Nariadenie vlády č. 364/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

Čiastka 141/2010
Platnosť od 15.09.2010
Účinnosť od 01.12.2010 do20.12.2019
Zrušený 16/2019 Z. z.

364

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a práva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na vykonávanie, účasť alebo spoluprácu pri vyšetrovaní námorných nešťastí pri tejto preprave“.

2. V § 2 písm. l) sa slová „podstatne zainteresovaným členským štátom“ nahrádzajú slovami „členským štátom s podstatným záujmom“.

3. V § 2 sa vypúšťajú písmená m) a n).

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno m).

4. V § 3 písm. a) sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

5. V § 4 písm. b) sa slová „podstatne zainteresovaný členský štát“ nahrádzajú slovami „členský štát s podstatným záujmom“ a vypúšťajú sa slová „podľa § 11“.

6. § 11 sa vypúšťa.

7. Slová „námorné nešťastie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť“ v príslušnom tvare.

8. § 12 znie:

㤠12

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

9. Nadpis prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

10. Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.


Iveta Radičová v. r.