Oznámenie č. 550/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení vyhlásenia Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o potieraní peňazokazectva

Čiastka 211/2006
Platnosť od 07.10.2006

550

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júla 2006 bolo u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov uložené vyhlásenie Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o potieraní peňazokazectva (vyhláška č. 15/1932 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 25. júla 2006.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky

k Medzinárodnému dohovoru o potieraní peňazokazectva

Slovenská republika, členský štát Európskej únie, poveruje Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“) na boj proti falšovaniu eura.

S cieľom efektívnejšieho fungovania Ženevského dohovoru z roku 1929 bude Slovenská republika v budúcnosti plniť svoje záväzky takto:

1. Pokiaľ ide o falšovanie eura, Europol vykonáva – v rámci svojho cieľa podľa aktu Rady z 26. júla 1995 o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) (Ú. v. ES C 316, 27. 11. 1995, s. 1) – tieto funkcie ústredného úradu podľa článkov 12 až 15 Ženevského dohovoru z roku 1929.

1.1. Europol sústreďuje a spracúva v súlade s Dohovorom o Europole všetky podstatné informácie s cieľom uľahčiť vyšetrovanie, prevenciu a boj proti falšovaniu eura a tieto informácie bezodkladne postupuje vnútroštátnym ústredným orgánom členských štátov.

1.2. V súlade s Dohovorom o Europole, najmä v súlade s jeho článkom 18 a s aktom Rady z 12. marca 1999, ktorým sa prijímajú pravidlá upravujúce prenos osobných údajov Europolom tretím krajinám a orgánom (Ú. v. ES C 88, 30. 3. 1999, s. 1), Akt Rady z 28. februára 2002 (Ú. v. ES C 76, 27. 3. 2002, s. 1), Europol s cieľom plniť úlohy ustanovené v bodoch 1.3, 1.4 a 1.5 tohto vyhlásenia komunikuje priamo s ústrednými úradmi tretích krajín.

1.3. Pokiaľ to Europol pokladá za prospešné, postúpi ústredným úradom tretích krajín sadu vzoriek súčasných eur.

1.4. Europol pravidelne oznamuje ústredným úradom tretích krajín nové emisie meny a stiahnutie z obehu s uvedením všetkých podrobností.

1.5. Okrem prípadov čisto miestneho záujmu, Europol, ak to pokladá za prospešné, oznámi ústredným úradom tretích krajín:

– každé zistenie falzifikátu alebo sfalšovanej meny euro. Prílohou k oznámeniu o falšovaní alebo falzifikácii je technický popis falšovania, ktorý poskytne výhradne inštitúcia, ktorej bankovky boli sfalšované. Mala by sa zaslať fotografická reprodukcia alebo, ak je to možné, vzorka sfalšovanej bankovky. V naliehavých prípadoch možno oznámenie a stručný popis, ktorý vyhotovili policajné orgány, diskrétne zaslať zainteresovaným ústredným úradom bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené oznámenie a technický popis,

– podrobnosti o zistení falšovania s uvedením, či bolo možné zaistiť všetky falzifikáty meny, ktoré boli uvedené do obehu.

1.6. Europol sa ako ústredný úrad pre členské štáty zúčastňuje na konferenciách o falšovaní eura podľa článku 15 Ženevského dohovoru.

1.7. V prípade, že Europol nemôže vykonať úlohy uvedené v bodoch 1.1 až 1.6 v súlade s Dohovorom o Europole, vnútroštátne ústredné orgány členských štátov si ponechajú právomoc.

2. Pokiaľ ide o falšovanie všetkých ostatných mien a funkcie ústredného úradu, ktorými nebol Europol poverený v súlade s bodom 1, zostávajú v platnosti existujúce právomoci vnútroštátnych ústredných úradov.