Zákon č. 300/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch

Platnosť od 15.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017

300

ZÁKON

z 12. októbra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno h) znie:

h) automatickou výmenou informácií systematické oznamovanie vopred určených informácií bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred určených pravidelných lehotách,“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

k) záväzným stanoviskom

1. záväzné stanovisko vydané podľa osobitného predpisu,4a) ktoré súvisí s cezhraničnou transakciou,

2. rozhodnutie o odsúhlasení konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne vydané podľa osobitného predpisu,4b) alebo

3. rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané podľa osobitného predpisu,4c)

l) subjektom právnická osoba, právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok, ktorý spoločne s príjmom z tohto majetku podlieha niektorej z daní, na ktorú sa vzťahuje tento zákon,

m) cezhraničnou transakciou

1. transakcia, pri ktorej

1a. aspoň jedna zo strán transakcie nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,

1b. ktorákoľvek zo strán transakcie je rezidentom na daňové účely súčasne vo viacerých štátoch, alebo

1c. jedna zo strán transakcie vykonáva podnikateľskú činnosť v inom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne a transakcia predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť stálej prevádzkarne,

2. úkon, ktorý vykonal subjekt, ak ide o podnikateľskú činnosť v inom štáte, ktorú subjekt vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne,

3. transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv,

4. cezhraničné uskutočnenie investícií, cezhraničné poskytnutie tovaru, služieb, finančných prostriedkov alebo cezhraničné použitie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktoré sa nemusí priamo vzťahovať na subjekt, ktorému je určené záväzné stanovisko, alebo

5. transakcia medzi závislými osobami,4d) ktoré nie sú všetky rezidentmi na daňové účely na území jedného štátu, alebo transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv, pri rozhodnutiach podľa písmena k) druhého bodu a tretieho bodu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4d znejú:

„4a) § 53a až 53c zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 435/2013 Z. z.

4b) § 17 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4c) § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4d) § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 7 ods. 1 sa slová „fyzickou osobou, právnickou osobou alebo iným subjektom, ktorý vlastní majetok alebo spravuje majetok, ktorý spoločne s príjmom z tohto majetku podlieha niektorej z daní, na ktorú sa vzťahuje tento zákon (ďalej len „osoba“),“ nahrádzajú slovami „fyzickou osobou alebo subjektom“.

4. V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

5. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Automatická výmena záväzných stanovísk

(1) Príslušný orgán Slovenskej republiky najneskôr do troch mesiacov od skončenia kalendárneho polroka, počas ktorého boli vydané, zmenené alebo obnovené záväzné stanoviská, oznámi príslušným orgánom členských štátov a Európskej komisii informácie o týchto záväzných stanoviskách okrem záväzných stanovísk podľa § 2 písm. k) druhého bodu a tretieho bodu dohodnutých na základe medzinárodných zmlúv so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „nečlenský štát“), ak odseky 3 a 4 a § 9 ods. 5 neustanovujú inak.

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

a) identifikačné údaje subjektu a dotknutej skupiny subjektov, a to najmenej v rozsahu názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo,

b) všeobecné zhrnutie obsahu záväzného stanoviska vrátane opisu podnikateľských činností alebo transakcií, ktoré nevedie k porušeniu obchodného tajomstva, práv priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva ani k porušeniu profesijného tajomstva, k zverejneniu obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku,

c) dátum vydania, zmeny alebo obnovenia záväzného stanoviska,

d) počiatočný dátum obdobia účinnosti záväzného stanoviska podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu,

e) konečný dátum obdobia účinnosti záväzného stanoviska podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu,

f) druh záväzného stanoviska,

g) sumu transakcie, na ktorú sa vzťahuje záväzné stanovisko, ak je suma uvedená v záväznom stanovisku,

h) opis súboru podstatných podmienok použitia konkrétnej metódy12a) pri záväznom stanovisku podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu,

i) identifikáciu konkrétnej metódy12a) pri záväznom stanovisku podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu,

j) označenie dotknutých členských štátov, ktorých by sa mohlo týkať záväzné stanovisko,

k) identifikáciu subjektov v členských štátoch, ktoré by mohli byť ovplyvnené záväzným stanoviskom, pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom sú dotknuté subjekty prepojené,

l) oznámenie, či sú informácie poskytované zo záväzného stanoviska alebo zo žiadosti podľa osobitného predpisu.4c)

(3) Informácie podľa odseku 2 písm. a), b), h) a k) sa nezasielajú Európskej komisii.

(4) Ak medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa záväzné stanovisko podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho bodu dohodlo s nečlenským štátom, neumožňuje sprístupnenie informácií tretím stranám, príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi príslušným orgánom členských štátov informácie podľa odseku 2 vyplývajúce zo žiadosti podľa osobitného predpisu4c) a Európskej komisii informácie podľa odseku 2 písm. c) až g), i), j) a l) vyplývajúce zo žiadosti podľa osobitného predpisu.4c)

(5) Ak príslušný orgán členského štátu označí Slovenskú republiku podľa odseku 2 písm. j) ako dotknutý členský štát, príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí elektronickými prostriedkami prijatie informácií príslušnému orgánu členského štátu, ktorý ich poskytol, najneskôr do siedmich dní odo dňa ich prijatia.

(6) Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu na základe jeho žiadosti dodatočné informácie k záväznému stanovisku vrátane celého textu záväzného stanoviska. Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o dodatočné informácie vrátane celého textu záväzného stanoviska.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „osoba bola oslobodená“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba alebo subjekt boli oslobodené“ a slovo „jej“ sa nahrádza slovom „im“.

7. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu bez jeho žiadosti záväzné stanovisko podľa § 2 písm. k) druhého bodu a tretieho bodu dohodnuté s nečlenským štátom, ak medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa takéto záväzné stanovisko dohodlo, umožňuje jeho sprístupnenie tretím stranám a príslušný orgán nečlenského štátu poskytol súhlas so sprístupnením informácií.“.

8. V § 11, 12, 13, § 17 ods. 1 a § 19 sa slovo „osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „fyzická osoba alebo subjekt“ v príslušnom tvare.

9. V § 17 ods. 3 sa slová „podľa § 7, 9, 10 a 13“ nahrádzajú slovami „podľa § 7 až 10, § 13 a § 20 ods. 3“.

10. V § 17 ods. 4 sa slová „osobe, u ktorej sa predpokladá, že má“ nahrádzajú slovami „fyzickej osobe alebo subjekte, u ktorých sa predpokladá, že majú“ a slová „o tejto osobe“ sa nahrádzajú slovami „o tejto fyzickej osobe alebo subjekte“.

11. V § 17 ods. 5 sa za slovo „CCN“ vkladajú slová „a centrálneho registra členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní“.

12. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti a dosiahnuté výsledky automatickej výmeny informácií podľa § 7 a 8.“.

13. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

(1) Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi do 31. decembra 2017 príslušnému orgánu členského štátu informácie podľa § 8 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2017 a Európskej komisii informácie podľa § 8 ods. 2 písm. c) až g), i), j) a l) v znení účinnom od 1. januára 2017 o záväzných stanoviskách vydaných, zmenených alebo obnovených v období

a) od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013, ak neboli zrušené alebo nestratili účinky k 1. januáru 2014,

b) od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016.

(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne Európskej komisii do 31. decembra 2017 štatistické údaje o počte automatických výmen podľa § 7 a 8 v znení účinnom od 1. januára 2017 a informácie o administratívnych nákladoch a iných nákladoch, prínosoch a zmenách, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami informácií, ak ich má príslušný orgán Slovenskej republiky k dispozícii.

(3) Postup podľa § 8 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa uplatňuje najneskôr do zriadenia centrálneho registra členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní.“.

14. Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015).“.

Čl. II

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 2 písm. a) úvodná veta znie:

„osobou podliehajúcou oznamovaniu osoba z iného členského štátu alebo osoba z iného zmluvného štátu vrátane osoby za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 7 ods. 2, ktorá nie je“.

2. V § 8 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. iné údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 7 ods. 2,“.

3. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Ročné hodnotenie automatickej výmeny informácií medzi členskými štátmi

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti a dosiahnuté výsledky automatickej výmeny informácií.“.

4. V § 22 odsek 7 znie:

(7) Oznamujúca finančná inštitúcia môže zabezpečiť splnenie postupov preverovania a postupov oznamovania prostredníctvom poskytovateľov služieb, ktorí konajú v jej mene. Oznamujúca finančná inštitúcia je zodpovedná za splnenie postupov preverovania a postupov oznamovania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

5. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne Európskej komisii do 31. decembra 2017 štatistické údaje o automatickej výmene informácií medzi členskými štátmi a informácie o administratívnych nákladoch a iných nákladoch, prínosoch a zmenách, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami týchto informácií, ak ich má príslušný orgán Slovenskej republiky k dispozícii.“.

6. Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

2. Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015).“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.