Oznámenie č. 194/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. septembra 2019 v súlade s článkom 10 ods. 3.

194

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. októbra 2015 bol v Rige prijatý Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu (oznámenie č. 186/2007 Z. z.). Za Slovenskú republiku bol dodatkový protokol podpísaný 14. septembra 2016 v Štrasburgu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1585 z 30. januára 2019.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 13. mája 2019. Ratifikačná listina bola uložená 16. mája 2019 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európy.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. júla 2017 v súlade s článkom 10 ods. 2.

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. septembra 2019 v súlade s článkom 10 ods. 3.


Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

Riga 22. októbra 2015

Členské štáty Rady Európy a ostatné zmluvné strany Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, signatárske štáty tohto protokolu,

uvedomujúc si, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi,

želajúc si ďalej posilňovať úsilie predchádzať a potláčať terorizmus vo všetkých jeho formách, v Európe a na celom svete, pri súčasnom rešpektovaní ľudských práv a platného práva,

pripomínajúc zakotvené ľudské práva a základné slobody, najmä v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokoloch, ako aj v Medzinárodnom dohovore o občianskych a politických právach,

vyjadrujúc svoje vážne obavy z hrozby, ktorú predstavujú osoby cestujúce do zahraničia na účel spáchania, prispievania alebo účasti na teroristických trestných činoch, alebo poskytujúce alebo prijímajúce výcvik na terorizmus na území iného štátu,

berúc do úvahy v tomto ohľade rezolúciu č. 2178 (2014) prijatú Bezpečnostnou radou Spojených národov na jej 7272. stretnutí 24. septembra 2014, najmä jej paragrafy 4 až 6,

uvedomujúc si, že je žiaduce doplniť Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu v niektorých ohľadoch,

dohodli sa takto:

Článok 1

Účel

Účelom tohto protokolu je doplniť ustanovenia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, otvorenému na podpis vo Varšave 16. mája 2005 (ďalej len „dohovor“), pokiaľ ide o trestnosť činov uvedených v článkoch 2 až 6 tohto protokolu, čím sa zvyšuje snaha strán pri predchádzaní terorizmu a jeho negatívnych účinkoch na plné uplatňovanie ľudských práv, najmä práva na život, prostriedkami prijatými na národnej úrovni a prostredníctvom medzinárodnej spolupráce s náležitým ohľadom na existujúce platné mnohostranné alebo dvojstranné zmluvy alebo dohody medzi zmluvnými stranami.

Článok 2

Účasť v organizácii alebo skupine na účel terorizmu

(1) Na účely tohto protokolu „účasťou v organizácii alebo skupine na účel terorizmu“ je účasť na aktivitách organizácie alebo skupiny na účel spolupodieľania sa na spáchaní jedného teroristického činu alebo viacerých teroristických činov organizáciou alebo skupinou osôb.

(2) Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie účasti v organizácii alebo skupine na účel terorizmu, ako je uvedené v odseku 1, za trestný čin podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku, ak je páchaný protiprávne a úmyselne.

Článok 3

Prijatie výcviku na terorizmus

(1) Na účely tohto protokolu „prijatím výcviku na terorizmus“ je prijatie návodu vrátane získavania vedomostí alebo praktických zručností od inej osoby pri výrobe alebo použití výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých alebo nebezpečných látok, alebo pri iných špecifických metódach alebo technikách na účely spáchania alebo spolupodieľania sa na spáchaní teroristického činu.

(2) Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie prijatia výcviku na terorizmus, ako je to uvedené v odseku 1, za trestný čin podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku, ak je páchaný protiprávne a úmyselne.

Článok 4

Cestovanie do zahraničia na účel terorizmu

(1) Na účely tohto protokolu „cestovaním do zahraničia na účel terorizmu“ je cestovanie do štátu, ktorý nie je štátom, ktorého má cestujúci štátne občianstvo alebo v ktorom má pobyt, na účel spáchania, spolupodieľania alebo účasti na teroristickom čine, alebo poskytnutia alebo prijatia výcviku na terorizmus.

(2) Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie cestovania do zahraničia na účel terorizmu, ako je uvedené v odseku 1, z jej územia alebo jej štátnymi občanmi za trestný čin podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku, ak je páchaný protiprávne a úmyselne. Každá zmluvná strana môže v tomto ohľade ustanoviť podmienky požadované a v súlade s jej ústavnými princípmi.

(3) Každá zmluvná strana v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom prijme aj opatrenia potrebné na ustanovenie pokusu trestného činu za trestný čin vo vzťahu k trestnému činu stanovenému v tomto článku.

Článok 5

Financovanie cestovania do zahraničia na účel terorizmu

(1) Na účely tohto protokolu „financovaním cestovania do zahraničia na účel terorizmu“ je poskytnutie alebo zbieranie akýmkoľvek spôsobom, priamo alebo nepriamo, prostriedkov úplne alebo čiastočne umožňujúcich akejkoľvek osobe cestovať do zahraničia na účel terorizmu, ako je to uvedené v článku 4 ods. 1 tohto protokolu, s vedomím, že táto osoba má úmysel úplne alebo čiastočne tieto prostriedky použiť na tento účel.

(2) Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie financovania cestovania do zahraničia na účel terorizmu, ako je uvedené v odseku 1, za trestný čin podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku, ak je páchaný protiprávne a úmyselne.

Článok 6

Organizovanie alebo iné napomáhanie cestovania do zahraničia na účel terorizmu

(1) Na účely tohto protokolu „organizovaním alebo iným napomáhaním cestovania do zahraničia na účel terorizmu“ je akýkoľvek čin organizovania alebo iného napomáhania, ktorý pomáha osobe pri cestovaní do zahraničia na účel terorizmu, ako je to uvedené v článku 4 ods. 1 tohto protokolu, s vedomím, že takto poskytnutá pomoc je na účel terorizmu.

(2) Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie organizovania alebo iného napomáhania cestovania do zahraničia na účel terorizmu, ako je uvedené v odseku 1, za trestný čin podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku, ak je páchaný protiprávne a úmyselne.

Článok 7

Výmena informácií

(1) Bez vplyvu na článok 3 ods. 2 písm. a) dohovoru a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a existujúcimi medzinárodnými záväzkami, každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na posilnenie včasnej výmeny všetkých dostupných relevantných informácií medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o osoby cestujúce do zahraničia na účel terorizmu, ako je uvedené v článku 4. Na tento účel každá zmluvná strana určí kontaktné miesto dostupné na báze 24 hodín sedem dní v týždni.

(2) Zmluvná strana môže určiť už exitujúce kontaktné miesto podľa odseku 1.

(3) Kontaktné miesto zmluvnej strany musí mať možnosť vykonávať komunikáciu s kontaktným miestom inej zmluvnej strany na očakávanej úrovni.

Článok 8

Podmienky a záruky

(1) Každá zmluvná strana zabezpečí, že vykonávanie tohto protokolu vrátane zavedenia, vykonávania a uplatňovania zásady trestnosti podľa článkov 2 až 6 tohto protokolu sa uskutoční pri dodržiavaní ľudských práv, najmä práva na slobodu pohybu, slobodu prejavu, slobodu združovania a slobodu vierovyznania, ako je to uvedené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a iných záväzkoch podľa medzinárodného práva, ak sú pre zmluvnú stranu platné.

(2) Zavedenie, vykonávanie a uplatňovanie zásady trestnosti podľa článkov 2 až 6 tohto protokolu by malo ďalej podliehať zásade proporcionality s prihliadnutím na legitímne sledované ciele a na ich potrebu v demokratickej spoločnosti a malo by vylúčiť každú formu svojvôle alebo diskriminačného alebo rasistického zaobchádzania.

Článok 9

Vzťah medzi týmto protokolom a dohovorom

Slová a spojenia používané v tomto protokole sa interpretujú v zmysle dohovoru. Všetky ustanovenia dohovoru, s výnimkou článku 9, sa primerane použijú medzi zmluvnými stranami.

Článok 10

Podpis a nadobudnutie platnosti

(1) Tento protokol je otvorený na podpis signatárskym štátom dohovoru. Podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Signatársky štát nemôže ratifikovať, prijať alebo schváliť tento protokol, ak predtým neratifikoval, neprijal alebo neschválil dohovor alebo ak to neurobí súčasne.

(2) Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia šiestich ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení vrátane najmenej štyroch členských štátov Rady Európy.

(3) Pre každý signatársky štát, ktorý následne uloží ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení, nadobudne protokol platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 11

Pristúpenie k protokolu

(1) Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu každý štát, ktorý pristúpi k dohovoru, môže pristúpiť aj k protokolu alebo to urobiť súčasne.

(2) Vo vzťahu ku každému pristupujúcemu štátu protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 12

Územná pôsobnosť

(1) Každý štát alebo Európska únia môže v čase podpisu alebo pri uložení svojich ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo prístupe vymedziť územie, na ktoré sa uplatňovanie tohto protokolu vzťahuje.

(2) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť pôsobnosť tohto protokolu na akékoľvek iné územie uvedené v tomto vyhlásení. Vo vzťahu k tomuto územiu protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia tohto vyhlásenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

(3) Vyhlásenia urobené podľa predchádzajúcich odsekov možno vo vzťahu k akémukoľvek územiu odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa prijatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

Článok 13

Výpoveď

(1) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

(2) Výpoveď nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

(3) Vypovedanie dohovoru automaticky znamená vypovedanie tohto protokolu.

Článok 14

Informácie

Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské štáty Rady Európy, Európsku úniu, nečlenské štáty, ktoré sa zúčastňovali na vypracovaní tohto protokolu, ako aj každý štát, ktorý pristúpil alebo bol prizvaný pristúpiť k tomuto protokolu, o

a) každom podpise,

b) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe,

c) každom dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa článkov 10 a 11,

d) každom inom úkone, oznámení alebo informovaní vzťahujúcom sa na tento protokol.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Protokol.

Dané v Rige 22. októbra 2015 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overené kópie všetkým členským štátom Rady Európy, Európskej únii, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastňovali na vypracovaní tohto protokolu, a štátom, ktoré bol prizvané, aby k nemu pristúpili.