Oznámenie č. 318/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Čiastka 123/2010
Platnosť od 10.07.2010
Redakčná poznámka

Opčný protokol nadobudol platnosť 3. mája 2008 v súlade s článkom 13 ods. 1. Pre Slovenskú republiku opčný protokol nadobudne platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 13 ods. 2.

318

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2006 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Národná rada Slovenskej republiky s opčným protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. marca 2010 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky opčný protokol ratifikoval 28. apríla 2010. Ratifikačná listina bola 26. mája 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Opčný protokol nadobudol platnosť 3. mája 2008 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku opčný protokol nadobudne platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 13 ods. 2.

K oznámeniu č. 318/2010 Z. z.

OPČNÝ PROTOKOL

K DOHOVORU O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, dohodli sa takto:

Článok 1

1. Štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru (ďalej len „zmluvná strana“), uznáva právomoc Výboru pre práva osôb so zdravotnými postihnutím (ďalej len „výbor“) prijímať a posudzovať oznámenia predložené osobami alebo skupinami osôb alebo oznámenia predložené v zastúpení osôb alebo skupín osôb, ktoré podliehajú jeho jurisdikcii a ktoré tvrdia, že sú obeťami porušovania ustanovení tohto dohovoru zo strany daného zmluvného štátu.

2. Výbor neprijme nijaké oznámenie, ak sa bude týkať štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, ale ktorý nie je zmluvnou stranou tohto protokolu.

Článok 2

Výbor považuje oznámenie za neprípustné, ak

(a) ide o anonymné oznámenie;

(b) oznámenie predstavuje zneužitie práva predkladať takéto oznámenia alebo je nezlučiteľné s ustanoveniami dohovoru;

(c) výbor už preskúmal tú istú záležitosť alebo sa táto záležitosť preskúmala alebo sa skúma v rámci iného postupu medzinárodného prešetrovania alebo riešenia sporov;

(d) sa nevyčerpali všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky; to neplatí v prípade, ak sa uplatňovanie opravných prostriedkov bezdôvodne predlžuje alebo ak je nepravdepodobné, že prinesie účinnú nápravu;

(e) je zjavne nepodložené alebo nedostatočne opodstatnené;

(f) skutočnosti, ktoré sú predmetom oznámenia, nastali predtým, ako tento protokol nadobudol platnosť pre príslušnú zmluvnú stranu, s výnimkou prípadov, keď uvedené skutočnosti pretrvávajú aj po dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok 3

S výhradou ustanovení článku 2 tohto protokolu výbor dôverne informuje zmluvnú stranu o všetkých oznámeniach, ktoré mu boli predložené. Prijímajúci štát do šiestich mesiacov predloží výboru písomné vysvetlenia alebo vyhlásenia objasňujúce danú záležitosť a prípadné opravné prostriedky, ktoré tento štát použil.

Článok 4

1. Kedykoľvek po prevzatí oznámenia a pred prijatím rozhodnutia o skutkovej podstate môže výbor poslať príslušnému zmluvnému štátu na neodkladné posúdenie žiadosť, aby zmluvná strana prijala nevyhnutné predbežné opatrenia na zabránenie možnému nenapraviteľnému poškodeniu obete alebo obetí údajného porušovania.

2. Ak výbor uplatní svoju právomoc voľného uváženia na základe odseku 1 tohto článku, nevyplýva z toho rozhodnutie o prípustnosti alebo o skutkovej podstate oznámenia.

Článok 5

Výbor preskúma oznámenia podľa tohto protokolu na neverejných zasadnutiach. Po preskúmaní oznámenia výbor postúpi svoje prípadné návrhy a odporúčania príslušnému zmluvnému štátu a navrhovateľovi.

Článok 6

1. Ak výbor dostane hodnoverné informácie nasvedčujúce tomu, že zmluvná strana hrubo alebo systematicky porušuje práva ustanovené v dohovore, výbor vyzve túto zmluvnú stranu, aby spolupracovala pri preverovaní uvedených informácií a zaslala k nim svoje vyjadrenie.

2. Po zohľadnení prípadných vyjadrení, ktoré predložila príslušná zmluvná strana, ako aj všetkých ďalších hodnoverných informácií, ktoré má k dispozícii, výbor môže poveriť jedného alebo viacerých svojich členov, aby vykonali prešetrovanie a bezodkladne o tom podali správu výboru. V oprávnených prípadoch a so súhlasom príslušného štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto protokolu, môže byť do prešetrovania zahrnutá aj návšteva na území tohto štátu.

3. Po preskúmaní záverov takéhoto prešetrovania výbor pošle tieto závery príslušnému štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto protokolu, spolu so všetkými pripomienkami a odporúčaniami.

4. Príslušná zmluvná strana predloží výboru svoje vyjadrenie do šiestich mesiacov od dátumu doručenia uvedených záverov, pripomienok a odporúčaní, ktoré mu výbor poslal.

5. Takéto prešetrovanie je dôverné a vo všetkých fázach konania sa vyžaduje súčinnosť zmluvného štátu.

Článok 7

1. Výbor môže vyzvať príslušnú zmluvnú stranu, aby do svojej správy podľa článku 35 dohovoru zahrnula podrobné údaje o všetkých opatreniach, ktoré prijala v rámci reakcie na prešetrovanie uskutočnené podľa článku 6 tohto protokolu.

2. V prípade potreby môže výbor po skončení šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 6 ods. 4 vyzvať príslušnú zmluvnú stranu, aby ho informovala o opatreniach, ktoré prijala v rámci reakcie na také prešetrovanie.

Článok 8

Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu, alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že neuznáva právomoci výboru ustanovené v článkoch 6 a 7.

Článok 9

Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 10

Tento protokol je od 30. marca 2007 otvorený na podpis pre všetky signatárske štáty a regionálne integračné organizácie dohovoru v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.

Článok 11

Tento protokol podlieha ratifikácii signatárskymi štátmi tohto protokolu, ktoré ratifikovali dohovor alebo k nemu pristúpili. Podlieha oficiálnemu potvrdeniu signatárskymi regionálnymi integračnými organizáciami tohto protokolu, ktoré oficiálne potvrdili dohovor alebo k nemu pristúpili. Je otvorený na pristúpenie pre ktorýkoľvek štát alebo regionálnu integračnú organizáciu, ktoré ratifikovali alebo oficiálne potvrdili dohovor alebo k nemu pristúpili a ktoré nepodpísali protokol.

Článok 12

1. Regionálna integračná organizácia je organizácia ustanovená zvrchovanými štátmi daného regiónu, na ktorú členské štáty previedli svoje právomoci v oblastiach upravovaných dohovorom a týmto protokolom. Uvedené organizácie vo svojich listinách o oficiálnom potvrdení alebo o pristúpení oznámia rozsah svojich právomocí v oblastiach upravených dohovorom a týmto protokolom. Následne informujú depozitára o každej podstatnej zmene rozsahu svojich právomocí.

2. Odkazy na zmluvné strany v tomto protokole sa vzťahujú na uvedené organizácie v rámci rozsahu ich právomocí.

3. Na účely článku 13 ods. 1 a článku 15 ods. 2 sa nezapočítava nijaká listina uložená regionálnou integračnou organizáciou.

4. Regionálne integračné organizácie môžu v záležitostiach spadajúcich do ich právomoci uplatňovať svoje hlasovacie právo na konferencii zmluvných štátov s počtom hlasov rovnajúcim sa počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu. Uvedená organizácia neuplatňuje svoje hlasovacie právo, ak ktorýkoľvek z jej členských štátov toto právo uplatňuje, a naopak.

Článok 13

1. V závislosti od vstupu dohovoru do platnosti tento protokol nadobúda platnosť tridsiaty deň po dátume uloženia desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.

2. Pre každý štát alebo každú regionálnu integračnú organizáciu, ktoré ratifikujú alebo oficiálne potvrdia protokol alebo k nemu pristúpia po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, protokol nadobúda platnosť tridsiaty deň po uložení ich vlastnej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.

Článok 14

1. Výhrady, ktoré nie sú zlučiteľné s predmetom a účelom tohto protokolu, nie sú povolené.

2. Výhrady možno kedykoľvek odvolať.

Článok 15

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie tohto protokolu a predložiť ich generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník oznámi zmluvným štátom všetky navrhnuté zmeny a doplnenia a požiada ich, aby ho vyrozumeli, či sú za zvolanie konferencie zmluvných štátov na účel prerokovania návrhov a rozhodnutia o nich. V prípade, ak sa do štyroch mesiacov od dátumu tohto oznámenia najmenej jedna tretina zmluvných štátov vysloví, že je za zvolanie konferencie, generálny tajomník zvolá konferenciu pod záštitou Organizácie Spojených národov. Každú zmenu alebo doplnenie prijaté dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných štátov predloží generálny tajomník Valnému zhromaždeniu na schválenie a následne zmluvným štátom na prijatie.

2. Zmena alebo doplnenie prijaté a schválené v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudnú platnosť tridsiaty deň po tom, čo počet uložených listín o prijatí dosiahne dve tretiny z počtu štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi v deň prijatia zmeny alebo doplnenia. Následne zmena alebo doplnenie nadobudne platnosť pre každú zmluvnú stranu tridsiaty deň po uložení jeho listiny o prijatí. Zmena alebo doplnenie sú záväzné len pre tie zmluvné strany, ktoré ich prijali.

Článok 16

Zmluvná strana môže vypovedať tento protokol písomnou výpoveďou adresovanou generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Vypovedanie nadobudne účinnosť jeden rok odo dňa, keď generálny tajomník prevzal uvedené oznámenie.

Článok 17

Text tohto dokumentu bude dostupný v prístupných formátoch.

Článok 18

Znenia tohto protokolu v arabskom, čínskom, anglickom, vo francúzskom, v ruskom a španielskom jazyku majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz uvedeného podpísaní splnomocnení zástupcovia riadne na to poverení svojimi vládami podpísali tento protokol.

Anglické znenie textu