Nájdených 183
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 01.01.2006
300/2005 Z. z. Trestný zákon 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 01.11.2018
274/2018 Z. z. Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených 01.10.2018
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
112/2016 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2016
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
398/2015 Z. z. Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach 01.01.2016
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 01.01.2016
225/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami 01.01.2016
178/2015 Z. z. Vyhláška o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov 01.08.2015
78/2015 Z. z. Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami 17.04.2015
260/2014 Z. z. Nález ÚS SR o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. s Ústavou SR 26.09.2014
101/2010 Z. z. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 01.01.2011
474/2007 Z. z. Zákon o obchodovaní s tovarom na vykonanie trestu smrti a mučenie 01.11.2007
475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody 01.01.2006
530/2004 Z. z. Zákon o zastúpení SR v Eurojuste 01.11.2004