Nariadenie vlády č. 297/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/2009
Platnosť od 21.07.2009
Účinnosť od 21.07.2009

OBSAH

297

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 v druhom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 21. júla 2009 v súlade s postupom schválenia typu podľa doterajších predpisov, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode Spoločenstva do 21. júla 2011.“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ČASŤ A

Zoznam skratiek

COLREG – Dohovor o medzinárodných Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori

COMSAR – podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie pre pátranie a záchranu

EN – európska norma

ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

ICAO – Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia

IMO – Medzinárodná námorná organizácia

ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ITU – Medzinárodná telekomunikačná únia

Kódex FSS – medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy

Kódex FTP – medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov

Kódex HSC – kódex o vysokorýchlostných plavidlách

Kódex IBC – medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru

LSA – záchranný prostriedok

MARPOL – Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí

MEPC – Výbor pre ochranu morského prostredia

MSC – Výbor bezpečnosti námornej dopravy

SOLAS – Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori

ČASŤ A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

Vysvetlivky pre časť A.1

a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v uplatňovateľných požiadavkách medzinárodných dohovorov a rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2.

b) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatňovateľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií.

c) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia.

d) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s osvedčením o skúške projektu.

e) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté dopravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1. Záchranné prostriedky

Položka čísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/1.1Záchranné kolesá— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/7
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.2Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky:
— pre záchranné
plavidlá
a pohotovostné
člny
— pre záchranné
kolesá
— pre záchranné
vesty
— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/7
— nariadenie III/22
— nariadenie III/26
— nariadenie III/32
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO. MSC.48(66)-(kódex LSA) II, IV
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 885
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
(okrem požiadaviek na batérie špecifikovaných v technickej norme,1) ktoré sa týkajú len svetiel pre záchranné vesty)
 XXX  
A.1/1.3Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/7
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81(70) XXX  
A.1/1.4Záchranné vesty— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/7
— nariadenie III/22
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
 HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 922
—  IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81(70)
 
(okrem požiadaviek na batérie
špecifikovaných v technickej norme,1)
ktoré sa týkajú len svetiel pre
záchranné vesty)
 XXX  
A.1/1.5Vodovzdorné ochranné obleky, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/7
— nariadenie III/22
— nariadenie III/32
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
 
— technická norma2)
 
 XXX  
A.1/1.6Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/7
— nariadenie III/22
— nariadenie III/32
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
— technická norma 3
 XXX  
A.1/1.7Tepelné ochranné prostriedky— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/22
— nariadenie III/32
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.8Padákové svetlice (pyrotechnické)— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
 
 
 
 
 
 
— nariadenie III/6
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.9 Ručná fakľa (pyrotechnická) — nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.10Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.11Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/18
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VII
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník. 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
           
A.1/1.12Nafukovacie záchranné plte— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/13
— nariadenie III/21
— nariadenie III/26
— nariadenie III/31
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 811
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.13Pevné záchranné plte— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/21
— nariadenie III/26
— nariadenie III/31
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 811
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
 
— IMO MSC/obežník 1006
 XXX  
A.1/1.14Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu

— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/26
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 809 vrátane
dod. 1
— IMO MSC/obežník 811
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81(70)
 
— IMO MSC/obežník 809 vrátane dod. 1
 
— IMO MSC/obežník 1006
 XXX  
A.1/1.15Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/26
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
— HSC 1994) 8, príloha 10
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
— LSA) I, IV
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
— HSC 2000) 8, príloha 11
— IMO MSC/obežník 809 vrátane
— dod. 1
— IMO MSC/obežník 811
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81(70)
 
— IMO MSC/obežník 809 vrátane dod. 1
 
— IMO MSC/obežník 1006
 XXX  
A.1/1.16Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/13
— nariadenie III/26
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
— rezolúcia IMO MSC.9 7(73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 811
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.17Záchranné člny— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/21
— nariadenie III/31
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980

— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
 
— IMO MSC/obežník 1006
 X XX 
A.1/1.18Pevné pohotovostné člny— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/21
— nariadenie III/31
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, V
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
 
— IMO MSC/obežník 1006
 
 X XX 

A.1/1.19
Nafukovacie pohotovostné člny— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/21
— nariadenie III/31
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
— technická norma3)
 
 X XX 
A.1/1.20Rýchle pohotovostné člny— nariadenie III/4
 
— nariadenie III/26
— nariadenie III/34
— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, V
— IMO MSC/obežník 809 vrátane
dod. 1
— IMO MSC/obežník 980
— IMO MSC/obežník 1016
— IMO MSC/obežník 1094
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
— IMO MSC/obežník 1006
— technická norma3)
 X XX 
A.1/1.21Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits)— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/23
— nariadenie III/33
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXXX 
A.1/1.22Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá

Presunuté do A.2/1.3
A.1/1.23Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom (free fall)— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/16
— nariadenie III/23
— nariadenie III/33
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXXX 
A.1/1.24Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte
 
(Davits)
— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/12
— nariadenie III/16
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXXX 
A.1/1.25Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny

(Davits)
— nariadenie III/4
 
— nariadenie III/26
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.48(66) (kódex LSA) I, VI
— IMO MSC/obežník 809 vrátane
dod. 1
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXXX 
A.1/1.26Uvoľňovací mechanizmus pre
–– záchranné člny, záchranárske člny a
–– záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom


— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/16
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV, VI
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.27Lodné evakuačné systémy — nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/15
— nariadenie III/26
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) X XX 
A.1/1.28Záchranné prostriedky — nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/26
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
— IMO MSC/obežník 810
 X X  
A.1/1.29Naloďovacie rebríkyPresunuté do A.2/1.4
A.1/1.30Reflexné materiály— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO A.658 (16) XXX  
A.1/1.31Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
Presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A.1/1.32Radarový transpondér
9 GHz (SART)
Presunuté do A.1/4.18
A.1/1.33Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
 
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV, V
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
— rezolúcia IMO MSC.164 (78)
— IMO MSC/obežník 980
— technická norma 4) XXXX 
A.1/1.34Kompas pre záchranné člny a záchranárske člnyPresunuté do A.1/4.23
A.1/1.35Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člnyPresunuté do A.1/3.38

A.1/1.36
Hnací motor pre záchranné člny
a záchranárske člny
— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.37Závesný motor pre záchranárske člny

— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V
— rezolúcia IMO MSC.81 (70) XXX  
A.1/1.38Pátracie svetlomety
používané
v záchranných
a pohotovostných
člnoch
— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)      
A.1/1.39Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
— rezolúcia IMO MSC.9 7(73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
— IMO MSC/obežník 980
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
— príloha 10
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
— príloha 11
 X X  
A.1/1.40Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda— nariadenie V/23— nariadenie V/23
— rez. IMO A.889(21)
— IMO MSC/obežník 773
— IMO MSC/obežník 980
— technická norma 5) XXX  
A.1/1.41
(Nová
položka)
Navijaky pre
záchranné plavidlá
a pohotovostné člny
— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
— nariadenie III/16
— nariadenie III/17
— nariadenie III/23
— nariadenie III/24
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
— rezolúcia IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
— rezolúcia IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
— rezolúcia IMO MSC.81 (70)
 XXXX 
A.1/1.42
(Nová
položka)
Lodivodský rebrík

— nariadenie V/23
— nariadenie X/3
— nariadenie V/23
— rezolúcia IMO A.889 (21)
— rezolúcia IMO MSC/obežník 528/rev.1
— rezolúcia IMO A.889 (21) XXXX 

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Položka čísloNázov položkyNariadenie MARPOL 73/78 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné predpisy
 MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/2.1 Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 ppm— príloha I nariadenia
 16 ods. 4
— príloha I nariadenia
 16 ods. 5
— zmenená
a doplnená príloha I
nariadenia 14.6
— zmenená a
doplnená príloha I
nariadenia 14.7
— príloha I nariadenia 16(1)
— príloha I nariadenia 16(2)
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia 14.1
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia 14.2
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia 14.3
— rezolúcia IMO MEPC.60
 (33)
— rezolúcia IMO MEPC.107 
 (49)
 XXX  
A.1/2.2Detektor výskytu ropnej látky vo vode

— príloha I nariadenia
  15 ods. 3 písm. b)
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia
 32
— príloha I nariadenia
  15 ods. 3 písm. b)
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia 32
— rezolúcia IMO
 MEPC.5(XIII)
 XXX  
A.1/2.3Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode

— príloha I nariadenia
  16 ods. 5
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia
 14.7
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia
 14.7
— príloha I nariadenia
  16 ods. 1 a 2
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia 14.1
a 14.2
— rezolúcia IMO
 MEPC.60(33)
— rezolúcia IMO
 MEPC.107(49)
 XXX  
A.1/2.5Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné cisternové lode— príloha I nariadenia 15 ods. 3 písm. a)
— zmenená a doplnená príloha I nariadenia 31.2
— zmenená a doplnená príloha I nariadenia 31.3
— príloha I nariadenia 15
 ods. 3
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia 31.2
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia 31.3
— zmenená a doplnená
príloha I nariadenia 31.4
— rezolúcia IMO
 MEPC.108(49)
 XXX  
A.1/2.6Odpadové systémy— príloha IV
nariadenia 9
— zmenená a doplnená
príloha IV nariadenia 9
— rezolúcia IMO
 MEPC.2(VI)
 XXX  
A.1/2.7Palubné spaľovacie pece— príloha VI
nariadenia 16
ods. 2 písm. a)
— príloha VI
nariadenia 16
— príloha VI nariadenia 16
ods. 2 písm. a)
— príloha VI nariadenia 16
— rezolúcia IMO
 MEPC.76(40)
 XXXX 

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Položka čísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy
 SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/3.1 Základné palubné obloženie— nariadenie II-2/4
— nariadenie II-2/6
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/4
— nariadenie II-2/6
— rezolúcia IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 A.653(16)
— rezolúcia IMO
 A.687(17)
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)- (kódex FTP)
— IMO MSC/obežník 916
— IMO MSC/obežník
 1004
 X    
A.1/3.2Prenosné hasiace prístroje— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)- (kódex FSS) 4
— nariadenie II-2/10
— nariadenie II-2/19
— nariadenie II-2/20
— rezolúcia IMO A.951(23)
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)- (kódex HSC 
 1994) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98
 (73)- (kódex FSS) 4
— technická norma6) XXX  
A.1/3.3 Protipožiarne vybavenie: ochranný odev
(ochrana proti vysokým teplotám)
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)- (kódex FSS) 3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)- (kódex HSC 
 1994) 7
— rezolúcia IMO
  MSC.97(73)- (kódex HSC 
 2000) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)- (kódex FSS)
 3
— technická norma7)
alebo
— technická norma 8)
 XXX  
A.1/3.4Protipožiarne vybavenie: čižmy— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
— MSC.98(73)-(kódex FSS) 3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO
  MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia MO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
— technická norma9])
 
 XXX  
A.1/3.5 Protipožiarne vybavenie: rukavice— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
MSC.98 (73)-(kódex
FSS) 3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
— technická norma 10)
 
 XXX  
A.1/3.6Protipožiarne vybavenie: prilba— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-(kódex
FSS) 3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
— technická norma 11)
 
 XXX  
A.1/3.7Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu
Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rez. IMO
 MSC.98(73)-(kódex
FSS) 3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
— technická norma 12)
 
 XXX  
A.1/3.8Dýchací prístroj pre
protidymovú prilbu
alebo protidymovú
masku
Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.
— nariadenie X/3
 
Poznámka: Táto
položka nie je zahrnutá
do novej
kapitoly II-2 predpisov
[rezolúcia IMO MSC.99(73)] alebo
kódex FSS
[rezolúcia IMO MSC.98 (73)].
— rezolúcia MO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia MO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— technická norma 13) XXX  
A.1/3.9Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť
— nariadenie II-2/7
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 8
— nariadenie II-2/7
— nariadenie II-2/9
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-
 (kódex FSS) 8
— rezolúcia IMO
 A.800(19)
 XXXX 
A.1/3.10Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
Presunuté do A.2/3.11 
A.1/3.11Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť proti ohňu
— Deliace plochy
triedy A
— Deliace plochy
triedy B
Deliace plochy triedy A
— nariadenie II-2/3.2
Deliace plochy triedy B
— nariadenie II-2/3.4
— nariadenie II-2/9 a
Deliace plochy triedy A
— nariadenie II-2/3.2
Deliace plochy triedy B
— nariadenie II-2/3.4
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)- (kódex
 FTP)
— IMO MSC/obežník
 1120
 XXX  
A.1/3.12Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a tiež úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia— nariadenie II-2/4
— nariadenie II-2/16
— nariadenie II-2/4
— nariadenie II-2/16
— technická norma 14)
— IMO MSC/obežník 677
— IMO MSC/obežník
 1009
   X  
A.1/3.13Nehorľavé materiály — nariadenie II-2/3
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/5
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
 1120
 XXX  
A.1/3.14Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“ alebo „B“
— nariadenie II-2/9— nariadenie II-2/9— rezolúcia IMO
  A.754(18)
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
 1120
 XXX  
A.1/3.15Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
— potrubie a armatúry
— ventily
— zostavy ohybného
potrubia
— nariadenie II-2/4
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/4
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7, 10
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7.10
— rezolúcia IMO
 A.753(18)
— technická norma 15)
 
 XXX  
A.1/3.16Požiarne dvere— nariadenie II-2/9— nariadenie II-2/9— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
 1120
 XXX  
A.1/3.17Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí
Poznámka: Ak sa v 2.
stĺpci používa termín
„systémové komponenty“,
môže to znamenať, že na
zabezpečenie plnenia
medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
— nariadenie II-2/9
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/9
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.18Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa
 
— dekoračné obklady
— náterové systémy
— podlahové krytiny
— izolačné kryty potrubia
— adhezíva použité pri
výrobe deliacich
 plôch triedy „B“ a „C“
— horľavé kanály
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/5
— nariadenie II-2/6
— nariadenie II-2/9
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/5
— nariadenie II-2/6
— nariadenie II-2/9
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
  MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník 916
— IMO MSC/obežník
 1004
— IMO MSC/obežník
  1036
— IMO MSC/obežník
  1120
— technická norma 16)
 
Poznámka:
Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou.17)
 XXX  
A.1/3.19Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky
 
(Názov zodpovedá požiadavkám SOLAS)
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/9
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/9
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.20Čalúnený nábytok
 
(Názov zodpovedá požiadavkám SOLAS)
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/5
— nariadenie II-2/9
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/5
— nariadenie II-2/9
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.21Posteľná bielizeň
 
(Názov zodpovedá požiadavkám SOLAS)
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/9
— nariadenia X/3
— nariadenie II-2/3
— nariadenie II-2/9
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.22Požiarne klapky— nariadenie II-2/9
 
— nariadenie II-2/9
 
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
  1120
 XXX  
A.1/3.23Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“
Presunuté do A.1/3.26
A.1/3.24Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“
Presunuté do A.1/3.26
A.1/3.25Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“
— nariadenie II-2/9— nariadenie II-2/9
— IMO MSC/obežník 847
— IMO MSC/obežník 1120
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
  1004
— IMO MSC/obežník
  1036
— IMO MSC/obežník
 1120
 XXX  
A.1/3.26Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
— trasy elektrických káblov
— potrubia, šachty, kanály
 atď.
— nariadenie II-2/9— nariadenie II-2/9— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
  1120
 XXX  
A.1/3.25Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“
— nariadenie II-2/9— nariadenie II-2/9
— IMO MSC/obežník 847
— IMO MSC/obežník 1120
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
  1004
— IMO MSC/obežník
  1036
— IMO MSC/obežník
 1120
 XXX  
A.1/3.26Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
— trasy elektrických káblov
— potrubia, šachty, kanály
 atď.
— nariadenie II-2/9— nariadenie II-2/9— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
  1120
 XXX  
A.1/3.27Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
— trasy elektrických káblov
— potrubia, šachty,
kanály atď.
— nariadenie II-2/9— nariadenie II-2/9— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— IMO MSC/obežník
 1120
 XXX  
A.1/3.28Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)— nariadenie II-2/7
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-
 (kódex FSS) 8
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-
(kódex FSS) 8
— technická norma 18)
  alebo
— technická norma 19)
 XXX  
A.1/3.29Požiarne hadice— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— technická norma 20) XXX  
A.1/3.30Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu
— nariadenie II-2/4
— nariadenie VI/3
— nariadenie II-2/4
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
— technická norma 21)
a podľa potreby buď
— kategória 1:
 (bezpečný priestor):
— technická norma22)
— kategória 2:
 (výbušné plynné prostredia):
— technická norma 23)
— IEC 60079-26 (2006)
 XXX  
A.1/3.31Dýzy pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)
— nariadenie X/3— IMO MSC/obežník 912
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.44 (65)
 XXXX 
A.1/3.32Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá— nariadenie X/3
 
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.33Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá— nariadenie X/3
 
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.34Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá— nariadenie X/3
 
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
  MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.35Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách— nariadenie X/3
 
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 A.754(18)
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.36Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách— nariadenie X/3
 
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
 A.754(18)
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.37Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
— trasy elektrických
káblov
— potrubia, šachty, kanály
atď.
— nariadenie X/3— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO
  A.754(18)
— rezolúcia IMO
  MSC.61(67)-
(kódex FTP)
 XXX  
A.1/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO A.951(23)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) I, IV, V
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8
— technická norma 24) XXX  
A.1/3.39Trysky pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A
a nákladové
čerpadlové priestory
— nariadenie II-2/10
 
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 7
— IMO MSC/obežník
  1165
 XXX  
A.1/3.40Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)— nariadenie II-2/13
— rezolúcia IMO
— MSC.98(73)-(kódex
FSS) 11
— nariadenie II-2/13
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 11
— rezolúcia IMO
 A.752(18)
alebo
— technická norma 25)
 
 XXXX 
A.1/3.41Pohotovostné núdzové dýchacie prístroje (EEBD)— nariadenie II-2/13
 
— nariadenie II-2/13.3.4
— nariadenie II-2/13.4.3
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
— IMO MSC/obežník 849
— technická norma 26) XXX  
A.1/3.42Komponenty systémov inertných plynov— nariadenie II-2/4
 
— nariadenie II-2/4
— rezolúcia IMO A.567(14)
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
— rezolúcia IMO MSC/obežník
847/kor. 1
— IMO MSC/obežník 1120
— IMO MSC/obežník 353
— rez. IMO MSC/obežník
— 450/rev. 1
— IMO MSC/obežník 485
 XXXX 
A.1/3.43Trysky protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)
— nariadenie II-2/1
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/1.2.2.3
— nariadenie II-2/10.6.4
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— technická norma 27)
 
 XXXX 
A.1/3.44Protipožiarne
vybavenie – záchranné lano
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
— MSC.98(73)-(kódex FSS) 3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
— rezolúcia IMO
 MSC.61(67)-
(kódex FTP)
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-
(kódex FSS)
 XXX  A.1/3.45
Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel a priestory nákladných čerpadiel
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
— MSC.98(73)-(kódex FSS) 5
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 5
— IMO MSC/obežník 848
 
— IMO MSC/obežník 848 XXX  
A.1/3.46Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov pre strojovne (aerosolové systémy)— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
— MSC.98(73)-(kódex FSS) 5
— IMO MSC/obežník 1007
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
- (kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
- (kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
- (kódex FSS) 5
— IMO MSC/obežník 1007
— IMO MSC/obežník 1007 XXX  
A.1/3.47Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel
(nová položka)
 
Poznámka:
Pevné penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou pre strojovne
a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia testovať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.
— nariadenie II-2/10
 
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 6
— IMO MSC/obežník 670 XXXX 
A.1/3.48Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ na lokálne použitie
 
(Trysky a výkonnostné
testy)
— nariadenie II-2/1
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/1
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— IMO MSC/obežník 913 XXX  
A.1/3.49Trysky pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
Hasiace systémy pre
riestory zvláštnej kategórie,
nákladné priestory roro,
ro-ro priestory
a priestory pre vozidlá
Presunuté do A.2/3.2
A.1/3.50Ochranný odev odolný proti chemikáliámPresunuté do A.2/3.9
A.1/3.51
Ex A.2/3.5
Ex A.2/3.6
Ex A.2/3.7
Ex A.2/3.16
Ex A.2/3.17
Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia,
služobné priestory,
ubytovacie priestory,
strojovne a neobsadené strojové priestory
— nariadenie II-2/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
— nariadenie II-2/7.2.2, nariadenie II-2/7.4
— nariadenie II-2/7.4.1
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
Kontrolné a indikačné zariadenia
Elektrické zariadenia v lodiach:
— technická norma 28)
Napájacie zariadenia:
— technická norma 29)
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
— technická norma 30)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
— technická norma 31)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
— technická norma 32)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
— technická norma 33)
A podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia v lodiach:
— technická norma 34)
 X
 
X
 
X
 
  
A.1/3.5.2
 
Ex A.2/3.1
Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
  MSC.98(73)-
(kódex FSS) 4
 
— nariadenie II-2/4
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 4
— technická norma 35)
 
XXX   
A.1/3.53
 
Ex A.2/3.18
 
 
 
 
 
Poplachové zariadenia— nariadenie II-2/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
— nariadenie II-2/7
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
— technická norma 36)XXX   
A.1/3.54
(Nová
položka)
Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu
— nariadenie VI/3— nariadenie II-2/4
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
— technická norma37)
a podľa potreby:
a) kategória 4:
(bezpečný priestor)
— technická norma38)
b) kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
— technická norma39)
XXX   

4. Navigačné zariadenia

Položka čísloNázov položkyNariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie““
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/4.1Magnetický kompas— nariadenie V/18— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.382(X)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— technická norma40)
 
 XXXX 
A.1/4.2Zariadenie na prenos údajov (kurzu) z magnetického kompasu— nariadenie V/18
— nariadenie V/19
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO MSC.116(73)
— technická norma41) XXXX 
A.1/4.3Gyrokompas— nariadenie V/18— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.424(XI)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— technická norma42) XXXX 
A.1/4.4Radarové zariadeniePresunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36
A.1/4.5Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)
Presunuté do A.1/4.34
A.1/4.6Akustický hĺbkomer— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.224(VII)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma43)
 
 XXXX 
A.1/4.7Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME)— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.824(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma44)
 
 XXXX 
A.1/4.8Indikátory polohy kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtulePresunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22
A.1/4.9Indikátor rýchlosti zatáčaniaPresunuté do A.2/4.26
A.1/4.10RádiogoniometerPoložka sa vypúšťa
A.1/4.11Zariadenie Loran-C — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.818(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma45)
 
 XXXX 
A.1/4.12Zariadenie Chayka— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.818(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma45) XXXX 
A.1/4.13Navigačné zariadenie
Decca
Položka sa vypúšťa
A.1/4.14Zariadenie GPS— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.819(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— rezolúcia IMO MSC.112(73)
— technická norma46)
 
 XXXX 
A.1/4.15Zariadenie GLONASS— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO MSC.113(73)
— technická norma47) XXXX 
A.1/4.16Systém regulácie kurzu HCS (predtým automatické kormidlové zariadenie)

— nariadenie V/18— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.342(IX)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— technická norma48) XXXX 
A.1/4.17Mechanický výťah pre
lodivodov
Presunuté do A.1/1.40
A.1/4.18Radarový transpondér 9 GHz (SART)— nariadenie III/4
— nariadenie IV/14
— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie III/6
— nariadenie IV/7
— rezolúcia IMO A.530(13)
— rezolúcia IMO A.802(19)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8.14
— ITU-R M.628-3 (11/93)
— technická norma49)
 
 XXXX 
A.1/4.19Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidláPresunuté do A.1/4.37
 
A.1/4.20Prístroj udávajúci polohu kormidlaPresunuté do A.2/4.27
A.1/4.21Otáčkomer vrtule

Presunuté do A.2/4.28
A.1/4.22Indikátor stúpania lodnej vrtulePresunuté do A.2/4.29
A.1/4.23 Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) IV, V
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8.13
— technická norma50) XXXX 
A.1/4.24Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné
plavidlá
Presunuté do A.1/4.37
A.1/4.25 Automatický
zakresľovací
prostriedok (ATA)
Presunuté do A.1/4.35
A.1/4.26 Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
Presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27Elektronický
zakresľovací
prostriedok (EPA)
Presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28Integrovaný mostíkový systémPresunuté do A.2/4.30
A.1/4.29
 
 
 
Zapisovač údajov o plavbe (VDR)
 
 
— nariadenie V/18
— nariadenie V/20
— nariadenie. X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/20
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.861(20)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma51) XXXX 
A.1/4.30Elektronický mapový displejový a informačný systém (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)

— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.817(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
[Zálohy ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, iba ak je táto
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali.]
— technická norma52)
 
 XXXX 
A.1/4.31Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá
 
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.821(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma53) XXXX 
A.1/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.74(69)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— ITU-R M. 1371-1(10/00)
 
Poznámka: ITU-R M. 1371-1
(10/00) príloha 3 sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO.
Res.MSC.74(69)
— technická norma54)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XXXX 
A.1/4.33Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)
— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.74(69)
— technická norma55)
 
 XXXX 
A.1/4.34Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA)— nariadenie V/18— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.278(VIII)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.823(19)
— rezolúcia IMO MSC.64(67)
— ITU-R M. 628-3(11/93)
— ITU-R M. 1177-3(06/03)
— technická norma56) XXXX 
A.1/4.35
 
 
 
 
 
 
Radarové zariadenie s automatickým zakresľovacím prostriedkom (ATA)
 
 
 
— nariadenie V/18
 
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.278(VIII)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.64(67)
— ITU-R M. 628-3(11/93)
— ITU-R M. 1177-3(06/03)
— technická norma57) XXXX 
A.1/4.36 Radarový elektronický zakresľovací prostriedok (EPA)— nariadenie V/18
 
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.278(VIII)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.64(67)
— ITU-R M. 628-3(11/93)
— ITU-R M. 1177-3(06/03)
— technická norma58)
 
 XXXX 
A.1/4.37Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO A.278(VIII)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.820(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.64(67)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— ITU-R M. 628-3(11/93)
— ITU-R M. 1177-3(06/03)
— technická norma59)
 XXXX 
A.1/4.38 Automatický radarový zakresľovací
prostriedok (ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO A.278(VIII)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.820(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.64(67)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— ITU-R M. 628-3(11/93)
— ITU-R M. 1177-3(06/03)
— technická norma60)
 
 XXXX 
A.1/4.39Radarový odrážač— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO MSC.164(78)
— technická norma61)
 
 XXXX 
A.1/4.40
Ex A.2/4.2
 
Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidlové zariadenie)— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
 
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.822(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
 
— technická norma62)
 
 XXXX 
A.1/4.41
Ex A.2/4.3
Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO MSC.116(73)
— technická norma63)
 
 XXXX 
A.1/4.42
Ex A.2/4.5
Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné
plavidlá
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
 
 
 
 
— technická norma64)
 
 XXXX 
A.1/4.43
Ex A.2/4.6
 
Prístroj pre nočné
videnie pre
vysokorýchlostné
plavidlá
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
 
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.94(72)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma65) XXXX 
A.1/4.44
Ex A.2/4.12
Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS
DGLONASS zariadenie
— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO MSC.114(73)
— technická norma66)
 
 XXXX 
A.1/4.45
Ex A.2/4.21
 
Mapové príslušenstvo
pre lodný radar
 
— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
 
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.817(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.64(67)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
 
— technická norma67) XXXX 
A.1/4.46
Ex A.2/4.22
Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)
— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— rezolúcia IMO MSC.116(73)
— technická norma68) XXXX 
A.1./4.47
(Nová
položka)
Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)— nariadenie V/20— nariadenie V/20
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.163(78)
— technická norma69)
 
 XXXX 

5. Rádiokomunikačné zariadenia
Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/Circ 862 a skúšobnými normami na výrobok, uprednostnia sa požiadavky IMO MSC/Circ 862.

č.Názov položkyNariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefónu— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.385(X)
— rezolúcia IMO A.524(13)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.803(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— ITU-R M.493-10 (05/00)
— ITU-R M.541-8 (10/97)
— ITU-R M.689-2 (11/93)
— technická norma70)
— IMO MSC/obežník 862
 
 XXXX 
A.1/5.2 VHF DSC strážny prijímač— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.803(19)
— rezolúcia. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— ITU-R M.493-10 (05/00)
— ITU-R M.541-8 (10/97)
— technická norma71) XXXX 
A.1/5.3Prijímač NAVTEX— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— rezolúcia IMO MSC.148(77)
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.540-2 (06/90)
— ITU-R M.625-3 (10/95)
— technická norma72) XXXX 
A.1/5.4Prijímač EGC— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.570(14)
— rezolúcia IMO A.664(16)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obežník 32
— technická norma73)
 
 XXXX 
A.1/5.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.699(17)
— rezolúcia IMO A.700(17)
— rezolúcia IMO A.806(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.491-1 (07/86)
— ITU-R M.492-6 (10/95)
— ITU-R M.540-2 (06/90)
— ITU-R M.625-3 (10/95)
— ITU-R M.688 (06/90)
— technická norma74)      
A.1/5.6406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.662(16)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.696(17)
— rezolúcia IMO A.810(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.633-2 (05/00)
— ITU-R M.690-1 (10/95)
— technická norma75)
 
Poznámka:
IMO MSC/obežník 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB.
      
A.1/5.7L-pásmový EPIRB
 (Inmarsat)
Presunuté do A.2/5.6
 
A.1/5.82 182 kHz
strážny prijímač
Položka sa vypúšťa
A.1/5.9Generátor dvojtónového
poplachového signálu
Položka sa vypúšťa
A.1/5.10MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu
 
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU, neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.
— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/9
— nariadenie IV/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.804(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.493-10 (05/00)
— ITU-R M.541-8 (10/97)
— technická norma76)
— IMO MSC/obežník 862
 XXXX 
A.1/5.11MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/9
— nariadenie IV/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.804(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.493-10 (05/00)
— ITU-R M.541-8 (10/97)
— ITU-R M.1173 (10/95)
— technická norma77)
 
 
 
 XXXX 
A.1/5.12Inmarsat-B SES— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.570(14)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.808(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— technická norma78)
— IMO MSC/obežník 862
 
 XXXX 
A.1/5.13Inmarsat-C SES— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.570(14)
— rezolúcia IMO A.664 (16), 
(uplatniteľné len v prípade, ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.807(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— technická norma79)
— IMO MSC/obežník 862
 
 XXXX 
A.1/5.14MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu
 
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.a rádiotelefóniu4)
— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
 
 
— nariadenie IV/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.806(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.476-5 (10/95)
— ITU-R M.491-1 (07/86)
— ITU-R M.492-6 (10/95)
— ITU-R M.493-10 (05/00)
— ITU-R M.541-8 (10/97)
— ITU-R M.625-3 (10/95)
— ITU-R M.1173 (10/95)
— technická norma80)
— IMO MSC/obežník 862
 
 XXXX 
A.1/5.15MF/HF DSC strážny prijímač— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.806(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.493-10 (05/00)
— ITU-R M.541-8 (10/97)
—  
— technická norma81)
 
 XXXX 
A.1/5.16Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/7
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— rezolúcia IMO MSC.80(70)
— IMO COMSAR obežník 32
— Dohovor ICAO, príloha 10
Rádiokomunikačné predpisy
— technická norma82)
 
 XXXX 
A.1/5.17Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá— nariadenie IV/14
— nariadenia X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie III/6
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8.14
— rezolúcia IMO MSC.149(77)
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— ITU-R M.542.1 (07/82)
— technická norma83)
 
 XXXX 
A.1/5.18
 
 
 
Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie III/6
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.809(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8.14
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— technická norma84)
 
 XXXX 
A1/5.19
Ex A.2/5.3
Inmarsat-F SES— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/10
— rezolúcia IMO A.570(14)
— rezolúcia IMO A.808(19)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— technická norma85)
— IMO MSC/obežník 862
 XXXX 

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

č.Názov položkyNariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.1/6.1
Ex A.2/6.1
Navigačné svetlá— COLREG
Príloha I/14
— príloha I/14
— rez. IMO A.694(17)
— technická norma86)
 
 XXXX 

ČASŤ A.2

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ TESTOVACIE NORMY

1. Záchranné prostriedky

č.Názov položkyNariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/1.1Radarové odrážače pre záchranné plte— nariadenie III/4
— nariadenie III/34
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA)
       
A.2/1.2Materiál na vodovzdorné ochranné odevy— nariadenie III/4
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA)
       
A.2/1.3
 
Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá— nariadenie III/4
— nariadenie III/34
— nariadenie III/13
— nariadenie III/16
— nariadenie III/26
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8
— rezolúcia IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) I, IV, VI
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8
— IMO MSC/obežník 980
       
A.2./1.4Naloďovacie rebríky— nariadenie III/4
— nariadenie X/3
— nariadenie III/34
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— technická norma87)
 
      
A.2/1.5
Ex A.2/1.3
Zvukový poplachový systém núteného odposluchu poplachového signálu a hovoreného slova (pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)
— nariadenie III/6— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— IMO MSC/obežník 808
       

2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora

Položka čísloNázov položkyNariadenie MARPOL
73/78, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/2.1Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx— príloha VI nariadenia 13
— technický kódex NOx
— príloha VI nariadenia 13
technický kódex NOx
       
A.2/2.2Palubné čistiace systémy výfukových plynov— príloha VI
nariadenia 13.3 b) i)
— príloha VI
nariadenia 14.4 b)
— príloha VI nariadenia 13.3 b)
 i)
príloha VI nariadenia 14.4 b)
— rezolúcia IMO MEPC.130(55)      
A.2/2.3Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx — príloha VI
nariadenia 13.3 b) ii)
— príloha VI nariadenia 13.3 b)
 ii)
       
A.2/2.4Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx— príloha VI
nariadenia 14.4 c)
— príloha VI nariadenia 14.4 c)       
A.2/2.5Systémy ovládania
vodnej záťaže
  — rezolúcia IMO MEPC.125(53)
— rezolúcia IMO MEPC.126(53)
      

3. Zariadenia požiarnej ochrany

č.Názov položkyNariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normyModuly posudzovania zhody
b+cb+db+eb+fgh
123456
A.2/3.1Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístrojePresunuté do A.1/3.52  
A.2/3.2Trysky pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory roro,
ro-ro priestory
a priestory pre vozidlá
— nariadenie II-2/19
— nariadenie II-2/20
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-
(kódex FSS) 7
— nariadenie II-2/19
— nariadenie II-2/20
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 7
— rezolúcia IMO A.123(V)
— IMO MSC/obežník 914
      
A.2/3.3Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)— nariadenie II-1/44
— nariadenie X/3
— nariadenie II-1/44
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
       
A.2/3.4Viacúčelové trysky
(rozprašovacie/ prúdové)
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
       
A.2/3.5Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestoryPresunuté do A.1/3.51      
A.2/3.6Indikátory dymuPresunuté do A.1/3.51      
A.2/3.7Indikátory teploty (nadmernej) Presunuté do A.1/3.51      
A.2/3.8Elektrické bezpečnostné svietidlo— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-
(kódex FSS)
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
— IEC publikácia 79
 
      
A.2/3.9
Ex A.1/3.50
Ochranný odev
odolný proti chemikáliám
— nariadenie II-2/19— nariadenie II-2/19
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— technická norma88)
— IMO MSC/obežník 1120
      
A.2/3.10Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy
Presunuté do A.1/3.40      
A.2/3.11Trysky pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.98(73)-
(kódex FSS)
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS
 
       
A.2/3.12Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje pre
strojovne a nákladové
čerpadlové priestory
Presunuté do A.1/3.45
 
 
  
 
 
  
 
 
 
      
A.2/3.13Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
— technická norma89)
 
      
A.2/3.14Požiarne hadice (na bubnoch)— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— technická norma90)
 
      
A.2/3.15Hlásne dymové systémy s odberom vzorky— nariadenie II-2/7
— nariadenie II-2/19
— nariadenie II-2/20
— rezolúcia IMO
 SC.98(73)-
(kódex FSS)
— nariadenie II-2/7
— nariadenie II-2/19
— nariadenie II-2/20
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
      
A.2/3.16Indikátory plameňaPresunuté do A.1/3.51     
A.2/3.17Ručne obsluhované hlásne miestaPresunuté do A.1/3.51     
A.2/3.18Poplachové zariadeniaPresunuté do A.1/3.53     
A.2/3.19Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“
Presunuté do A.1/3.48     
A.2/3.20Čalúnený nábytokPresunuté do A.1/3.20     
A.2/3.21Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny— nariadenie II-2/10— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
— IMO MSC/obežník 847      
A.2/3.22Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň— nariadenie II-2/9— nariadenie II-2/9       
A.2/3.23Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka— nariadenie II-2/18— nariadenie II-2/18       
A.2/3.24Jednotky prenosného penového aplikátora — nariadenie II-2/10
— nariadenie II-2/20
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/10
— nariadenie II-2/20
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
       
A.2/3.25Deliace plochy triedy C— nariadenie II-2/3— nariadenie II-2/3— rezolúcia IMO A.653(16)
— rezolúcia IMO A.799(19)
— rezolúcia IMO MSC.61(67)- (kódex FTP)
— technická norma91)
      
A.2/3.26Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)
 
— nariadenie II-2/4— nariadenie II-2/4       
A.2/3.27Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2)— nariadenie II-2/5
— nariadenie II-2/10
— nariadenie X/3
— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
— technická norma92)
 
 
      
A.2/3.28Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode— nariadenie II-2/10— nariadenie II-2/10.8.1
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
— IMO MSC/obežník 798      
A.2/3.29Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
cisternových lodí
— nariadenie II-2/10— nariadenie II-2/10
— rezolúcia IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
— IMO MSC/obežník 582
a korigendum 1
      
A.2/3.30
 
 
Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode— rezolúcia IMO
 MSC.48(48)-
(kódex IBC)
— rezolúcia IMO MSC.48(48)-
(kódex IBC)
 
— IMO MSC/obežník 553
— IMO MSC/obežník 582
— IMO MSC/obežník 799
      
A2/3.31
 
Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj
— nariadenie II-2/10— nariadenie II-2/10
 A800(19)
       

4. Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Položka číslo Názov položky Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5     6 
A.2/4.1 Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá
Presunuté do A.1/4.31      
A.2/4.2 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie) Presunuté do A.1/4.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2/4.3 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
Presunuté do A.1/4.41      
A.2/4.4 Denné signalizačné
svetlomety
— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
— (kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.95(72)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— technická norma93)
 
      
A.2/4.5 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá Presunuté do A.1/4.42
 
      
A.2/4.6 Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá Presunuté do A.1/4.43      
A.2/4.7 Systém riadenia dráhy Presunuté do A.1/4.33      
A.2/4.8 Elektronický mapový displejový a informačný systém (ECDIS) Presunuté do A.1/4.30      
A.2/4.9 Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS) Presunuté do A.1/4.30      
A.2/4.10 Rastrový mapový displejový systém (RCDS) Presunuté do A.1/4.30      
A.2/4.11 Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
 MSC.36(63)-
(kódex HSC 994)
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.74(69)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— technická norma94)
 
      
A.2/4.12 Zariadenie DGPS a DGLONASS Presunuté do A.1/4.44      
A.2/4.13 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá Presunuté do A.1/4.31      
A.2/4.14 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) Presunuté do A.1/4.29      
A.2/4.15 Integrovaný navigačný systém — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO
 MSC.97(73)-
— (kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.86(70)
— technická norma95)
 
      
A.2/4.16 Integrovaný mostíkový systém Presunuté do A.1/4.28      
A.2/4.17 Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo

— nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO
— MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— ITU-R M 1176 (10/95)
— technická norma93)
 
      
A.2/4.18
 
Zariadenie na príjem zvukových signálov — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.86(70)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
— technická norma96)
 
      
A.2/4.19 Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá — nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000
— rezolúcia IMO A.382(X)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— technická norma40)
 
      
A.2/4.20 Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá — nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— technická norma94)
 
      
A.2/4.21 Mapové príslušenstvo pre lodný radar Presunuté do A.1/4.45      
A.2/4.22 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) Presunuté do A.1/4.46      
A.2/4.23 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) Presunuté do A.1/4.2      
A.2/4.24 Indikátor ťahu — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO
MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
       
A.2/4.25 Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
       
A.2/4.26
Ex A.1/4.9
Indikátor rýchlosti zatáčania — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.526(13)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma96)
 
      
A.2/4.27
Ex A.1/4.20
Prístroj udávajúci polohu kormidla — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
— technická norma93)
 
      
A.2/4.28
Ex A.1/4.21
Otáčkomer vrtule

— nariadenie V/18 — nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— technická norma93)
 
      
A.2/4.29
Ex A.1/4.22
Indikátor stúpania lodnej vrtule — nariadenie V/18 — nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— technická norma93)
 
      
A.2/4.30
Ex A.1/4.28
Integrovaný mostíkový systém — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
— nariadenie V/19
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 15
— rezolúcia IMO MSC.64(67)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 15
— technická norma97)
 
      
A.2/4.31
(nová položka)
Námerník (Bearing Device) — nariadenie V/18 — nariadenie V/19 — technická norma93)
 
      
A.2/4.32
(nová
položka)
Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)  — rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.128(75)
— IMO MSC/obežník 982
       
A.2/4.33 (nová položka) Systém riadenia dráhy funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie — nariadenie V/18
— nariadenie X/3
  — technická norma93)      

5. Rádiokomunikačné vybavenie

č.Názov položkyNariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné predpisy SOLAS <?xml:namespace prefix = st1 />74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
123456
A.2/5.1VHF EPIRB— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
— nariadenie IV/8
— rezolúcia IMO A.662(16)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.805(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— ITU-R M.489-2 (10/95)
— ITU-R M.693 (06/90)
— technická norma93)
 
      
A.2/5.2Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
—  rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
— nariadenie IV/13
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— IMO COMSAR obežník 16
— IMO COMSAR obežník 32
— technická norma93)
 
 
 
 
 
 
 
 
      
A.2/5.3Inmarsat-F SES Inmarsat-F SES Presunuté do A.1/5.19
A.2/5.4Núdzový riadiaci panel— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
— nariadenie IV/6
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— technická norma93)
 
      
A.2/5.5Núdzový riadiaci alebo výstražný panel— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
— nariadenie IV/6
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— technická norma93)
 
      
A.2/5.6
Ex A.1/5.7
L-pásmový EPIRB (INMARSAT)— nariadenie IV/14
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 14
— nariadenie IV/7
— nariadenie X/3
— rezolúcia IMO A.662(16)
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO A.821(19)
— rezolúcia IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
— rezolúcia IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
— IMO MSC/obežník 862
— IMO COMSAR obežník 32
— ITU-R M.632-3(02/97)
— ITU-R M.690-1 (10/95)
— technická norma98)
— IMO MSC/obežník 862
 
Poznámka:
IMO MSC/obežník 862
platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie,
nie pre samotné EPIRB
      
A.2/5.7
(nová položka)
Lodný výstražný bezpečnostný systém — nariadenie XI-2/6
— rezolúcia IMO A.694(17)
— rezolúcia IMO MSC.147(77)
— IMO MSC/obežník 1072
— technická norma93)
 
      

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

č.Názov položkyNariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMOSkúšobné normyModuly posudzovania zhody
123456
A.2/6.1Navigačné svetláPresunuté do A.1/6.1
A.2/6.2Zvukové signálne
zariadenia
— príloha III/3— príloha III/3
— rez. IMO A.694(17)
— technická norma93)
— píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
— zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)
— technická norma99)
— píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
— zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)
      

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

č.Názov položkyNariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“Uplatniteľné predpisy SOLAS <?xml:namespace prefix = st1 />74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMOTestovacie normyModuly posudzovania zhody
123456
A.2/7.1Prístroj na registráciu množstva nákladu— nariadenie XII/11
— rezolúcia č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
— nariadenie XII/11
— rezolúcia č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
       
A.2/7.2
(nová položka)
Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu— rez. IMO MSC.188(79)— nariadenie XII/12
— rezolúcia IMO MSC.188(79)
— technická norma100)
— rez. IMO MSC.188(79)
 
      

“.

3. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3) v znení smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4), smernice Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 (Ú. v. ES L 204, 28. 7. 2001), smernice 2002/75/ES z 2. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7).

2. Smernica Komisie 2008/67/ES z 30. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 171, 1. 7. 2008).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. júla 2009.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) STN EN 394 (1998).

2) STN EN ISO 15027 (2003).

3) ISO 15372 (2000).

4) STN EN ISO 8729 (2001).

5) ISO 799 (2004).

6) STN EN 3-3 (1998), STN EN 3-6 (1998), STN EN 3-7 (2006).

7) STN EN 469 (2006), STN EN 531+A1 (1999), STN EN 1486 (1998).

8) ISO 15538 (2001).

9) STN EN ISO 20344 (2005), STN EN ISO 20345 (2004).

10) STN EN 659 (2004), STN EN 60903 (2004).

11) STN EN 443 (2001).

12) STN EN 136 (2001), STN EN 137 (2007).

13) STN EN 14593-1 (2005), STN EN 14593-2 (2005), STN EN 14594 (2006).

14) STN EN 12874 (2003), STN EN ISO 15364 (2002).

15) STN EN ISO 15540 (2002), STN EN ISO 15541 (2002).

16) STN EN ISO 1716 (2003).

17) STN EN ISO 1716.

18) ISO 6182-1 (2004).

19) STN EN 12259-1+A1 (2003).

20) STN EN 14540 (2005).

21) STN EN 60945 (2003), STN IEC 60092-504 (1999), IEC 60533 (1999).

22) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 61779-1 (2002), STN EN 61779-4 (2002).

23) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 61779-1 (2002), STN EN 61779 – 4 (2002), STN EN 60079 – 0 (2004), STN EN 60079-1 (2005), STN EN 60079 – 10 (2002), STN EN 60079 – 11 (2007), STN EN 60079 – 15 (2006), STN EN 60079-26 (2007).

24) STN EN 3 – 3 (1998), STN EN 3 – 6 (1998), STN EN 3 – 6/A1 (2000), STN EN 3 – 7 (2004).

25) ISO 15370.

26) STN EN 402 (2004), STN EN 1146 (2006), STN EN 13794 (2004).

27) ISO 15371 (2000).

28) STN EN 54 – 2+AC (2001) + STN EN 54 – 2 + AC/A1 (2007).

29) STN EN 54 – 4 + AC (2001) + STN EN 54 – 4 + AC/A2 (2007).

30) STN EN 54 – 5 (2002) + STN EN 54 – 5/A1 (2003).

31) STN EN 54 – 7 (2000) + STN EN 54 – 7/A1 (2003) + STN EN 54 – 7/A2 (2007).

32) STN EN 54 – 10 (2003) + STN EN 54 – 10/A1 (2006).

33) STN EN 54 – 11 (2002) + STN EN 54-11/A1 (2006).

34) STN IEC 60092 – 504 (1999), IEC 60533 (1999).

35) STN EN 1866 (2000) alebo ISO 11601 (1999).

36) STN EN 54 – 3 (2003) + STN EN 54 – 3/A1 (2003) + STN EN 54 – 3/A2 (2007), IEC 60092 – 504 (2001), IEC 60533 (1999).

37) STN EN 60945 (2003), IEC 60092 – 504 (2001), IEC 60533 (1999).

38) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 61779-1 (2002), STN EN 61779 – 4 (2002).

39) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 61779 – 1 (2002).

40) STN EN ISO 449 (2000), STN EN ISO 694 (2002), STN ISO 1069 (1997), STN ISO 2269 (1998), STN EN 60945 (2003).

41) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, ISO 22090 – 2 (2004) + Cor. 1 (2005).

42) STN EN ISO 8728 (2001), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

43) STN EN ISO 9875 (2001), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

44) STN EN 60945 (2003), STN EN 61023 (2001), STN EN 61162.

45) STN EN 60945 (2003), STN EN 61075 (2000), STN EN 61162.

46) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108 – 1 (2004), STN EN 61162.

47) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108 – 2 (2000), STN EN 61162.

48) STN ISO 11674 (2002), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

49) STN EN 60945 (2003), STN EN 61097 – 1 (2001).

50) STN EN ISO 613 (2003), STN ISO 10316 (2000).

51) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 61996 (2001).

52) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 61174 (2002).

53) ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

54) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162 , séria STN EN 61993 – 2 (2002).

55) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 62065 (2002).

56) STN EN 60872 – 1 (2001), STN EN 60936 – 1 (2001), STN EN 60936 – 1/A1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

57) STN EN 60872 – 2 (2001), STN EN 60936 – 1 (2001), STN EN 60936 – 1 /A1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

58) STN EN 60872 – 3 (2002), STN EN 60936 – 1 (2001), STN EN 60936 – 1/A1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

59) STN EN 60872 – 1 (2001), STN EN 60936 – 2 (2001), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

60) STN EN 60872 – 2 (2001), STN EN 60936 – 2 (2001), STN EN 60946 (2003), STN EN 61162.

61) STN EN ISO 8729 (2001), STN EN 60945 (2003).

62) ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

63) ISO 22090 – 3 (2004), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

64) ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003).

65) ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003).

66) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108 – 1 (2004), STN EN 61108 – 2 (2000), STN EN 61108 – 4 (2005), STN EN 61162.

67) STN EN 60936 – 3 (2003), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

68) ISO 22090 – 1 (2002), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

69) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 61996 – 2 (2007).

70) STN EN 300 162 – 1 V1.4.1 (2006), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 925 V1.1.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN IEC 61097 – 7 (2001), STN EN 61162.

71) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN IEC 61097 – 8 (2001).

72) STN EN 300 065 – 1 (2001), STN EN 301 011 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097 – 6 (2005).

73) STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 4 (2001).

74) STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

75) STN EN 300 066 V1.3.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097 – 2 (2002).

76) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373 – 1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN EN 61162.

77) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 (2001), STN IEC 61097 -8 (2001).

78) STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 10 (2001).

79) STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (1997), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 4 (2001), STN EN 61162.

80) STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373 – 1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN IEC 61097 – 9 (2001), STN EN 61162.

81) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 3 (2001), STN IEC 61097 – 8 (2001).

82) STN EN 301 688 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003).

83) STN EN 300 225 V1.4.1 (2005), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 2 (2001).

84) STN EN 301 466 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 12 (2001).

85) STN EN 60945 (2003), IEC 61097 – 13 (2003).

86) STN EN 14744 (2006), STN EN 60945 (2003).

87) ISO 799 (1980).

88) STN EN 943 – 1 (2003), STN EN 943 – 2 (2003), STN EN ISO 6529 (2002), STN EN ISO 6530 (2005), STN EN 14605 (2005).

89) STN EN 14593 – 1 (2005), STN EN 14593 – 2 (2005).

90) STN EN 671 – 1 + AC1 (1998).

91) ISO 1716 (1973).

92) STN EN 12094.

93) STN EN 60945 (2003).

94) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

95) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 61924 (2007).

96) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162.

97) STN EN 60945 (2003), STN EN 61162, STN EN 61209 (2001).

98) STN ETS 300 372 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097 – 5 (2001).

99) STN EN 60945 (2001).

100) STN IEC 60092 – 504, STN EN 60529.