1318
— IMO MSC.1/obež. 1456
— elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma120)
— neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma121)
— ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia – technická norma122)
— kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma123)
— vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma124)
— neelektrické blokovacie zariadenia – technická norma125)
— dýzy pre systémy CO2 – technická norma126)
— konektory – technická norma127)
— manometre a tlakové spínače – technická norma128)
— mechanické váhové zariadenia – technická norma129)
— ovládacie ventily a jednosmerné ventily – technická norma130)
— odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO – technická norma131)
A.2/3.28Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodípresunuté do A.1/3.57
A.2/3.29Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
tankových lodí
presunuté do A.1/3.58
A.2/3.30Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lodepresunuté do A.1/3.59
A2/3.31Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj
— pr. II-2/10
— pr. II-2/19
— pr. II-2/10
— pr. II-2/19
A.2/3.32Suché chemické práškové hasiace systémypresunuté do A.1/3.62
A.2/3.33
Nová položka
Požiarne hadice s priemerom > 52 mm— pr. II-2/10
— pr. X/3
— pr. II-2/10
— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7
— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

4. Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.

Stĺpec 4: Navigačné zariadenia sú v príslušných prípadoch v súlade so zodpovedajúcimi časťami rezolúcie zhromaždenia IMO A.1021(26) ‚Kódex pre výstražné signály a ukazovatele, 2009‘ a rezolúcie MSC.302(87) ‚Prijatie technických noriem výkonnosti pre systém umožňujúci spracovanie výstražných signálov z mostíka‘.

Stĺpec 5:

Súbor podľa technickej normy60) odkazuje na referenčné normy61) pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania.

ČísloNázov položkyDohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/4.1Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá
presunuté do A.1/4.31
A.2/4.2Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie)presunuté do A.1/4.40
A.2/4.3Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4Denné signalizačné
svetlomety
presunuté do A.1/4.52
A.2/4.5Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlápresunuté do A.1/4.42
A.2/4.6Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlápresunuté do A.1/4.43
A.2/4.7Systém riadenia dráhypresunuté do A.1/4.33
A.2/4.8Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS)presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS)presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10Rastrový mapový displejový systém (RCDS)presunuté do A.1/4.30
A.2/4.11Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— rez. IMO MSC.115 (73)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma132)
A.2/4.12Zariadenie DGPS a DGLONASS presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51
A.2/4.13Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlápresunuté do A.1/4.31
A.2/4.14Zapisovač údajov o plavbe (VDR)presunuté do A.1/4.29
A.2/4.15Integrovaný navigačný systémpresunuté do A.1/4.59
A.2/4.16Integrovaný mostíkový systémzámerne sa nevypĺňa
A.2/4.17Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo. presunuté doA.1/4.53
A.2/4.18Zariadenie na príjem zvukových signálovpresunuté do A.1/4.58
A.2/4.19Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000
— rez. IMO A.382 (X)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— technická norma133)
A.2/4.20Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma134)
A.2/4.21Mapové príslušenstvo pre lodný radarpresunuté do A.1/4.45
A.2/4.22Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)presunuté do A.1/4.46
A.2/4.23Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)presunuté do A.1/4.2
A.2/4.24Indikátor ťahu— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— rez. IMO MSC.191 (79)
— technická norma135)
A.2/4.25Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania— pr. V/18
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
— pr. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— rez. IMO MSC.191(79)
— technická norma134)
A.2/4.26Indikátor rýchlosti zatáčaniapresunuté do A.1/4.9
A.2/4.27Prístroj udávajúci polohu kormidlapresunuté do A.1/4.20
A.2/4.28Otáčkomer vrtule presunuté do A.1/4.21
A.2/4.29Indikátor stúpania lodnej vrtulepresunuté do A.1/4.22
A.2/4.30Integrovaný mostíkový systémzámerne sa nevypĺňa
A.2/4.31Námerník (Bearing Device)presunuté do A.1/4.54
A.2/4.32Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)presunuté do A.1/4.57
A.2/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)zámerne sa nevypĺňa
A.2/4.34Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT)zámerne sa nevypĺňa
A.2/4.35Prijímač Galileopresunuté do A.1/4.56
A.2/4.36Vybavenie AIS SARTpresunuté do A.1/4.55
A.2/4.37 (nová položka)Elektronický inklinometer— nar. V/18-7— rez. IMO A.694(17)
— rez. IMO MSC.191(79)
— rez. IMO MSC.363(92)
— IMO MSC.1/obež. 982
— IMO MSC.1/obež. 1228
— technická norma136)
A.2/4.38 ex A.1/4.11Zariadenie Loran-C— nar. V/18
— nar. X/3
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
— nar. V/19
— rez. IMO A.694(17)
— rez. IMO A.818(19)
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191(79)
— technická norma134)
A.2/4.39 ex A.1/4.12Zariadenie Chayka— nar. V/18
— nar. X/3
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
— nar. V/19
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.818 (19)
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
— rez. IMO MSC.191(79)
— technická norma134)

5. Rádiokomunikačné vybavenie

Stĺpec 5:

Súbor podľa technickej normy60) odkazuje na referenčné normy61) pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania.

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/5.1VHF EPIRB— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000
— pr. IV/8
— rez. IMO A.662 (16)
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.805 (19)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— ITU-R M.693 (06/90)
— technická norma109)
A.2/5.2Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
— pr. IV/13
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO A.702(17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— IMO COMSAR obež. 16
— IMO COMSAR obež. 32
— technická norma109)
A.2/5.3Inmarsat-F SES— presunuté do A.1/5.19
A.2/5.4Núdzový riadiaci panel— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
— pr. IV/6
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— IMO MSC/obež. 862
— IMO COMSAR obež. 32
— technická norma109)
A.2/5.5Núdzový riadiaci alebo výstražný panel— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— pr. IV/6
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— IMO MSC/obež. 862
— IMO COMSAR obež. 32
— technická norma109)
A.2/5.6L-pásmový EPIRB (INMARSAT)zámerne sa nevypĺňa
A.2/5.7Lodný výstražný bezpečnostný systém— pr. XI-2/6
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.147 (77)
— IMO MSC/obež. 1072
— technická norma136)
A.2/5.8
Ex. A.1/5.16
Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj— pr. IV/14
— pr. X/3
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— pr. IV/7
— rez. IMO A.694 (17)
— rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
— rez. IMO MSC.80 (70)
— IMO COMSAR obež. 32
— dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy
— technická norma137)

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

ČísloNázov položkyNariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/6.1Navigačné svetlápresunuté do A.1/6.1
A.2/6.2Zvukové signálne
zariadenia
— COLREG 72 príloha III/3— COLREG 72 príloha III/3
— rez. IMO A.694 (17)
— technická norma109)
— píšťaly – COLREG 72,
príloha III/1 (Výkon)
— zvony alebo gongy –
COLREG 72, príloha
III/2 (Výkon)

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/7.1Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe— pr. XII/11
— rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
— pr. XII/11
— rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
— IMO MSC.1/obež. 1229
A.2/7.2Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladupoložka sa vypúšťa

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

ČísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/8.1Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)— pr. II-1/44
— pr. X/3
— pr. II-1/44
— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 12
— rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 12
— IMO MSC.1/obež. 1464 rev. 1

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

Postupy posudzovania zhody zariadení

I. Posúdenie zhody vzorky typu (postup b)

1. Autorizovaná osoba zistí a potvrdí, že vzorka zastupujúca danú výrobu spĺňa ustanovenia medzinárodných dokumentov, ktoré platia pre túto oblasť.

2. Žiadosť o posúdenie zhody vzorky typu predkladá výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorí pôsobia v rámci Európskej únie, autorizovanej osobe podľa svojho výberu. Žiadosť obsahuje

a) názov a adresu výrobcu, a ak je žiadosť predložená splnomocnencom, aj jeho názov a adresu,

b) písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola súčasne predložená akejkoľvek inej autorizovanej osobe,

c) dokumentáciu podľa bodu 3.

Žiadateľ predloží autorizovanej osobe vzorku reprezentujúcu danú výrobu (ďalej len „typ“). Autorizovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie testovacieho programu. Typ môže zahŕňať niekoľko verzií zariadenia za predpokladu, že rozdiely medzi verziami neovplyvnia úroveň bezpečnosti a iné požiadavky týkajúce sa funkcie zariadenia.

3. Dokumentácia umožní posudzovanie zhody zariadenia s požiadavkami príslušných medzinárodných dokumentov. Ak je to na posúdenie potrebné, zahŕňa návrh, konštrukciu, výrobu, inštaláciu a fungovanie zariadenia podľa opisu v bode VIII.

4. Autorizovaná osoba

4.1 preskúma dokumentáciu a overí, či typ bol vyrobený podľa nej,

4.2 vykoná alebo dá vykonať primerané skúšky a nevyhnutné overenie kontrolujúce, či sú splnené požiadavky príslušných medzinárodných dokumentov,

4.3 dohodne sa s výrobcom o mieste, kde sa má vykonať skúška a nevyhnutné overenie.

5. Ak typ spĺňa požiadavky príslušných medzinárodných dokumentov, autorizovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát o skúške typu. Certifikát obsahuje názov a adresu výrobcu, podrobné informácie o zariadení, závery skúšky, podmienky jeho platnosti a nevyhnutné údaje na identifikáciu schváleného typu.

K certifikátu sa priloží zoznam príslušných častí dokumentácie a jeho kópiu uchováva autorizovaná osoba.

Ak je výrobcovi odmietnuté vydanie certifikátu, autorizovaná osoba uvedie podrobné odôvodnenie.

Ak výrobca znovu podá žiadosť o typové schválenie zariadenia, ktorému bolo odmietnuté vydanie certifikátu, tá obsahuje dokumentáciu vrátane pôvodných protokolov o overení, podrobných zdôvodnení predchádzajúceho odmietnutia a podrobností o všetkých modifikáciách zariadenia.

6. Žiadateľ informuje autorizovanú osobu o tom, že vlastní dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu o skúške typu všetkých modifikácií schváleného zariadenia, ku ktorému dostane dodatočné schválenie, ak také zmeny môžu ovplyvniť zhodu s požiadavkami alebo s predpísanými podmienkami použitia zariadenia. Toto dodatočné schválenie je vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu.

7. Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby o príslušných informáciách týkajúcich sa vydaných alebo odňatých certifikátov o skúške typu a ich dodatkov.

8. Ostatné autorizované osoby môžu dostať kópie certifikátov o skúške typu a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom sú k dispozícii ostatným autorizovaným osobám.

9. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii uchováva s dokumentáciou kópie certifikátov o skúške typu a ich dodatkov desať rokov po výrobe posledného zariadenia.

II. Posúdenie zhody zariadenia s certifikovaným typom zariadenia (postup c)

1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia sú zhodné s typom tak, ako je opísaný v certifikáte o skúške typu, a že spĺňajú požiadavky medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii umiestni značku zhody na všetky zariadenia a vydá vyhlásenie o zhode.

2. Výrobca prijme opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečil, že výrobný proces zaručuje zhodu vyrábaných zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu a s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti.

3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva vyhlásenie o zhode desať rokov po výrobe posledného zariadenia.

III. Posúdenie systému kvality vo výrobe, pri kontrole a pri výstupných skúškach zariadenia (postup d)

1. Výrobca spĺňajúci podmienky bodu 2 zabezpečí a vyhlási, že zariadenia sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.

2. Výrobcovi funguje schválený systém kvality vo výrobe, pri kontrole a pri výstupných skúškach podľa bodu 3 (ďalej len „systém kvality“) a podlieha auditu podľa bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca podá žiadosť na posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe na príslušné zariadenia podľa vlastného výberu. Žiadosť obsahuje

a) všetky potrebné informácie o danej kategórii zariadenia,

b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

c) dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu o skúške typu.

3.2 Systém kvality zabezpečuje zhodnosť zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.

Obsahuje najmä opis

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu zariadenia,

b) technológie výroby, kontroly a zabezpečenia kvality, postupov a systematických činností, ktoré sú použité,

c) skúšok a overení, ktoré sa vykonajú pred výrobou, počas nej a po výrobe, a frekvencie, v akej sa vykonávajú,

d) záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu, údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.,

e) prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality zariadenia a účinného fungovania systému kvality.

3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby určila, či sú splnené požiadavky podľa bodu 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, pri ktorých sa uplatnila príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.

V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Rozhodnutie obsahuje závery z kontroly a ich odôvodnenie a oznámi sa výrobcovi.

3.4 Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.

Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.

4. Audit vykonávaný autorizovanou osobou

4.1 Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä

a) dokumentáciu systému kvality,

b) záznamy o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.

4.3 Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit, aby sa ubezpečila, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi správu o audite.

4.4 Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit u výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.

5. Výrobca uchováva 10 rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov

a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,

b) aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,

c) rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.

IV. Posúdenie systému kvality pri výstupnej kontrole zariadenia (postup e)

1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskom spoločenstve umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.

2. Výrobcovi funguje schválený systém kvality pri výstupnej kontrole zariadenia podľa bodu 3 a audit sa vykonáva podľa bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca podáva žiadosť na zhodnotenie svojho systému kvality autorizovanej osobe na príslušné zariadenia podľa vlastného výberu. Žiadosť obsahuje

a) všetky potrebné informácie o danej kategórii zariadenia,

b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

c) dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu o skúške typu.

3.2 Podľa systému kvality sa preskúša každé zariadenie a vykoná sa primerané overenie, aby sa zabezpečila jeho zhoda s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality zabezpečuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov. Obsahuje najmä opis

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu zariadenia,

b) skúšok a overení, ktoré sa vykonajú po výrobe,

c) prostriedkov monitorovania účinného fungovania systému kvality,

d) záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu, údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.

3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby zabezpečila splnenie požiadaviek uvedených v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, kde je uplatnená príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.

V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.

3.4 Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.

Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.

4. Audit autorizovanou osobou

4.1 Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä

a) dokumentáciu systému kvality,

b) dokumentáciu,

c) záznamy o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.

4.3 Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit, aby sa ubezpečila, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi revíznu správu.

4.4 Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.

5. Výrobca uchováva desať rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov

a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,

b) aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,

c) rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.

V. Overenie zhody s certifikovaným typom každého zariadenia alebo štatisticky vybratej vzorky zariadení (postup f)

1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii skontroluje a potvrdí, že zariadenia, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.

2. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zabezpečil zhodu zariadení s typom opísaným v certifikáte o skúške typu. Výrobca umiestni značku zhody na každé zariadenie a vydá vyhlásenie o zhode.

3. Autorizovaná osoba vykoná skúšky a overenia podľa výberu výrobcu, aby overila zhodu zariadenia s požiadavkami medzinárodných dokumentov skúškou a overovaním každého zariadenia podľa bodu 4 alebo skúškou a overovaním zariadení na štatistickej vzorke zariadení podľa bodu 5. Výrobca alebo jeho splnomocnenec si ponechá kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov po výrobe posledného zariadenia.

4. Verifikácia skúškou a overovaním každého zariadenia

4.1 Každé zariadenie je jednotlivo preskúšané a vykonajú sa primerané overenia, aby sa zistila ich zhoda s typom opísaným v certifikáte o skúške typu.

4.2 Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každé schválené zariadenie a vypracuje písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia.

4.3 Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí, aby bol certifikát o zhode na požiadanie poskytnutý autorizovanej osobe.

5. Štatistické overenie

5.1 Výrobca predvedie svoje zariadenia vo forme rovnorodých sérií a prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečil rovnorodosť každej vyrobenej série.

5.2 Všetky zariadenia sú na overenie k dispozícii vo forme rovnorodých sérií. Z každej série sa vyberie náhodne vzorka. Zariadenia obsiahnuté vo vzorke sú jednotlivo preskúšané a vykonajú sa primerané overenia na účely zabezpečenia ich zhody s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti, a uvedie sa, či je séria schválená, alebo zamietnutá.

5.3 V prípade prijatých sérií autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každé schválené zariadenie a vypracuje písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia. Všetky zariadenia v sérii sa uvedú na trh s výnimkou tých zariadení zo vzorky, pri ktorých sa zistila nezhoda.

Ak je séria zamietnutá, autorizovaná osoba alebo príslušný orgán prijmú vhodné opatrenia, aby zabránili uvedeniu takej série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže autorizovaná osoba zastaviť štatistické overovanie.

Na zodpovednosť autorizovanej osoby môže výrobca počas výrobného procesu umiestniť jej identifikačný kód.

5.4 Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí, aby bol certifikát o zhode na požiadanie poskytnutý autorizovanej osobe.

VI. Overenie zhody každého zariadenia (postup g)

1. Výrobca zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenie, na ktoré bol vydaný certifikát podľa bodu 2, je zhodné s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii umiestni na zariadenie značku zhody a vydá vyhlásenie o zhode.

2. Autorizovaná osoba preskúša jednotlivé zariadenia a vykoná primerané overenia, aby zabezpečila ich zhodu s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov.

Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na schválené zariadenie a vydá písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané overenia.

3. Dokumentácia umožňuje posudzovanie zhody s požiadavkami medzinárodných dokumentov a pochopenie konštrukcie, výroby a fungovania zariadenia.

VII. Posúdenie komplexného zabezpečenia systému kvality vrátane osvedčenia o skúške návrhu (postup h)

1. Výrobca, ktorý splnil úlohy podľa bodu 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné zariadenia spĺňajú požiadavky medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii umiestni na zariadenie značku zhody a vydá písomné vyhlásenie o zhode. K značke zhody pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za audit podľa bodu 4.

2. Výrobcovi funguje schválený systém kvality pri návrhu, vo výrobe, pri výstupnej kontrole a skúškach podľa bodu 3 a podlieha auditu podľa bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca podá žiadosť na posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe. Žiadosť obsahuje

a) všetky príslušné informácie o kategórii daného zariadenia a

b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality.

3.2 Systém kvality zabezpečí zhodu zariadení s požiadavkami medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa dokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality zabezpečuje jednotné chápanie zásad a postupov kvality, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy. Obsahuje najmä opis

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na návrh a kvalitu zariadenia,

b) technických špecifikácií návrhu vrátane slovenských technických noriem, ktoré sú použité, a ak sa úplne nepoužijú slovenské technické normy uvedené v § 6, prostriedkov, ktoré zabezpečia splnenie hlavných požiadaviek medzinárodných dokumentov, ktoré platia v tejto oblasti,

c) kontroly návrhu a techniky overenia návrhu, procesov a systematických činností, ktoré sú použité, ak sa navrhovanie zariadení vzťahuje na danú kategóriu zariadenia,

d) zodpovedajúcich technológií výroby, manažérstva kvality a zabezpečenia kvality, procesov a systematických činností, ktoré sú použité,

e) záznamov o kvalite, ako sú správy z auditu a údaje z overovaní, kalibračné údaje, kvalifikačné správy o príslušných zamestnancoch atď.,

f) prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a zariadenia a účinného fungovania systému kvality.

3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom zistiť, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, kde je uplatnená príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.

V audítorskom tíme je najmenej jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušných technických požiadaviek. Postup posudzovania zahŕňa návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.

3.4 Výrobca sa zaviaže plniť úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec pôsobiaci v Európskej únii informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či modifikovaný systém kvality naďalej spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.

Autorizovaná osoba oznámi svoje závery výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a ich odôvodnenie.

4. Audit autorizovanou osobou

4.1 Účelom auditu je ubezpečiť sa, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Výrobca na účely auditu umožní autorizovanej osobe vstup do priestorov výroby, kontroly, overovania a skladovania a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä

a) dokumentáciu systému kvality,

b) záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú v časti systému kvality návrhu, ako sú výsledky analýz, výpočty, overenia atď.,

c) záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú správy o kontrole a údaje overení, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov atď.

4.3 Autorizovaná osoba periodicky vykonáva audit s cieľom ubezpečiť sa, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytuje výrobcovi správu o audite.

4.4 Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávaný audit výrobcu. Počas takého auditu môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať vykonať skúšky overujúce správne fungovanie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytne výrobcovi správu o audite, a ak sa vykonali skúšky, protokoly o skúškach.

5. Výrobca uchováva desať rokov po výrobe posledného zariadenia pre potreby kontrolných orgánov

a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,

b) aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,

c) rozhodnutie a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Autorizovaná osoba na požiadanie oboznámi príslušné orgány štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatné autorizované osoby s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odňatých schválení systému kvality a ich dodatkov.

7. Skúška návrhu

7.1 Výrobca podá žiadosť o skúšku návrhu jedinej autorizovanej osobe.

7.2 Žiadosť umožňuje pochopiť návrh, výrobu a fungovanie zariadenia, posúdiť zhodu s požiadavkami medzinárodných dokumentov. Žiadosť obsahuje

a) technické návrhové špecifikácie vrátane noriem, ktoré sú aplikované,

b) nevyhnutné podporné dokumenty dokazujúce ich primeranosť najmä tam, kde nie sú plne uplatnené normy podľa § 6. Tieto podporné dokumenty zahŕňajú výsledky testov vykonaných vo vhodnom laboratóriu výrobcu alebo vykonaných v jeho mene.

7.3 Autorizovaná osoba preskúma žiadosť, a ak návrh spĺňa ustanovenia medzinárodných dokumentov, vydá žiadateľovi certifikát o skúške návrhu. Certifikát o skúške návrhu obsahuje závery skúšky, podmienky jeho platnosti, údaje potrebné na identifikáciu schváleného návrhu, a ak je to potrebné, opis fungovania zariadenia.

7.4 Žiadateľ informuje autorizovanú osobu, ktorá vydala certifikát o skúške návrhu, o každej modifikácii schváleného návrhu. Autorizovaná osoba dodatočne schváli modifikácie návrhu, ak zmeny môžu ovplyvniť zhodu s príslušnými požiadavkami medzinárodných dokumentov alebo s predpísanými podmienkami na použitie zariadenia. Toto dodatočné schválenie je vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu o skúške návrhu.

7.5 Autorizovaná osoba na požiadanie poskytne príslušným orgánom štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva, a ostatným autorizovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa

a) vydaných certifikátov o skúške návrhu a vydaných dodatkov,

b) odňatých schválení návrhu a doplnkových schválení.

VIII. Dokumentácia, ktorú výrobca predloží autorizovanej osobe

1. Tento bod sa vzťahuje na všetky postupy v bodoch I až VII.

2. Dokumentácia uvedená v bodoch I až VII obsahuje všetky príslušné údaje a prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody zariadenia s požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú.

3. Dokumentácia umožňuje pochopiť konštrukciu, výrobu a fungovanie zariadenia a umožňuje posúdiť zhodu s požiadavkami príslušných medzinárodných dokumentov.

4. Dokumentácia, ak je to potrebné vo vzťahu k posudzovaniu zhody, zahŕňa

a) všeobecný opis typu,

b) koncepčný zámer, stavebné a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov atď.,

c) opis a vysvetlenie potrebné na pochopenie týchto výkresov a schém vrátane funkcie zariadenia,

d) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných nestranných skúšok atď.,

e) nestranné protokoly o skúškach,

f) príručky na inštaláciu, používanie a údržbu.

5. Dokumentácia návrhu podľa potreby obsahuje

a) overenia týkajúce sa zariadenia zabudovaného v zariadení,

b) overenia a certifikáty týkajúce sa metód výroby a/alebo kontroly a/alebo monitorovania zariadenia,

c) akýkoľvek iný dokument, ktorý by mohol autorizovanej osobe pomôcť zvýšiť úroveň posudzovania.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

Minimálne kritériá na autorizované osoby

1. Autorizovaná osoba spĺňa požiadavky príslušných slovenských technických noriem.

2. Autorizovaná osoba je nezávislá a nie je kontrolovaná výrobcom ani dodávateľmi.

3. Autorizovaná osoba pôsobí na území Európskej únie.

4. Tam, kde autorizovaná osoba vydáva v mene členského štátu Európskej únie schválenia typu, členský štát Európskej únie zabezpečí, aby bola kvalifikácia, skúsenosti a personálne obsadenie autorizovanej osoby také, aby jej umožňovali vydávať schválenia typu, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti.

5. Autorizovaná osoba zabezpečuje námorné expertízy.

6. Autorizovaná osoba je splnomocnená vykonávať postupy posudzovania zhody pre každého, kto pôsobí na území Európskej únie alebo mimo tohto územia.

7. Autorizovaná osoba môže vykonávať postupy posudzovania zhody v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie alebo v štáte mimo Európskej únie, využívajúc domáce zdroje alebo zamestnancov svojich pobočiek v zahraničí.

8. Ak postupy posudzovania zhody vykonáva sesterská spoločnosť autorizovanej osoby, všetky dokumenty týkajúce sa postupov posudzovania zhody sú vydané v mene autorizovanej osoby, a nie v mene sesterskej spoločnosti.

9. Sesterská spoločnosť autorizovanej osoby, ktorá je etablovaná v inom členskom štáte Európskej únie, môže však vydať dokumenty týkajúce sa postupov posudzovania zhody, ak je oznámená v tomto členskom štáte Európskej únie.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

Značka zhody

Obrázok 04-1

Ak je značka zhody zmenšená alebo zväčšená, rešpektujú sa proporcie dané na obrázku.

Rôzne komponenty značky zhody majú rovnaké vertikálne rozmery, ktoré sú najmenej 5 mm.

Najmenší rozmer značky zhody sa nemusí dodržať pri malých zariadeniach.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3) v znení smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4), smernice Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 (Ú. v. ES L 204, 28. 7. 2001), smernice 2002/75/ES z 2. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7).

2. Smernica Komisie 2008/67/ES z 30. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 171, 1. 7. 2008).

3. Smernica Komisie 2009/26/ES zo 6. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 113, 6. 5. 2009).

4. Smernica Komisie 2010/68/EÚ z 22. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 305, 20. 11. 2010).

5. Smernica Komisie 2011/75/EÚ z 2. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2011).

6. Smernica Komisie 2012/32/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 312, 10. 11. 2012).

7. Smernica Komisie 2013/52/EÚ z 30. októbra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2013).

8. Smernica Komisie 2014/93/EÚ z 18. júla 2014, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 220, 25. 7. 2014).

9. Smernica Komisie 2015/559/EÚ z 9. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 95, 10. 4. 2015).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.

2) § 2 písm. g) zákona č. 435/2000 Z. z.

3) Napríklad body č. 2, 5 až 7 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z. zmluvné dokumenty Medzinárodnej námornej organizácie, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika a ktoré ku dňu rozdelenia nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku.

4) Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.; kapitola IV Dohovoru Solas 1984 upravená vzhľadom na Globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) v roku 1988.

5) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

1) Časť 1.3 STN EN 62388 (2007).

2) ISO 15372 (2000).

3) ISO 5489 (2008).

4) STN EN ISO 8729 (2001).

5) STN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7 + A1 (2008), STN EN 3-8 (2007) + STN EN 3-8/AC (2008), STN EN 3-9 (2007) + STN EN 3-9/AC (2008).

6) Článok 1.3 STN EN 62388 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6778).

7) ISO 15372 (2000).

8) ISO 5489 (2008).

9) ISO 8729-1 (2010), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

10) STN EN 3-7+A1 (2008) Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (92 0501), STN EN 3-8 (2007) Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší (92 0501) + STN EN 3-8/AC (2008) (92 0501), STN EN 3-9 (2007) Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2 (92 0501) + STN EN 3-9/AC (2008) (92 0501), STN EN 3-10 (2010)Prenosné hasiace prístroje. Časť 10: Ustanovenia o posudzovaní zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3-7 (92 0501).

11) STN EN 469 (2006) Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu na zdolávanie požiaru (83 2756) + STN EN 469/A1 (2007) + STN EN 469/AC (2007) (83 2756).

12) STN EN 1486 (2008)Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie ohňa (83 2747).

13) ISO 15538 (2001) úroveň 2.

14) STN EN 15090 (2012) Obuv pre hasičov (83 2514).

15) STN EN 659+A1 (2008) Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný text) (83 2327) + STN EN 659+A1/AC (2009) (83 2327).

16) STN EN 443 (2008)Prilby pre hasičov na zdolávanie požiarov v budovách a v iných stavbách (92 1003).

17) STN EN 136 (2001) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie (83 2210) + STN EN 136/AC (2010) (83 2210), STN EN 137 (2007)Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2218).

18) ISO 23269-3 (2011).

19) STN EN 14593-1 (2005) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 1: Prístroje s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2275), STN EN 14593-2 (2005) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 2: Prístroje s polmaskou s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2275), STN EN 14594 (2006)Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s kontinuálnym prietokom vzduchu. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2207).

20) EN ISO 16852 (2011) Poistné armatúry proti prenosu plameňa. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich používaní (ISO 16852: 2008 + Cor 1: 2008 + Cor 2: 2009) (38 9671), ISO 15364 (2007).

21) pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.

22) STN EN ISO 10497 (2010) Skúšky armatúr. Požiadavky na typovú skúšku požiarnej odolnosti (ISO 10497: 2010) (13 0105).

23) STN EN ISO 15540 (2002) Lode a námorná technológia. Požiarna odolnosť hadicových zostáv. Skúšobné metódy (ISO 15540: 1999) (32 3207), STN EN ISO 15541 (2002) Lode a námorná technológia. Požiarna odolnosť hadicových zostáv. Požiadavky na skúšobnú lavicu (ISO 15541: 1999) (32 6714).

24) ISO 19921 (2005), ISO 19922 (2005).

25) ISO 6182-1 (2004).

26) STN EN 12259-1+A1 (2003) Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery (92 0407) + STN EN 12259-1+A1/A2 (2004) (92 0407) + STN EN 12259-1+A1/A3 (2006) (92 0407).

27) STN EN 14540+A1 (2007) Požiarne hadice. Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov (Konsolidovaný text) (92 0412).

28) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

29) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320).

30) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320), STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320) + STN EN 60079-0/A11 (2014) (33 2320) STN EN 60079-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d" (33 2320), STN EN 60079-10-1 (2009) Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (33 2320), STN EN 60079-11 (2012) Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou "i" (33 2320), STN EN 60079-15 (2011) Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n" (33 2320), STN EN 60079-26 (2007) Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga (33 2320).

31) ISO 15370 (2010).

32) ISO 23269-1 (2008).

33) STN EN 402 (2004) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s tvárovou maskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2272).

34) STN EN 1146 (2006) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2283).

35) STN EN 13794 (2004) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie (83 2270).

36) ISO 15371 (2009).

37) STN EN 54-2+AC (2001) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie (92 0404) + STN EN 54-2+AC/A1 (2007) (92 0404).

38) STN EN 54-4+AC (2001) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia (92 0404) + STN EN 54-4+AC/A1 (2003) (92 0404) + STN EN 54-4+AC/A2 (2007) (92 0404).

39) STN EN 54-5 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové hlásiče (92 0404) + STN EN 54-5/A1 (2003) (92 0404).

40) STN EN 54-7 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu (92 0404) + STN EN 54-7/A1 (2003) (92 0404) + STN EN 54-7/A2 (2007) (92 0404).

41) STN EN 54-10 (2003) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče (92 0404) + STN EN 54-10/A1 (2006) (92 0404).

42) STN EN 54-11 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru (92 0404) + STN EN 54-11/A1 (2006) (92 0404).

43) STN EN 54-17 (2006) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu (92 0404).

44) STN EN 54-18 (2006) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu + STN EN 54-18/AC (2007) (92 0404).

45) STN EN 60332-1-2 (2005) Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň (34 7101), IEC 60092-376 (2003).

46) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

47) STN EN 1866-1 (2008) Pojazdné hasiace prístroje. Časť 1: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy (92 0510). STN EN 1866-3 (2013) Pojazdné hasiace prístroje. Časť 3: Požiadavky na zostavu, konštrukciu a odolnosť proti tlaku hasiacich prístrojov CO2 v súlade s požiadavkami EN 1866-1 (92 0510).

48) ISO 11601 (2008).

49) STN EN 54-3 (2003) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru (92 0404) + STN EN 54-3/A1 (2003) (92 0404) + STN EN 54-3/A2 (2007) (92 0404), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

50) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

51) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330).

52) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320).

53) STN EN 15182-1+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) (92 0630), STN EN 15182-2+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 2: Kombinované prúdnice PN 16 (Konsolidovaný text) (92 0630).

54) STN EN 15182-1+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) (92 0630), STN EN 15182-3+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 3: Prúdnice PN 16 s plným prúdom a (alebo) s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku (Konsolidovaný text) (92 0630).

55) STN EN 671-1 (2002)Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia. Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou (92 0403).

56) STN EN 54-20 (2007) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče (92 0404) + STN EN 54-20/AC (2010) (92 0404).

57) STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320).

58) STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320) + STN EN 60079-0/A11 (2014) (33 2320), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).

59) STN EN 13565-1+A1 (2008) Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty (Konsolidovaný text) (92 0409).

60) STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790)

61) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov (32 6790), STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou (32 6781), STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790), STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790), STN EN 61162-450 (2011) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie (32 6790).

62) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

63) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22090-2 (2004) + oprava 1 (2005), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

64) STN EN ISO 8728 (2001) Lode a námorná technológia. Námorné gyrokompasy (ISO 8728: 1997) (32 6712), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

65) STN EN ISO 9875 (2001) Lode a námorná technológia. Námorné hydroakustické zariadenie (ISO 9875: 2000) (32 6720) + STN EN ISO 9875/AC (2011) (32 6720), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

66) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61023 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Námorné zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6722), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

67) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 20672 (2007), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

68) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

69) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

70) ISO 11674 (2006), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

71) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61097-1 (2008) Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 1: Radarový odpovedač na vyhľadávanie a záchranu na mori (SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6785).

72) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 20673 (2007), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

73) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22554 (2007), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

74) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22555 (2007), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

75) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigacné a rádiokomunikacné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

76) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61996-1 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 1: Záznamník údajov o plavbe (VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok (32 6791), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

77) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61174 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Elektronické zobrazovanie máp a informačný systém (ECDIS). Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6786), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

78) ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

79) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61993-2 (2002) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatické identifikačné systémy (AIS). Časť 2: Prístroje triedy A univerzálneho automatického identifikačného systému (AIS) pre lode. Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť, skúšobné postupy a požadované výsledky skúšok (32 6787), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

80) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62065 (2002) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systémy riadenia dráhy. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Metódy merania a vyžadované výsledky skúšok (32 6792), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

81) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 62388 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6778).

82) ISO 8729-1 (2010), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

83) ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

84) ISO 22090-3 (2004) vrátane opravy 1 (2005), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

85) ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

86) ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

87) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).

88) ISO 22090-1 (2002) vrátane opravy 1 (2005), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

89) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61996-2 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 2: Zjednodušený záznamník údajov o plavbe (S-VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok (32 6791), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

90) ISO 799 (2004).

91) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

92) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

93) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), ISO 25861 (2007).

94) ISO 8729-2 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

95) ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

96) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61097-14 (2010) Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 14: AIS vysielač na vyhľadávanie a záchranu (AIS-SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6785), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).

97) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-3 (2010) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 3: Galileo. Prijímacie zariadenia. Požiadavky na prevádzku, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).)

98) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 62616 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Palubný navigačný strážny poplašný systém (BNWAS) (32 6794).

99) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), ISO 14859 (2012).

100) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 61924 (2007) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrované navigačné systémy. Prevádzkové a výkonové požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6780).

101) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843), STN EN 301 925 V1.4.1 (2013) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Technické charakteristiky a metódy merania (87 1925).

102) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.4.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF) (87 1033), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843).

103) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 065-1 V1.2.1 (2009) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania (87 0065), STN EN 301 843-4 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové priamotlačiace (NBDP) prijímače NAVTEX (87 1843).

104) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN ETS 300 460 (2000) Družicové zemské stanice a systémy (SES). Námorné pohyblivé zemské stanice (MMESs) pracujúce v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDCs) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické vlastnosti a metódy merania (87 0460) + STN ETS 300 460/A1 (2000) (87 0460), STN EN 300 829 V.1.1.1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) (87 0829), STN EN 301 843-1 V1.3.1 (2013) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky (87 1843).

105) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 067 (1994) Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0067) + STN ETS 300 067/A1 (1994) (87 0067).

106) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 066 V1.3.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Voľne plávajúce námorné družicové núdzové rádiomajáky polohy (EPIRB) určené na použitie v pásme od 406,0 MHz do 406,1 MHz. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0066).

107) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), NAMIESTO: - STN EN 300 373-1 V1.4.1 (2014) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy (87 0373), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).

108) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.4.1 (2014) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF (87 1033), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).

109) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

110) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 460 (2000) Družicové zemské stanice a systémy (SES). Námorné pohyblivé zemské stanice (MMESs) pracujúce v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDCs) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické vlastnosti a metódy merania (87 0460) + STN ETS 300 460/A1 (2000) (87 0460), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) (87 0829), STN EN 301 843-1 V1.3.1 (2013) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky (87 1843).

111) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 067 (1994) Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0067) + STN ETS 300 067/A1 (1994) (87 0067), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 300 373-1 V1.4.1 (2014) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy (87 0373), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).

112) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.4.1 (2014) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF (87 1033), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).

113) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 225 V1.4.1 (2005) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania prenosných rádiotelefónnych prístrojov na VKV pre záchranné plavidlá (87 0225), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843).

114) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 466 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania na dvojcestných radiotelefónnych VHF prístrojoch určených na pevné zabudovanie do záchranných plavidiel (87 1466).

115) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 61097-13 (2003).

116) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 14744 (2006) Lode vnútrozemskej plavby a námorné lode. Navigačné svetlá (32 6721) + STN EN 14744/AC (2007) (32 6721).

117) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 (2011), IEC 60529 (2001).

118) Súbor STN EN 60079 Výbušné atmosféry (33 2320).

119) STN EN 943-1 (2003) Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované, plynotesné (typ 1) a neplynotesné (typ 2) protichemické ochranné obleky (83 2742) + STN EN 943-1/AC (2010) (83 2742), STN EN 943-2 (2003) Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 2: Funkčné požiadavky na plynotesné (typ 1) protichemické ochranné obleky pre záchranné zbory (ET) (83 2742), STN EN ISO 6529 (2002) Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Zisťovanie odolnosti materiálov ochranných odevov proti permeácii kvapalín a plynov (ISO 6529: 2001) (83 2730), STN EN ISO 6530 (2005) Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Metóda skúšania odolnosti materiálov proti prieniku kvapalín (ISO 6530: 2005) (83 2732), STN EN 14605+A1 (2009) Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text) (83 2736).

120) STN EN 12094-1 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia (92 0406).

121) STN EN 12094-2 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia (92 0406).

122) STN EN 12094-3 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie (92 0406).

123) STN EN 12094-4 (2005) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby (92 0406).

124) STN EN 12094-5 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich ovládače (92 0406).

125) STN EN 12094-6 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia (92 0406).

126) STN EN 12094-7 (2002) Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO2 (92 0406) + STN EN 12094-7/A1 (2005) (92 0406).

127) STN EN 12094-8 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na prípojky (92 0406).

128) STN EN 12094-10 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače (92 0406).

129) STN EN 12094-11 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické vážiace zariadenia (92 0406).

130) STN EN 12094-13 (2003) Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily (92 0406).

131) STN EN 12094-16 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 16: Požiadavky a skúšobné metódy na odorizačné zariadenia v nízkotlakových zariadeniach na CO2 (92 0406).

132) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 k IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

133) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).

134) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

135) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790). STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).

136) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).

137) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 688 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické vlastnosti a metódy merania pevných a prenosných zariadení VHF prevádzkovaných v pásmach 121,5 MHz a 123,1 MHz (87 1688).

138) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 688 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické vlastnosti a metódy merania pevných a prenosných zariadení VHF prevádzkovaných v pásmach 121,5 MHz a 123,1 MHz.