Nariadenie vlády č. 205/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 15.07.2013

OBSAH

205

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júla 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 695/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za slová „Austrálsky zväz,“ vkladajú slová „Čierna Hora,“ a vypúšťajú sa slová „Chorvátska republika,“.

2. § 2a znie:

㤠2a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

3. Názov prílohy znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2013.


Robert Fico v. r.